Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Nadere regels Verordening Jeugd 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Verordening Jeugd 2015
CiteertitelNadere regels Verordening Jeugd 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van deze Nadere regels Verordening Jeugd 2015, ingangsdatum 1 februari 2016 zijn de Nadere regels Verordening Jeugd 2015, ingangsdatum 1 januari 2015 ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Jeugd 2015 gemeente Bunschoten, artt. 2 lid 3, 4, 6 lid 3 en 4, en 10 lid 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201601-01-2017Nieuwe regeling

19-01-2016

gmb-2016-10169

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Verordening Jeugd 2015

Burgemeester en wethouders van Bunschoten;

gelet op artikelen 2 lid 3, artikel 4, artikel 6 lid 3 en 4, en artikel 10 lid 4 van de Verordening Jeugd 2015 gemeente Bunschoten;

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen ter uitvoering van de Verordening Jeugd 2015 gemeente Bunschoten;

besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

Nadere regels Verordening Jeugd 2015 gemeente Bunschoten

Hoofdstuk 1: Vormen van jeugdhulp

Artikel 1. Overige voorzieningen

 • 1.

  De volgende overige voorzieningen zijn beschikbaar:

  • a.

   Informatie en opvoedadvies;

  • b.

   Preventie opvoed- en opgroeiondersteuning individueel;

  • c.

   Preventie opvoed- en opgroeiondersteuning groepsgewijs;

  • d.

   Ondersteuning via het sociaal team;

 • 2.

  Jeugdigen en ouders kunnen zich rechtstreeks wenden tot een overige voorziening.

Artikel 2. Individuele voorzieningen

De volgende individuele voorzieningen zijn beschikbaar:

 • a.

  Specialistische Behandeling Jeugd

 • b.

  Specialistische Begeleiding Jeugd

 • c.

  Ambulante behandeling Jeugd-GGZ (inclusief diagnostiek en behandeling dyslexie)

 • d.

  ADHD ziekenhuiszorg

 • e.

  Forensische Jeugd-GGZ

 • f.

  Respijtzorg/logeren

 • g.

  Dagactiviteiten Jeugd

 • h.

  Verblijf Jeugd

 • i.

  SAVE (hulpverlening binnen het drang en dwangkader)

 • j.

  Crisiszorg

Hoofdstuk 2: Toegang jeugdhulp, zijnde een individuele voorziening, via de gemeente

Artikel 3. Toegang jeugdhulp via de gemeente, melding hulpvraag

 • 1.

  Een hulpvraag kan door of namens een cliënt bij het college worden gemeld:

  • a.

   in persoon via de balie van het gemeentehuis van de gemeente Bunschoten;

  • b.

   telefonisch via nummer 14 033;

  • c.

   schriftelijk via een brief;

  • d.

   digitaal via een webformulier;

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van een melding digitaal of schriftelijk, tenzij de hulpvrager heeft meegedeeld dit niet te wensen.

 • 3.

  In spoedeisende gevallen treft het college zo spoedig mogelijke een passende tijdelijke maatregel of vraagt het college een machtiging gesloten jeugdhulp als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Jeugdwet.

Artikel 4. Vooronderzoek

 • 1.

  Het college verzamelt alle voor het onderzoek, bedoeld in artikel 5, van belang zijnde en toegankelijke gegevens over de jeugdige en zijn situatie en maakt vervolgens zo spoedig mogelijk met hem een afspraak voor een gesprek. Hierbij brengt het college de jeugdige en zijn ouders op de hoogte van de mogelijkheid om binnen een redelijke termijn een familiegroepsplan als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet op te stellen. Als de jeugdige en zijn ouders daarom verzoeken, draagt het college zorg voor ondersteuning bij het opstellen van een familiegroepsplan.

 • 2.

  Voor het gesprek verschaffen de jeugdige of zijn ouders aan het college alle overige gegevens en bescheiden die naar het oordeel van het college voor het onderzoek nodig zijn en waarover zij redelijkerwijs de beschikking kunnen krijgen. De jeugdige of zijn ouders verstrekken in ieder geval een identificatiedocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage.

 • 3.

  Het college kan in overleg met de jeugdige of zijn ouders afzien van een vooronderzoek als bedoeld in het eerste en tweede lid.

Artikel 5. Gesprek

 • 1.

  Het college onderzoekt in een gesprek tussen deskundigen en de jeugdige of zijn ouders, zo spoedig mogelijk en voor zover nodig:

  • a.

   de behoeften, persoonskenmerken, voorkeuren, veiligheid, ontwikkeling en gezinssituatie van de jeugdige en het probleem of de hulpvraag;

  • b.

   het gewenste resultaat van het verzoek om jeugdhulp;

  • c.

   het vermogen van de jeugdige of zijn ouders om zelf of met ondersteuning van de naaste omgeving een oplossing voor de hulpvraag te vinden;

  • d.

   de mogelijkheden om gebruik te maken van een andere voorziening;

  • e.

   de mogelijkheden om jeugdhulp te verlenen met gebruikmaking van een overige voorziening;

  • f.

   de mogelijkheden om een individuele voorziening te verstrekken;

  • g.

   de wijze waarop een mogelijk toe te kennen individuele voorziening wordt afgestemd met andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, of werk en inkomen;

  • h.

   hoe rekening zal worden gehouden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de jeugdige en zijn ouders, en

  • i.

   de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een pgb, waarbij de jeugdige of zijn ouders in begrijpelijke bewoordingen worden ingelicht over de gevolgen van die keuze.

 • 2.

  Als de jeugdige en zijn ouders een familiegroepsplan als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet hebben opgesteld, betrekt het college dat als eerste bij het onderzoek, bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Het college informeert de jeugdige of zijn ouders over de gang van zaken bij het gesprek, hun rechten en plichten en de vervolgprocedure en vraagt hen toestemming om hun persoonsgegevens te verwerken.

 • 4.

  Het college kan in overleg met de jeugdige of zijn ouders afzien van een gesprek.

Artikel 6. Verslag

 • 1.

  Het college zorgt voor schriftelijke verslaglegging van het onderzoek, bedoeld in artikel 5.

 • 2.

  Het college verstrekt aan de jeugdige of zijn ouders een verslag van de uitkomsten van het onderzoek, tenzij zij hebben meegedeeld dit niet te wensen.

 • 3.

  Opmerkingen of latere aanvullingen van de jeugdige of zijn ouders worden aan het verslag toegevoegd.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1.

  Jeugdigen en ouders kunnen een aanvraag om een individuele voorziening mondeling of schriftelijk indienen bij het college.

 • 2.

  Het college kan een ondertekend verslag van het gesprek aanmerken als aanvraag als de jeugdige of zijn ouders dat op het verslag hebben aangegeven en het verslag is voorzien van een dagtekening, van de naam, het Burgerservicenummer en de geboortedatum van de jeugdige.

Hoofdstuk 3: Regels voor persoonsgebonden budget

Artikel 8. Wijze waarop de hoogte van het persoonsgebonden budget (pgb) wordt vastgesteld

 • 1.

  Het tarief voor een pgb:

  • a.

   is gebaseerd op een door de jeugdige of zijn ouders opgesteld plan over hoe zij het pgb gaan besteden;

  • b.

   is toereikend om effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen, en

  • c.

   bedraagt ten hoogste de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in natura.

 • 2.

  De hoogte van een pgb is opgebouwd uit verschillende kostencomponenten, zoals salaris, vervanging tijdens vakantie, verzekeringen en reiskosten (all-in tarief).

 • 3.

  Het pgb voor dienstverlening door:

  • a.

   professionals in dienst van een instelling wordt per uur of per resultaat bepaald op basis van het door het college vastgestelde tarief voor het betreffende onderdeel.

  • b.

   professionals niet in dienst van een instelling wordt per uur of per resultaat bepaald op basis van 75% van het door het college vastgestelde tarief voor het betreffende onderdeel.

  • c.

   niet-professionals wordt bepaald op basis van 50% het door het college vastgestelde tarief voor het betreffende onderdeel.

 • 4.

  De persoon aan wie een pgb wordt verstrekt, kan de jeugdhulp onder de volgende voorwaarden, naast de in het derde lid sub c genoemde voorwaarde voor het tarief, betrekken van een persoon die behoord tot het sociale netwerk:

  • a.

   dat deze persoon heeft aangegeven dat de zorg aan de belanghebbende niet tot overbelasting leidt, en

  • b.

   dat tussenpersonen of belangenbehartigers niet uit dit pgb mogen worden betaald.

 • 5.

  De hoogte van een pgb voor kortdurend verblijf- en respijtzorg,

  • 1°.

   met laag intensieve ondersteuning uitgevoerd door vrijwilligers met ondersteuning van een beroepskracht, of

  • 2°.

   met hoog intensieve ondersteuning uitgevoerd door daartoe opgeleide personen;

  • 3°.

   wordt per dagdeel of per resultaat voor kortdurend verblijf- en respijtzorg bepaald op basis van het door het college vastgestelde tarief voor het betreffende onderdeel.

 • 6.

  Het college stelt het tarief voor de onderdelen 1 t/m 5 vast (zie Tarievenlijst Jeugd en Wmo).

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2016

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Nadere regels Verordening Jeugd 2015

Bunschoten-Spakenburg,

1 februari 2016

Burgemeester en wethouders,

drs. J.F.H. Jennekens

secretaris

M. van de Groep

burgemeester

Toelichting nadere regels Verordening jeugdhulp 2015

Hoofdstuk 1 Vormen van jeugdhulp

Artikel 1 Overige voorzieningen

De overige voorzieningen zijn vrij toegankelijk beschikbaar zonder een aanvraagprocedure. De overige voorzieningen bestaan uit het laagdrempelig verlenen van informatie en advies en uit het verstrekken van ambulante hulpverlening. Voor een deel van de hulpvragen zal volstaan kunnen worden met een vrij toegankelijke voorziening. Indien dit niet toereikend is, wordt een individuele voorziening ingezet. Daarnaast kunnen de overige voorzieningen een goede ondersteuning bieden bij de inzet van een individuele voorzieningen.

Ouders en jeugdige kunnen zonder een aanvraag rechtstreeks toegang krijgen tot overige jeugdhulp. De gemeente communiceert duidelijk naar de inwoners welke voorzieningen direct toegankelijk zijn en welke voorzieningen niet direct toegankelijk zijn.

Artikel 2 Individuele voorzieningen

De individuele voorziening is een voorziening die alleen via een aanvraag en een beschikking kan worden ingezet. Het is een voorziening, die niet vrij toegankelijk is voor ouders en jeugdigen. Voorzieningen ter uitvoering van het gedwongen kader vallen onder de diensten van SAVE. De diensten die onder het gedwongen kader vallen zijn niet op aanvraag beschikbaar, maar worden opgelegd via de rechtbank.. Het gaat hier om jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeente is verantwoordelijk voor een toereikend aanbod van deze voorzieningen.

De individuele voorzieningen betreffen specialistische hulpverlening/begeleiding en kan zowel ambulant als in een intramurale setting worden geboden.

In de Verordening Jeugd 2015 Gemeente Bunschoten, (artikel 2, lid 2) worden de volgende individuele voorzieningen genoemd:

Specialistische jeugdhulp, zijnde

 • i.

  Hulp voor jeugdigen met (ernstige) opvoed- en opgroeiproblemen die niet preventief of door sociaal team geboden kan worden

 • ii.

  Hulp voor jeugdigen met psychische klachten of stoornissen (voorkomen, behandelen en genezen)

 • iii.

  Hulp voor jeugdigen met een verstandelijke beperking

 • iv.

  Begeleiding en persoonlijke verzorging jeugdigen

In de ‘oude’ nadere regels: Nadere regels Verordening Jeugd 2015 gemeente Bunschoten (inwerkingtreding 1 januari 2015, artikel 2) wordt de uitwerking gegeven in termen van:

 • a.

  Specialistische jeugdhulp ambulant;

 • b.

  Specialistische jeugdhulp intramuraal;

 • c.

  Jeugd-GGZ (generalistische basis-GGZ en specialistische GGZ);

 • d.

  Enkelvoudige ernstige dyslexiezorg;

 • e.

  Pleegzorg;

 • f.

  Jeugdzorg-plus;

 • g.

  Specialistische dagbehandeling en verzorging van jeugd met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuigelijke beperking.

In deze nieuwe nadere regels: Nadere regels Verordening Jeugd 2015 gemeente Bunschoten (inwerkingtreding 1 januari 2016, artikel 2). wordt een vertaling gemaakt zoals beschreven in artikel 2.

 • a.

  Specialistische Behandeling Jeugd

 • b.

  Specialistische Begeleiding Jeugd

 • c.

  Ambulante behandeling Jeugd-GGZ (inclusief diagnostiek en behandeling dyslexie)

 • d.

  AD.HD ziekenhuiszorg

 • e.

  Forensische Jeugd-GGZ

 • f.

  Respijtzorg/logeren

 • g.

  Dagactiviteiten Jeugd

 • h.

  Verblijf Jeugd

 • i.

  SAVE (hulpverlening binnen het drang en dwangkader)

 • j.

  Crisiszorg

Deze indeling past binnen de ingezette beweging in het sociaal domein en sluit aan bij de vormen van individuele voorzieningen zoals staan beschreven in artikel 2 lid 2 van de Verordening Jeugd 2015 gemeente Bunschoten.

Hoofdstuk 2 Toegang jeugdhulp via de gemeente

Artikel 3 lid 1 en 2 Toegang jeugdhulp via de gemeente, melding hulpvraag

De gemeente organiseert de toegang tot de jeugdhulp. We gaan er hiervan uit dat de toegang naar jeugdhulp zo dicht mogelijk bij het kind en gezin wordt georganiseerd. Na bevestiging van hulpvraag wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek, indien mogelijk zal het gesprek bij de ouders en jeugdige thuis plaatsvinden.

Artikel 3 lid 3

Wanneer er sprake is van spoedeisende hulp, kan direct een individuele voorziening worden ingezet. Dit betekent dat de ouders en jeugdige geen procedure hoeven te doorlopen om de nodige zorg te ontvangen.

Het sociaal teamlid informeert de ouders en jeugdigen over de procedure van het gesprek en informeert de ouders en jeugdigen over hun rechten en plichten. Het kan zijn dat een sociaal team lid op basis van de gegevens uit het brede gesprek nader onderzoek doet om te bepalen of belanghebbende een individuele voorziening op grond van de Jeugdwet nodig heeft. Het aanvragen van advies door de expertisepool kan onderdeel uitmaken van het onderzoek. Het is van belang dat de ouders (en jeugdigen) toestemming geeft voor het uitwisselen van persoonsgegevens.

Vooronderzoek

Artikel 4 lid 1, 2, en 3

Na bevestiging van hulpvraag wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek. Op voorhand bepalen de nadere regels niet precies wanneer deze afspraak wordt gemaakt. Afhankelijk van de hulpvraag kan het namelijk zijn dat het sociaal team eerst gegevens wil verzamelen voor een goede voorbereiding op het gesprek.

Artikel 4 lid 3

Wanneer de gegevens bekend zijn bij het sociaal team, dan is het niet nodig om het gehele vooronderzoek opnieuw te houden.

Gesprek

Artikel 5 lid 2

Het familiegroepsplan is in artikel 1.1 van de Jeugdwet gedefinieerd als: hulpverleningsplan of plan van aanpak opgesteld door de ouders, samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren. In artikel 4.1.2 van de Jeugdwet is bepaald dat de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling bij het uitvoeren van artikel 4.1.1 Jeugdwet en indien sprake is van vroegsignalering van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, als eerste de mogelijkheid biedt om, binnen redelijke termijn, een familiegroepsplan op te stellen. Op voorhand bepalen deze nadere regels niet wat een redelijke termijn is. Per situatie kan met het gezin hierover afspraken worden gemaakt. Op grond van artikel 2.1., onder g, Jeugdwet, maakt het familiegroepsplan onderdeel uit van het gemeentelijk beleid.

Verslag

Artikel 6

Van het gesprek wordt een schriftelijk verslag opgesteld. Daarin staan het in samenspraak met de ouders en jeugdigen, en indien aanwezig andere personen uit het sociale netwerk, tot stand gekomen oplossingen (een arrangement). In plaats van een verslag kan ook een plan van aanpak worden opgesteld. De inhoud daarvan bevat in ieder geval ook de strekking van de genoemde onderzoeksonderwerpen.

Het verslag vormt de belangrijkste basis voor de beslissing op de aanvraag. Nadat de ouders en jeugdigen beschikt over het verslag is het wel de verantwoordelijkheid van de ouders en jeugdige, al dan niet personen uit het sociale netwerk, zelf te beslissen of een aanvraag wordt ingediend. Als de ouders en jeugdige niet eens is met het opgestelde plan, dan is er altijd een mogelijkheid voor de ouders en jeugdige om aan te geven waarom hij niet akkoord is.

Aanvraag

Artikel 7

Als de ouders en/of jeugdige het plan ondertekent en het plan is voorzien van zijn naam, burgerservicenummer (BSN), geboortedatum en een dagtekening, kan het plan fungeren als aanvraagformulier voor een individuele voorziening; als dat (mede) de uitkomst is van het gesprek.

Hoofdstuk 3: Regels voor pgb

In de Jeugdwet staat vermeld dat de ouder of jeugdige op eigen kracht of met hulp van zijn sociaal netwerk in staat moet zijn de aan een persoonsgebonden budget verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren (zie artikel 8.1.1).

Wijze waarop de hoogte van het pgb wordt vastgesteld

Een individuele voorziening in de vorm van een PGB wordt alleen verstrekt indien de aanvrager dit gemotiveerd, aan de hand van een opgesteld plan vraagt. De ouders (en jeugdige) moet motiveren dat het bestaande aanbod van zorg in natura niet passend is. Conform het geen in de Jeugdwet (artikel 8.1.1.) staat kan het niet beschikbaar zijn van ZIN die identiteitsgebonden is, een reden zijn dat ZIN “niet passend is”. In het plan moet duidelijk worden aangetoond dat de verstrekking van een PGB aantoonbaar leidt tot veilige, betere en effectievere ondersteuning. Ook dient de ondersteuning aantoonbaar doelmatiger te zijn. De gemeente beoordeelt of dit plan voldoet. Door het opstellen van een persoonlijk plan wordt de ouders en jeugdige gestimuleerd na te denken over zijn zorgvraag, deze uit te werken en te concretiseren.

Bij de vaststelling van de tarieven voor dienstverlening wordt een onderscheid gemaakt tussen zorgverlening door professionals in dienst van een instelling, professionals niet in dienst van een instelling en niet professionals (zoals werkstudenten, sociaal netwerk). Het PGB voor dienstverlening door professionals in dienst van een instelling bedraagt 100% van het door het college vast te stellen tarief. Voor dienstverlening door professionals niet in dienst van een instelling (zoals ZZP-ers) wordt uitgegaan van 75% van het vastgestelde tarief omdat deze professionals lagere overheadkosten hebben. Voor de categorie niet professionals hanteert het college een bedrag van 50% van het vastgestelde tarief.

De gemeente keert een “bruto” PGB uit aan het SVB, hierop is geen eigen bijdrage in mindering gebracht.

Wanneer de jeugdhulp die gefinancierd wordt uit het PGB duurder blijkt te zijn dan de hulp in natura, mag het PGB niet op voorhand worden geweigerd. Gemeenten mogen in dit geval ervoor kiezen alleen een budget te verstrekken ter hoogte van het ingekochte ZIN-tarief (zorg in natura). De extra kosten om de jeugdhulp uit het PGB te contracteren, kunnen dan bijbetaald worden door de aanvrager.

Bijlage bij Nadere regels Verordening Jeugd 2015 en Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunschoten 2015, ingangsdatum 1 februari 2016.

 

Hulp bij het huishouden

Vaststelling PGB voor overgangscliënten

Het persoonsgebonden budget ten aanzien van hulp in de huishouding is als volgt vastgesteld:

 • Er wordt een bruto bedrag per uur beschikbaar gesteld van € 16,50 welk bedrag 75 % is van het bedrag zoals de kosten van hulp bij de huishouding in natura bedragen daar waar het alleen schoonmaakwerkzaamheden betreft.

 • Er wordt een bruto bedrag per uur beschikbaar gesteld van € 18,28 welk bedrag 75 % is van het bedrag zoals de kosten van hulp bij de huishouding in natura bedragen daar waar het schoonmaakwerkzaamheden met lichte ondersteuning in de huishouding betreft.

Vaststelling PGB voor nieuwe en geherindiceerde cliënten

Het persoonsgebonden budget ten aanzien van hulp in de huishouding is voor deze categorieën als volgt vastgesteld:

 

Invulling Dienstverlening

HH1 per uur

HH2/ exc. Zorg per uur

Door professionals in dienst van een instelling (100%)

22,00

24,50

Door professionals werkzaam als zelfstandige (75%)

16,50

18,28

Door niet professionals (50%)

11,00

12,25

 

 

 

Maximum PGB-tarieven per Nza-code voor Wmo

Product 2016

Eenheid

100% tarief per eenheid

75% tarief per eenheid

50% tarief per eenheid

Ondersteuning bij Algemene dagelijkse levensverrichtingen

uur

€ 42,00

€ 31,50

€ 21,00

Begeleiding, praktische ondersteuning

uur

€ 42,00

€ 31,50

€ 21,00

Specialistische Begeleiding

uur

€ 72,76

€ 54,56

€ 36,38

Respijtverblijf voor volwassenen

etmaal

€ 50,00

€ 37,50

€ 25,00

Begeleiding op de werkvloer

uur

€ 50,00

€ 37,50

€ 25,00

Dagactiviteit Basis Volwassenen

dagdeel

€ 40,00

€ 30,00

€ 20,00

Dagactiviteit Plus Volwassenen

dagdeel

€ 50,00

€ 37,50

€ 25,00

Dagactiviteit Basis Ouderen

dagdeel

€ 29,50

€ 22,13

€ 14,75

Dagactiviteit Plus Ouderen

dagdeel

€ 50,00

€ 37,50

€ 25,00

Opslag Vervoer Basis

dag

€ 6,60

€ 4,95

€ 3,30

Opslag Vervoer Plus

dag

€ 19,00

€ 14,25

€ 9,50

 

Maximum PGB tarieven Beschermd Wonen

 

Binnen Beschermd wonen wordt onderscheid gemaakt tussen de zorgverlening door professionals in dienst van een instelling en overige professionals. Voor de eerste groep geldt het standaard tarief, voor de tweede groep het verlaagde tarief omdat deze professionals lagere overheadkosten hebben.

Conform artikel 28 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunschoten 2016 kwalificeert wonen bij ouders of wettelijke vertegenwoordigers, zich niet voor een PGB Beschermd wonen.

 

Product

Eenheid

Standaard tarief

Verlaagd tarief

1 GGZ C zonder BG-groep

dag

€ 37,72

€ 28,29

1 GGZ C met BG-groep

dag

€ 61,18

€ 45,89

1 GGZ C met BG-groep en vervoer

dag

€ 63,98

€ 47,99

2 GGZ C zonder BG-groep

dag

€ 66,16

€ 49,62

2 GGZ C met BG-groep

dag

€ 89,62

€ 67,22

2 GGZ C met BG-groep en vervoer

dag

€ 92,42

€ 69,32

3 GGZ C zonder BG-groep

dag

€ 73,32

€ 54,99

3 GGZ C met BG-groep

dag

€ 96,78

€ 72,59

3 GGZ C met BG-groep en vervoer

dag

€ 99,58

€ 74,69

4 GGZ C zonder BG-groep

dag

€ 92,88

€ 69,66

4 GGZ C met BG-groep

dag

€ 116,34

€ 87,26

4 GGZ C met BG-groep en vervoer

dag

€ 119,15

€ 89,36

5 GGZ C zonder BG-groep

dag

€ 100,65

€ 75,49

5 GGZ C met BG-groep

dag

€ 124,12

€ 93,09

5 GGZ C met BG-groep en vervoer

dag

€ 126,91

€ 95,18

6 GGZ C zonder BG-groep

dag

€ 137,42

€ 103,07

6 GGZ C met BG-groep

dag

€ 160,88

€ 120,66

6 GGZ C met BG-groep en vervoer

Dag

€ 163,68

€ 122,76

 

Product

Eenheid

90% tarief ZiN

75% tarief ZiN

Begeleiding, praktische ondersteuning BW

uur

€ 37,80

€ 31,50

Begeleiding, specialistisch BW

uur

€ 65,48

€ 54,56

Begeleiding, werkvloer volwassene BW

uur

€ 45,00

€ 37,50

Dagactiviteit basis volwassene BW

dagdeel

€ 36,00

€ 30,00

Vervoer dagbesteding BW

dag

€ 4,43

€ 3,69

 

Wooninitiatieven toeslag

De hoogte van de wooninitiatieventoeslag zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 van de nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning bedraagt jaarlijks maximaal €4.000 per cliënt.

 

Maximum PGB-tarieven per Nza-code voor jeugdzorg

 

Product

Eenheid

100% tarief per eenheid

75% tarief per eenheid

50% tarief per eenheid

 

 

 

 

 

Ernstige enkelvoudige dyslexie

 

 

 

 

54508 - Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten

DBC

€ 140,74

€ 105,56

 

54509 - Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten

DBC

€ 218,66

€ 164,00

 

54510 - Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten

DBC

€ 435,99

€ 326,99

 

54511 - Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten

DBC

€ 826,29

€ 619,72

 

54512 - Diagnostiek - vanaf 800 minuten

DBC

€ 1.419,11

€ 1.064,33

 

54535 - Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten

DBC

€ 922,46

€ 691,84

 

54536 - Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

DBC

€ 1.894,29

€ 1.420,72

 

54537 - Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

DBC

€ 3.309,40

€ 2.482,05

 

Generalistische Basis GGZ

 

 

 

 

51001 - Kort

Traject

€ 392,61

€ 294,46

 

51002 - Middel

Traject

€ 668,96

€ 501,71

 

51003 - Intensief

Traject

€ 1.048,96

€ 786,71

 

51004 - Chronisch

Traject

€ 968,10

€ 726,08

 

51005 - Onvolledig behandeltraject

Traject

€ 160,26

€ 120,19

 

Specialistische GGZ

 

 

 

 

52508 - Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten

DBC

€ 161,66

€ 121,25

 

52509 - Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten

DBC

€ 251,17

€ 188,38

 

52510 - Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten

DBC

€ 500,79

€ 375,59

 

52511 - Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten

DBC

€ 949,12

€ 711,84

 

52512 - Diagnostiek - vanaf 800 minuten

DBC

€ 1.630,06

€ 1.222,55

 

52501 - Crisis - vanaf 0 tot en met 99 minuten

DBC

€ 120,21

€ 90,16

 

52502 - Crisis - vanaf 100 tot en met 199 minuten

DBC

€ 264,77

€ 198,58

 

52503 - Crisis - vanaf 200 tot en met 399 minuten

DBC

€ 494,47

€ 370,85

 

52504 - Crisis - vanaf 400 tot en met 799 minuten

DBC

€ 923,66

€ 692,75

 

52505 - Crisis - vanaf 800 tot en met 1199 minuten

DBC

€ 1.562,01

€ 1.171,51

 

52506 - Crisis - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten

DBC

€ 2.332,68

€ 1.749,51

 

52507 - Crisis - vanaf 1800 minuten

DBC

€ 3.668,89

€ 2.751,67

 

52515 - Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten

DBC

€ 114,53

€ 85,90

 

52516 - Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten

DBC

€ 274,27

€ 205,70

 

52517 - Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten

DBC

€ 527,37

€ 395,53

 

52518 - Behandeling kort - vanaf 400 minuten

DBC

€ 879,89

€ 659,92

 

52519 - Aandachtstekort en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten

DBC

€ 1.017,74

€ 763,31

 

52520 - Aandachtstekort en gedrag - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

DBC

€ 2.180,51

€ 1.635,38

 

52521 - Aandachtstekort en gedrag - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

DBC

€ 3.889,29

€ 2.916,97

 

52522 - Aandachtstekort en gedrag - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

DBC

€ 6.366,04

€ 4.774,53

 

52523 - Aandachtstekort en gedrag - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

DBC

€ 13.043,79

€ 9.782,84

 

52524 - Aandachtstekort en gedrag - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

DBC

€ 19.748,06

€ 14.811,04

 

52525 - Aandachtstekort en gedrag - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten

DBC

€ 30.482,64

€ 22.861,98

 

52526 - Aandachtstekort en gedrag - vanaf 24000 minuten

DBC

€ 36.722,54

€ 27.541,91

 

52527 - Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten

DBC

€ 973,61

€ 730,21

 

52528 - Pervasief - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

DBC

€ 1.936,22

€ 1.452,17

 

52529 - Pervasief - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

DBC

€ 3.552,66

€ 2.664,50

 

52530 - Pervasief - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

DBC

€ 6.166,27

€ 4.624,70

 

52531 - Pervasief - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

DBC

€ 11.834,66

€ 8.875,99

 

52532 - Pervasief - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

DBC

€ 22.627,03

€ 16.970,27

 

52533 - Pervasief - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten

DBC

€ 30.287,57

€ 22.715,68

 

52534 - Pervasief - vanaf 24000 minuten

DBC

€ 41.891,98

€ 31.418,99

 

52535 - Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten

DBC

€ 1.059,57

€ 794,68

 

52536 - Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

DBC

€ 2.175,87

€ 1.631,90

 

52537 - Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

DBC

€ 3.801,34

€ 2.851,01

 

52538 - Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

DBC

€ 6.150,36

€ 4.612,76

 

52539 - Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

DBC

€ 13.810,96

€ 10.358,22

 

52540 - Overige kindertijd - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

DBC

€ 23.672,91

€ 17.754,68

 

52541 - Overige kindertijd - vanaf 18000 minuten

DBC

€ 34.863,63

€ 26.147,72

 

52542 - Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten

DBC

€ 1.023,32

€ 767,49

 

52543 - Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

DBC

€ 1.937,64

€ 1.453,23

 

52544 - Delirium dementie en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

DBC

€ 3.493,99

€ 2.620,49

 

52545 - Delirium dementie en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

DBC

€ 6.016,44

€ 4.512,33

 

52546 - Delirium dementie en overig - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

DBC

€ 11.749,80

€ 8.812,35

 

52547 - Delirium dementie en overig - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

DBC

€ 21.880,20

€ 16.410,15

 

52548 - Delirium dementie en overig - vanaf 18000 minuten

DBC

€ 31.018,80

€ 23.264,10

 

52549 - Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten

DBC

€ 1.320,06

€ 990,05

 

52550 - Alcohol - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

DBC

€ 2.557,19

€ 1.917,89

 

52551 - Alcohol - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

DBC

€ 4.107,63

€ 3.080,72

 

52552 - Alcohol - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

DBC

€ 7.696,14

€ 5.772,11

 

52553 - Alcohol - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

DBC

€ 14.439,66

€ 10.829,75

 

52554 - Alcohol - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

DBC

€ 24.078,49

€ 18.058,87

 

52555 - Alcohol - vanaf 18000 minuten

DBC

€ 42.081,90

€ 31.561,43

 

52556 - Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten

DBC

€ 1.312,78

€ 984,59

 

52557 - Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

DBC

€ 2.595,30

€ 1.946,48

 

52558 - Overige aan een middel - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

DBC

€ 4.948,58

€ 3.711,44

 

52559 - Overige aan een middel - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

DBC

€ 8.773,40

€ 6.580,05

 

52560 - Overige aan een middel - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

DBC

€ 17.343,04

€ 13.007,28

 

52561 - Overige aan een middel - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

DBC

€ 24.181,17

€ 18.135,88

 

52562 - Overige aan een middel - vanaf 18000 minuten

DBC

€ 43.475,03

€ 32.606,27

 

52563 - Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten

DBC

€ 1.044,66

€ 783,50

 

52564 - Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

DBC

€ 2.009,27

€ 1.506,95

 

52565 - Schizofrenie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

DBC

€ 3.749,24

€ 2.811,93

 

52566 - Schizofrenie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

DBC

€ 6.490,51

€ 4.867,88

 

52567 - Schizofrenie - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

DBC

€ 12.037,21

€ 9.027,91

 

52568 - Schizofrenie - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

DBC

€ 20.489,96

€ 15.367,47

 

52569 - Schizofrenie - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten

DBC

€ 29.038,74

€ 21.779,06

 

52570 - Schizofrenie - vanaf 24000 tot en met 29999 minuten

DBC

€ 35.151,64

€ 26.363,73

 

52571 - Schizofrenie - vanaf 30000 minuten

DBC

€ 57.401,67

€ 43.051,25

 

52572 - Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten

DBC

€ 1.098,41

€ 823,81

 

52573 - Depressie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

DBC

€ 2.139,76

€ 1.604,82

 

52574 - Depressie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

DBC

€ 3.877,96

€ 2.908,46

 

52575 - Depressie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

DBC

€ 6.654,83

€ 4.991,12

 

52576 - Depressie - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

DBC

€ 13.001,23

€ 9.750,92

 

52577 - Depressie - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

DBC

€ 21.273,76

€ 15.955,31

 

52578 - Depressie - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten

DBC

€ 31.808,22

€ 23.856,17

 

52579 - Depressie - vanaf 24000 minuten

DBC

€ 41.320,97

€ 30.990,73

 

52580 - Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten

DBC

€ 1.103,00

€ 827,25

 

52581 - Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

DBC

€ 2.083,27

€ 1.562,45

 

52582 - Bipolair en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

DBC

€ 3.718,32

€ 2.788,74

 

52583 - Bipolair en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

DBC

€ 6.563,52

€ 4.922,64

 

52584 - Bipolair en overig - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

DBC

€ 12.009,61

€ 9.007,21

 

52585 - Bipolair en overig - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

DBC

€ 21.055,18

€ 15.791,39

 

52586 - Bipolair en overig - vanaf 18000 minuten

DBC

€ 34.203,50

€ 25.652,63

 

52587 - Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten

DBC

€ 1.074,94

€ 806,21

 

52588 - Angst - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

DBC

€ 2.201,30

€ 1.650,98

 

52589 - Angst - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

DBC

€ 3.943,29

€ 2.957,47

 

52590 - Angst - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

DBC

€ 6.413,93

€ 4.810,45

 

52591 - Angst - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

DBC

€ 13.506,01

€ 10.129,51

 

52592 - Angst - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

DBC

€ 23.227,91

€ 17.420,93

 

52593 - Angst - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten

DBC

€ 32.038,71

€ 24.029,03

 

52594 - Angst - vanaf 24000 minuten

DBC

€ 38.716,96

€ 29.037,71

 

52617 - Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten

DBC

€ 1.098,64

€ 823,98

 

52618 - Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

DBC

€ 2.225,73

€ 1.669,30

 

52619 - Restgroep diagnoses - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

DBC

€ 3.975,43

€ 2.981,57

 

52620 - Restgroep diagnoses - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

DBC

€ 6.626,00

€ 4.969,50

 

52621 - Restgroep diagnoses - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

DBC

€ 13.385,43

€ 10.039,07

 

52622 - Restgroep diagnoses - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

DBC

€ 22.201,86

€ 16.651,39

 

52623 - Restgroep diagnoses - vanaf 18000 minuten

DBC

€ 35.971,33

€ 26.978,50

 

52608 - Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten

DBC

€ 1.029,36

€ 772,01

 

52609 - Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

DBC

€ 2.158,74

€ 1.619,06

 

52610 - Persoonlijkheid - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

DBC

€ 3.851,53

€ 2.888,65

 

52611 - Persoonlijkheid - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

DBC

€ 6.747,96

€ 5.060,97

 

52612 - Persoonlijkheid - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

DBC

€ 12.218,48

€ 9.163,86

 

52613 - Persoonlijkheid - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

DBC

€ 20.214,79

€ 15.161,09

 

52614 - Persoonlijkheid - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten

DBC

€ 29.407,41

€ 22.055,56

 

52615 - Persoonlijkheid - vanaf 24000 tot en met 29999 minuten

DBC

€ 41.222,88

€ 30.917,16

 

52616 - Persoonlijkheid - vanaf 30000 minuten

DBC

€ 55.873,78

€ 41.905,34

 

52595 - Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten

DBC

€ 1.108,24

€ 831,18

 

52596 - Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

DBC

€ 2.203,27

€ 1.652,45

 

52597 - Somatoforme - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

DBC

€ 3.888,83

€ 2.916,62

 

52598 - Somatoforme - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

DBC

€ 6.171,37

€ 4.628,53

 

52599 - Somatoforme - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

DBC

€ 12.245,00

€ 9.183,75

 

52600 - Somatoforme - vanaf 12000 minuten

DBC

€ 21.215,56

€ 15.911,66

 

52601 - Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten

DBC

€ 1.031,14

€ 773,36

 

52602 - Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

DBC

€ 2.112,09

€ 1.584,07

 

52603 - Eetstoornis - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

DBC

€ 3.785,66

€ 2.839,24

 

52604 - Eetstoornis - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

DBC

€ 6.283,09

€ 4.712,32

 

52605 - Eetstoornis - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

DBC

€ 12.609,01

€ 9.456,76

 

52606 - Eetstoornis - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

DBC

€ 19.028,36

€ 14.271,27

 

52607 - Eetstoornis - vanaf 18000 minuten

DBC

€ 28.064,49

€ 21.048,37

 

45A49 - Dagactiviteit Basis Jeugd

Dagdeel

€ 35,12

€ 26,34

 

45A54 - Dagactiviteit Plus Jeugd

Dagdeel

€ 61,46

€ 46,09

 

42A03 - Vervoer Jeugd

Dag

€ 16,92

€ 12,69

€ 8,46

44A09 - Kortdurend verblijf - logeren

Etmaal

€ 50,52

€ 37,89

€ 25,26

44A43 - Kortdurend verblijf - verblijfscomponent/woontoeslag

Etmaal

€ 50,52

€ 37,89

€ 25,26

41A03 - Dagbehandeling VG Kind Midden

Dagdeel

€ 74,57

€ 55,93

 

45A54 - Naschoolse dagbehandeling JLVG

Dagdeel

€ 114,66

€ 85,99

 

45A57 - MDFT

Uur

€ 98,57

€ 73,93

 

45A51 - Behandeling individueel (PPG/Opvoedingsondersteuning)

Uur

€ 99,46

€ 74,60

 

45A53 - Behandeling gedragswetenschapper

Uur

€ 99,46

€ 74,60

 

45A48 - Behandeling paramedisch

Uur

€ 52,50

€ 39,38

 

45A53 - Behandeling (j)lvg

Uur

€ 99,46

€ 74,60

 

45A56 - Behandeling IOG (j)lvg

Uur

€ 89,66

€ 67,25

 

40A04 - Ondersteuning bij Algemene dagelijkse levensverrichtingen

Uur

€ 42,00

€ 31,50

€ 21,00

45A04 - Begeleiding individueel Jeugd

Uur

€ 42,00

€ 31,50

€ 21,00

45A05 - Ondersteuning bij gedrag (inclusief begeleiding individueel)

Uur

€ 72,76

€ 54,56

 

45X05 - Module: ondersteuning bij gedrag (exclusief begeleiding individueel)

Uur

€ 30,76

€ 23,06