Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Beleidsregel handhaven illegaal in gebruik genomen gronden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel handhaven illegaal in gebruik genomen gronden
CiteertitelBeleidsregel handhaven illegaal in gebruik genomen gronden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2019Nieuwe regeling

21-09-2017

gmb-2019-138756

1121424

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel handhaven illegaal in gebruik genomen gronden

De raad van de gemeente Bunschoten,

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 augustus 2017 nr. 9;

 

Gelet op de Gemeentewet:

Besluit

 • 1)

  In te stemmen met de in de bijlage aangegeven uitgangspunten bij het project handhaven illegaal in gebruik genomen gronden;

 • 2)

  Met ingang van 22 september 2017 een verlaagde projectprijs snippergroen vast te stellen van € 125,= per m2 k.k., gedurende het project.

 • 3)

  De toenmalige kopers die sinds de tariefsverhoging een hogere prijs voor hun snippergroen hebben betaald te compenseren. Dit ten laste van de post verkoop snippergroen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunschoten van 21 september 2017,

De griffier

Drs. E.Hoogstraten

de voorzitter

M. van deGroep

Bijlage Uitgangspunten bij het project handhaven illegaal in gebruik genomen gronden:

 

 • a.

  Er wordt niet handhavend opgetreden wanneer de oppervlakte van het illegaal in gebruik genomen stuk grond kleiner is dan 1% van de oppervlakte van de totale kavel.

  Dit kwam al aan de orde bij de bespreking van 30 november jl. in uw commissie. Het hanteren van een nullijn is niet wenselijk.

 • b.

  De zaken waarbij minder dan 5 m2 grond illegaal in gebruik genomen is, hebben een lage prioriteit.

  Dit is ook een gevolg van het niet hanteren van een nullijn.

  Wanneer we de 1% gevallen en de zaken van minder dan 5 m2 op dit moment buiten beschouwing laten, dan gaat het nog om circa 448 gevallen waarbij circa 8.378 m2 grond oneigenlijk in gebruik is genomen.

 • c.

  De bewoners krijgen alleen de mogelijkheid om grond te kopen. Verhuur is geen optie.

  Verhuur van grond leidt tot veel administratieve handelingen en stimuleert niet om de grond te kopen. Bovendien kunnen zaken dan niet worden afgesloten.

 • d.

  Bij oneigenlijk gebruik van grond gelegen in de Hoofdgroenstructuur kan deze grond worden verkocht mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

  Uit de inventarisatie blijkt dat er 143 situaties zijn waar sprake is van oneigenlijk gebruik van grond die in de Hoofdgroenstructuur (HGS) valt. Deze gronden komen volgens het huidige snippergroenbeleid niet voor verkoop in aanmerking. Om bij te dragen aan een passende oplossing willen wij voorstellen om gedurende het project verkoop, onder bepaalde voorwaarden, uit de HGS mogelijk te maken. In de bijlage zijn op de Hoofdgroenstructuurkaart de locaties aangegeven waar oneigenlijk grond in gebruik is genomen volgens de inventarisatie. Per situatie zal maatwerk geleverd moeten worden.

  Wij zijn van mening dat het tijdelijk verkopen uit de HGS mogelijk kan zijn als in ieder geval aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De verkoop moet bijdragen aan een passende oplossing en het moet het gemeenschappelijk belang dienen;

  • Verkoop mag niet leiden tot versnippering of vertanding;

  • Er ontstaat een logische scheiding tussen privé en gemeentegrond;

  • De HGS houdt voldoende maat en blijft in stand. Het is niet mogelijk om extra grond te kopen ten opzichte van de in gebruik genomen grond, tenzij dit bijdraagt aan het tegen gaan van versnippering of vertanding;

  • De verkoop mag niet leiden tot sociaal- of verkeerskundige gevaarlijke situaties (denk aan uitgangen die bijvoorbeeld op een fietspad uitkomen).

 • De eventuele verkopen zijn een tijdelijk uitzondering en vinden alleen plaats om oneigenlijk grondgebruik te legaliseren, omdat sprake is van maatwerk zal elk verzoek om verkoop uit de HGS mogelijk te maken worden voorgelegd aan een projectteam. In dit projectteam zullen naast medewerkers van het bureau ook ambtenaren zitting hebben.

 

Bijlage Hoofdgroenstructuurkaart