Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Bunschoten 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Bunschoten 2004
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Bunschoten 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bron bekendmaking is onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-200412-05-2011nieuwe regeling

19-02-2004

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Bunschoten 2004

De raad van de gemeente Bunschoten

besluit,

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet

vast te stellen:

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Bunschoten.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van de uitvoering van taken van de gemeente, ledere gemeentelijke taak wordt minimaal eens in de twaalf jaar in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen.

 • 2.

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal een (deel van) programma of een (deel van) paragraaf. Na twaalf jaar is een (deel van elk) programma en een (deel van elke) paragraaf in beeld gebracht.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 1 december een onderzoeksplan naar de raad voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek;

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c.

   de onderzoeksmethode;

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek;

  • e.

   de wijze van uitvoering.

 • 3.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welk budget in de productenraming is opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en de jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

Artikel 6 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 7 maart 2004.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Bunschoten 2004".

1.2. Onderzoeken zijn controlerend van karakter

De onderzoeken die uitgevoerd worden op grond van de verordening ex artikel 213a zijn dus controlerend van karakter. Samen met de bepalingen in artikel 213 en met de lokale rekenkamerfunctie wordt zo voorzien in een breed palet aan basiscontroles.

1.3. Verordeningen in samenhang te bezien

De verordeningen 212 en 213 Gemeentewet hebben een sterke onderlinge relatie. Immers de accountant baseert zijn controle, geregeld in artikel 213, op zijn eigen eisen en normen, waaronder de financiële verordening gebaseerd op artikel 212. Artikel 213a vult dit nog aan met onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid.

Kanttekening

Bedacht moet worden dat een afweging moet worden gemaakt met betrekking tot de diepgang van informatie en belasting van het gemeentelijk budget bij onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid die in het kader van artikel 213a door het college worden gevoerd. "Zware" doelmatigheidsonderzoeken belasten de gemeentelijke organisatie en het gemeentelijk budget. Ten aanzien van de doelmatigheidsonderzoeken kan er ook een relatie met het onderzoek van de rekenkamerfunctie zijn. Voorkomen moet worden dat een gemeentelijke dienst tegelijkertijd door zowel de rekenkamerfunctie als door het college op doelmatigheid wordt onderzocht. Overigens dient met betrekking tot de inrichting van de rekenkamerfunctie nog een aparte verordening te worden vastgesteld.

Financiën

Het uitvoeren van de in deze verordening genoemde onderzoeken zal behoorlijke financiële gevolgen hebben. Formatief als voor derden zullen middelen ter beschikking moeten worden gesteld. Naar aanleiding van het door het college vast te stellen onderzoeksplan zal in de begroting 2005 hiervoor al een bedrag worden opgenomen. Een en ander is wel afhankelijk van de diepgang van een onderzoek en van de hoeveelheid onderzoeken.

Uitvoering

De verordening treedt in werking met ingang van 7 maart 2004.

Communicatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders

De secretaris de burgemeester

J.P van Velden L.C. Groen

Vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Bunschoten van 19 februari 2004.

mr. E.J.G. Pierhagen L.C. Groen

raadsgriffier voorzitter