Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunnik

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten gemeente Bunnik 2013.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunnik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten gemeente Bunnik 2013.
CiteertitelVerordening Brandweerrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit algemeen verbindend voorschrift treedt in de plaats van de Verordening brandweerrechten 2012 en de daarbij behorende tarieventabel.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-201301-01-2014Nieuwe regeling

13-12-2012

Nieuwsbode, 9 januari 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad v an de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 09 oktober 2012; 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende verordening: 

 

De verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten gemeente Bunnik 2013.  

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'brandweerrechten' worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de regionale brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de regionale brandweer in beheer, gebruik in onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door de regionale brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Belastingjaar

Voorzover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven bij wege van mondelinge kennisgeving, dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één mondelinge of gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 6 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van aanzegging van de in artikel 5 bedoelde mondelinge kennisgeving, danwel ingeval van schriftelijke kennisgeving, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Indien door bijzondere omstandigheden de strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst, kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze verordening door te besluiten, geheel of gedeeltelijk, geen brandweerrecht te heffen.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening brandweerrechten 2012” en “Tarieventabel behorende bij de Verordening brandweerrechten 2012” van 15 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Brandweerrechten 2013"

   

  Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 december 2012.

   

  De raad voornoemd,

   

  De griffier de voorzitter

Tarieventabel

Tarieventabel behorende bij de "Verordening Brandweerrechten 2013". Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

Nummer

Omschrijving

Tarief

1

Brandweerrechten op grond van artikel 1 van de Verordening Brandweerrechten 2007

 

1.1

Het verrichten van wacht- en waakdiensten per uur per persoon. Het tarief wordt met 50% verhoogd als de werkzaamheden worden verricht tussen 19.00 uur en 07.00 uur.

€     29,10

1.2

Het uitoefenen van toezicht en het geven van leiding door de officier van dienst per uur. Het tarief wordt met 50% verhoogd als de werkzaamheden worden verricht tussen 19.00 uur en 07.00 uur.

€     34,88

1.3

Het verrichten van overige werkzaamheden per persoon per uur. Het tarief wordt met 50% verhoogd als de werkzaamheden worden verricht tussen 19.00 uur en 07.00 uur.

€     34,88

1.4

Het toegang verschaffen tot een gebouw of een woning

€     49,40

1.5.1

Het bestrijden van milieu-incidenten anders veroorzaakt dan door brand of ongeval voor materieel

€   174,43

1.5.2

Het bestrijden van milieu-incidenten anders veroorzaakt dan door brand of ongeval voor personeel per uur. Het tarief wordt met 50% verhoogd als de werkzaamheden worden verricht tussen 19.00 uur en 07.00 uur.

€     34,88

1.6

Het assisteren van de ambulancedienst bij transport van niet-spoedeisende gevallen, per ploeg

€   261,67

1.7.1

Het reinigen van wegen en terreinen in andere gevallen dan bij brand of ongeval, voor materieel

€   174,43

1.7.2

Het reinigen van wegen en terreinen in andere gevallen dan bij brand of ongeval, voor personeel per uur. Het tarief wordt met 50% verhoogd als de werkzaamheden worden verricht tussen 19.00 uur en 07.00 uur.

€     34,88

2

Brandweerrechten op grond van artikel 1 van de Verordening Brandweerrechten 2007

 

2.1

Tankautospuit, per uur

€   145,39

2.2

Hulpverleningsvoertuig, per uur

€     87,19

2.3

Aggregaat, per uur

€     29,10

Behorende bij het raadsbesluit van 13 december 2012, nr. 12.110 G

 

De griffier van Bunnik