Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Verordening veerpontgelden de Eem 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening veerpontgelden de Eem 2016
CiteertitelVerordening veerpontgelden de Eem 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover daarvan de heffing in die periode plaatsvindt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 108

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-201501-01-2017Nieuwe regeling

10-12-2015

gmb-2015-109236

1014073m

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening veerpontgelden de Eem 2016

De raad van de gemeente Bunschoten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2015, nr. 1014070;

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

‘tarieven voor het gebruik van de veerpont over de Eem 2016’

Artikel 1 Veergeld

 • 1.
  • Het veergeld bedraagt voor:

   • 1.1

    Categorie

   

   

  Tarief

  Knipkaarten

   

   

  (per overtocht)

  (10 overtochten)

  a.

  één persoon

  € 0,40

  n.v.t.

  b.

  één persoon met rijwiel, invalidenwagen

  € 0,90

  € 7,20

  c.

  één persoon met brom-, snorfiets, scooter of een aanhanger achter personenauto

  € 1,20

  € 9,60

  d.

  tractor of bestelbus met bestuurder

  € 2,50

  n.v.t.

  e.

  auto met bestuurder

  € 1,80

  € 14,40

  f.

  loonwerkersvoertuig met bestuurder

  € 3,25

  € 26,00

  g.

  vrachtauto (3 tot 7 ton)

  € 3,85

  n.v.t.

   • 1.2

    Personen beneden de leeftijd van vier jaar zijn geen veergeld verschuldigd.

   • 1.3

    Goederen en/of voorwerpen, niet onder punt 1.1 vermeld, € 0,05 per 100 kg of gedeelte daarvan met een minimum van € 0,05 per m3 inhoud.

   • 1.4

    Het onder punt 1.1, letter a vermelde tarief geldt voor voetgangers en voor personen in of op enig voer- of rijtuig, buiten de bestuurder.

Artikel 2 Bijzondere bepalingen

 • 2.
  • Ten aanzien van artikel 1, worden de volgende bijzondere bepalingen vastgesteld:

  • 2.1.

   Knipkaarten.

  • Er worden knipkaarten afgegeven, geldig voor 10 overtochten voor de categorie, waarbij dit in het tarief is vermeld.

  • Deze knipkaarten zijn geldig gedurende het jaar van afgifte; voor niet gemaakte overtochten wordt geen restitutie gegeven. Indien in de loop van het kalenderjaar een nieuw tarief wordt vastgesteld, kunnen binnen één maand na invoering van dat tarief de vervallen kaarten worden ingeleverd. Voor niet gemaakte overtochten wordt dan restitutie verleend.

  • Voor bij elkaar behorende personen en/of voertuigen mag van dezelfde knipkaart gebruik worden gemaakt.

  • 2.2.

   Openstelling veerpont.

  • Aan burgemeester en wethouders van Bunschoten wordt opgedragen een regeling te treffen voor de openstelling van de veerpont.

  • 2.3.

   Vrijstellingen.

  • Van betaling van veergeld zijn vrijgesteld:

   • a.

    de ambtenaren en overig personeel in dienst van de gemeente Bunschoten die in deuitoefening van hun functie van de veerpont gebruik moeten maken met de door hen gebruikte vervoermiddelen;

   • b.

    de politie-ambtenaren (ook militaire politie) en marechaussee in uniform;

   • c.

    de ambtenaren van de provincie Utrecht, die in de uitoefening van hun functie van de veerpont gebruik moeten maken met de door hen gebruikte vervoermiddelen.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 3.1.

  De ‘Verordening veerpontgelden de Eem 2015’ van 11 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

 • 3.3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover daarvan de heffing in die periode plaatsvindt.

 • 3.4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 3.5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening veerpontgelden de Eem 2016’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunschoten van

10 december 2015.

de griffier,

E.Hoogstratende

voorzitter,

M. v.d.Groep