Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Nadere regels subsidie voorzieningen parkeerplaatsen voor ambulante vishandelaren op bedrijventerrein Haarbrug-Zuid 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie voorzieningen parkeerplaatsen voor ambulante vishandelaren op bedrijventerrein Haarbrug-Zuid 2017
CiteertitelNadere regels subsidie voorzieningen parkeerplaatsen voor ambulante vishandelaren op bedrijventerrein Haarbrug-Zuid 2017 gemeente Bunschoten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening gemeente Bunschoten 2011, artikel 2, tweede lid.
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2017Nieuwe regeling

26-04-2017

gmb-2017-92286

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie voorzieningen parkeerplaatsen voor ambulante vishandelaren op bedrijventerrein Haarbrug-Zuid 2017 gemeente Bunschoten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten,

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 2, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Bunschoten 2011,

Overwegende dat het gewenst is voorzieningen te stimuleren die bijdragen aan het milieu en het realiseren van parkeerplaatsen voor ambulante vishandelaren op bedrijventerrein Haarbrug-Zuid gemeente Bunschoten.

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende ‘Nadere regels subsidie voorzieningen parkeerplaatsen voor ambulante vishandelaren op bedrijventerrein Haarbrug-Zuid 2017’.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.
 • b.

  Ambulante vishandelaar

  Een vishandelaar die gebruik maakt van een verkoopwagen en daarmee op weekmarkten of vaste standplaatsen staat;

 • c.

  Bedrijventerrein Haarbrug-Zuid

  Een aan de zuidkant van de gemeente gelegen nieuw ontwikkeld bedrijventerrein met ongeveer 133.000 m2 uitgeefbare grond onderdeel van het bestemmingsplan Bedrijventerrein-Zuid.

 • d.

  voorzieningen parkeerplaats ambulante vishandelaar

  • a.

   het realiseren van een afzonderlijke water- en stroomvoorziening per parkeerplaats;

  • b.

   het (eventueel gezamenlijk) lozen van afvalwater middels een vetafscheider op het gemeentelijk rioleringssysteem;

  • c.

   plaatsen van de vereiste controleputten;

 • e.

  Parkeerplaats

  Een stallingsplaats voor een verkoopwagen, van een ambulante vishandelaar, waarmee op weekmarkten of vaste standplaatsen wordt gestaan;

 • f.

  Regeling

  Deze nadere regels subsidie voorzieningen parkeerplaatsen voor ambulante vishandelaren op bedrijventerrein Haarbrug-Zuid 2017;

 • g.

  Subsidieperiode

  1 juni 2017 tot en met 31 december 2018;

 • h.

  Verhuurder

  eigenaar van een perceel grond op Haarbrug-Zuid, die bij het kadaster is geregistreerd. De eigenaar verhuurt als beheerder parkeerplaatsen voor de ambulante vishandel;

 • i.

  Verkoopwagen

  een al dan niet zelfstandig rijdende verkoopinrichting voor visproducten.

Artikel 2 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling voor voorzieningen parkeerplaatsen voor ambulante vishandelaren op bedrijventerrein Haarbrug-Zuid 2017. De subsidie wordt verstrekt aan de verhuurder van een parkeerterrein of aan een ambulante vishandelaar persoonlijk die de gewenste voorzieningen realiseren.

Artikel 3 Subsidiabele voorzieningen

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende voorzieningen:

  • a.

   het realiseren van een afzonderlijke water- en stroomvoorziening per parkeerplaats;

  • b.

   lozingssysteem voor afvalwater via een al dan niet gezamenlijk gebruikte vetafscheider, aangesloten op het gemeentelijke rioleringssysteem;

  • c.

   plaatsen van de vereiste controleputten.

 • 2.

  Het college kan besluiten de subsidiebijdrage ook beschikbaar te stellen voor andere bedrijfsactiviteiten van de ambulante handel, gericht op levensmiddelenverkoop aan consumenten, die vergelijkbare voorzieningen treffen.

Artikel 4 Aanvraag subsidie

 • 1.

  Een aanvraag om een subsidie geschiedt middels een schriftelijk of e-mail verzoek.

 • 2.

  Bij het verzoek moeten worden gevoegd:

  • a.

   tekening van het parkeerterrein of parkeerplaats met de daarbij behorende voorzieningen;

  • b.

   nadere omschrijving van de voorziening aangevuld met een capaciteitsberekening;

  • c.

   datum start uitvoering en geplande oplevering;

  • d.

   een rekeningnummer van de aanvrager waar het vastgestelde subsidiebedrag naar dient te worden overgemaakt.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

 • 1.

  De subsidie wordt verstrekt voor de in artikel 3 omschreven voorzieningen tot een maximale bijdrage van € 2500,00 per parkeerplaats.

 • 2.

  Per parkeerplaats wordt slechts één keer subsidie verstrekt.

Artikel 6 Overige voorwaarden voor subsidie

 • 1.

  Subsidie wordt niet verstrekt voor parkeerplaatsen en voorzieningen die voor 1 juni 2017 zijn gerealiseerd.

 • 2.

  De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is ingevuld.

 • 3.

  Het maximale beschikbare subsidiebedrag voor deze regeling bedraagt € 175.000,00.

 • 4.

  Als de gevraagde subsidies meer bedragen dan het beschikbare subsidiebedrag, genoemd in artikel 6 lid 3, dan worden de aanvragen niet meer gehonoreerd.

Artikel 7 Beslistermijn

Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van een volledig ingediende aanvraag.

Artikel 8 Betaling

Binnen 30 dagen na het besluit tot subsidievaststelling wordt de subsidiebijdrage uitbetaald.

Artikel 9 Duur plaatsing

De voorzieningen moeten tot tenminste 20 jaar na de subsidievaststelling in stand blijven. Indien de voorzieningen eerder worden verwijderd, heeft het college het recht de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen volgens de in artikel 10 genoemde staffel.

Artikel 10 Gedeeltelijke terugvordering

De terugvordering van het subsidiebedrag bedraagt afhankelijk van het tijdstip dat de voorzieningen worden verwijderd:

 • -

  0 - 10 jaar, 100% terugbetaling van het subsidiebedrag;

 • -

  10 - 15 jaar, 75% terugbetaling van het subsidiebedrag;

 • -

  15 - 20 jaar, 50% terugbetaling van het subsidiebedrag.

Artikel 11 Weigeringsgronden

 • 1.

  De aanvraag niet in overeenstemming is met het bepaalde in deze regeling.

 • 2.

  Door verstrekking het subsidieplafond wordt of dreigt te worden overschreden.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen van het bepaalde in deze nadere regels afwijken indien toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2017.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Nadere regels subsidie voorzieningen parkeerplaatsen voor ambulante vishandelaren op bedrijventerrein Haarbrug-Zuid 2017 gemeente Bunschoten.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten van 26 april 2017.

de secretaris,

J.F.H.Jennekens

de burgemeester,

M. van de Groep