Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Proces Verbaal draagvlakmeting 2015 BIZ Haarbrug-Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProces Verbaal draagvlakmeting 2015 BIZ Haarbrug-Noord
CiteertitelProces Verbaal draagvlakmeting 2015 BIZ Haarbrug-Noord
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-2015Nieuwe regeling

19-10-2015

gmb-2015-103602

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Proces Verbaal Draagvlakmeting 2015 BIZ Haarbrug-Noord

 

 

Dit proces-verbaal is opgemaakt door de heer H. de Graaf, afdelingsmanager BMO van de gemeente Bunschoten, betreffende de resultaten van de draagvlakmeting als bedoeld in artikel 4 lid 2 Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ), welke conform het “Reglement draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone (BIZ) Haarbrug-Noord 2016-2020” is uitgevoerd.

De draagvlakmeting is gehouden om na te gaan of er voldoende draagvlak bestaat onder de bijdrageplichtigen met een vestiging op bedrijventerrein Haarbrug-Noord te Bunschoten om de bedrijveninvesteringszone voor Haarbrug-Noord de komende vijf jaar te effectueren.

Ten einde deze draagvlakmeting te verrichten, zijn voor honderdzesentwintig (126) objecten stembiljetten verzonden naar de betreffende bijdrageplichtigen. Eén biljet (nr. 10) is opnieuw verstuurd naar de nieuwe huurder van het object.

Op verzoek van de BIZ-rechtspersoon is ingestemd met een verlenging van de draagvlakmeting tot en met uiterlijk woensdag 14 oktober 2015.

Van deze stembiljetten zijn tweeënzeventig (72) exemplaren retour ontvangen. Dit is een respons van méér dan vijftig procent (50%). Drieënzestig (63) bijdrageplichtigen hebben vóór invoering van de bedrijveninvesteringszone Haarbrug-Noord gestemd, negen (9)) bijdrageplichtigen hebben tegen gestemd en vierenveertig (44) bijdrageplichtigen hebben geen stem uitgebracht.

Derhalve heeft van de geldig antwoordende bijdrageplichtigen ten minste twee/derde vóór invoering gestemd.

Tevens is geconstateerd dat de voorstemmers tezamen, met de objecten die zij in gebruik casu quo in eigendom hebben, feitelijk een hogere waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers, welke waarde is vastgesteld krachtens beschikkingen op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ-waarde).

Op basis van deze uitslag zijn er voldoende stemmen behaald voor de invoering van de genoemde bedrijveninvesteringszone Haarbrug-Noord.

Dit proces-verbaal is door mij opgemaakt op negentien oktober tweeduizend vijftien.

H. de Graaf

Afdelingsmanager BMO