Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Nadere regel subsidie muziekeducatie 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regel subsidie muziekeducatie 2019
CiteertitelNadere regel subsidie muziekeducatie 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bunschoten/CVDR64168/CVDR64168_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2019Nieuwe regeling

29-05-2019

gmb-2019-156944

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regel subsidie muziekeducatie 2019

 

Burgemeester en Wethouders van Bunschoten;

 

Overwegende dat het gewenst is muziekeducatie te stimuleren welke bijdraagt aan de bevordering van de muziekbeleving en (actieve) muziekparticipatie van kinderen in de gemeente Bunschoten;

 

gelet op artikel 2, tweede lid en artikel 4, derde lid van de Algemene subsidieverordening Gemeente Bunschoten 2011.

 

besluiten

 

de volgende nadere regel vast te stellen:

 

Nadere regel subsidie muziekeducatie 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Bunschoten 2011;

 • b.

  Instelling: een rechtspersoon die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel. De instelling heeft een locatie in gemeente Bunschoten beschikbaar voor het geven van muziekeducatie;

 • c.

  Klas: een groep leerlingen van hetzelfde leerjaar;

 • d.

  Vrijwilliger: een natuurlijk persoon die zich onbetaald voor de samenleving inzet. De vrijwilliger wordt altijd begeleid in fysieke nabijheid door een professional tijdens het geven van muziekeducatie;

 • e.

  Workshop: een georganiseerde activiteit van een instelling waarbij muziekeducatie centraal staat met als doelgroep een klas in het primair onderwijs;

 • f.

  Muziekeducatie: overdracht van kennis of vaardigheden op het gebied van muziek. De muziekeducatie moet van een deugdelijk niveau zijn, op kundige en professionele wijze ingestoken en onder begeleiding van een gediplomeerde en/of ervaren professional;

 • g.

  Professional: een persoon die de workshops en naschoolse lessen verzorgd. De professional is gediplomeerd (een vakopleiding muziek op MBO of HBO-niveau) of ervaren op het gebied van het geven van muziekonderwijs (minimaal twee jaar ervaring). Bij twijfel over de opleiding van de professional wordt altijd contact met de gemeente opgenomen die hierin het eindoordeel heeft of deze opleiding van het gewenste niveau is.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze nadere regel kan aan een instelling worden verleend voor activiteiten die gericht zijn op muziekeducatie, zang of instrumentaal, voor kinderen van groep vijf in het primair onderwijs van de gemeente Bunschoten.

We onderscheiden hierna in dit artikel de volgende activiteiten:

 • A.

  Workshops die klassikaal op school worden aangeboden. Het doel van deze workshops is kinderen kennis te laten maken met muziek. De volgende randvoorwaarden worden gesteld aan deze workshops:

  • a.

   Per schooljaar worden drie workshops per klas aangeboden;

  • b.

   De workshops worden op school onder schooltijd aangeboden;

  • c.

   De workshops worden door een professional uitgevoerd, al dan niet aangevuld met vrijwilligers;

  • d.

   Een workshop duurt minimaal 45 minuten;

  • e.

   Er geldt een vast bedrag van € 230,- per workshop;

  • f.

   De instelling is zelf verantwoordelijk voor muziekinstrumenten en overig lesmateriaal.

 • B.

  Naschoolse lessen gericht op het verder uitbouwen van kennis en vaardigheden gericht op het beoefenen van muziek. De volgende randvoorwaarden worden gesteld:

  • a.

   Na afsluiting van de workshops in artikel 2 lid A, geeft de instelling vier naschoolse lessen aan leerlingen die van deze mogelijkheid gebruik willen maken én voor wie zij de workshops hebben verzorgd;

  • b.

   De naschoolse lessen moeten in Bunschoten aangeboden worden op een locatie van de instelling. Eventueel kan in gezamenlijk overleg tussen muziekaanbieder en school ervoor gekozen worden om de naschoolse lessen op school te organiseren.

  • c.

   De naschoolse lessen vinden allen in het hetzelfde schooljaar plaats als waarin de workshops hebben plaatsgevonden;

  • d.

   De subsidie bedraagt maximaal € 650,- per klas;

  • e.

   De subsidie voor naschoolse lessen en een eventuele bijdrage welke in rekening kan worden gebracht bij de leerling, mogen tezamen nooit meer bedragen dan de reguliere vergoeding die voor deze muzieklessen wordt gevraagd. Indien de lessen minder lang duren of meer kinderen deelnemen aan een les dan bij de reguliere lessen het geval is, dient het tarief hierop aangepast te zijn naar alle redelijkheid.

Artikel 3 Doelgroepen

Kinderen van groep vijf in het primair onderwijs in de gemeente Bunschoten. De kinderen volgen onderwijs op een school die zijn medewerking aan de muziekeducatie verleend zoals beschreven is in artikel 2 lid A. Dat wil zeggen dat de school akkoord gaat met de uitvoering van de workshops op de betreffende school onder schooltijd.

Artikel 4 Verlening subsidie

 • 1.

  Indien er meerdere instellingen zijn die een subsidieaanvraag doen, zoals vermeld onder artikel dan vindt de verlening van de subsidie plaats aan alle instellingen, waarbij:

  • A.

   Het totale jaarlijkse subsidiebedrag maximaal € 15.000,- bedraagt.

  • B.

   De klassen van de geïnteresseerde scholen naar evenredigheid verdeeld worden onder de instellingen door de gemeente. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de wensen van de instellingen met betrekking tot de omvang van de opdracht. Het college neemt hierin het uiteindelijke definitieve besluit met betrekking tot de verdeling.

  • C.

   Een instelling kan voor één of twee klassen een subsidie zoals vermeld onder artikel 2 aanvragen.

  • D.

   Indien de instellingen in totaal voor meer klassen subsidie hebben aangevraagd dan het aantal klassen dat met het project mee wil doen, ontvangt iedere instelling voor één klas subsidie en wordt het restant aantal klassen in onderling overleg verdeeld over de instellingen.

  • E.

   Indien de instellingen in totaal voor minder klassen subsidie hebben aangevraagd dan het aantal klassen dat met het project mee wil doen, vindt overleg plaats met de muziekinstellingen in de gemeente Bunschoten.

  • F.

   In afwijking van artikel 6 lid 1 van de Algemene subsidieverordening moet een aanvraag voor subsidie voor het schooljaar 2019-2020 worden ingediend voor 16 juli 2019. Vanaf het schooljaar 2020-2021 moet een aanvraag vóór 1 april voor het betreffende schooljaar ingediend worden middels het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2019.

 • 2.

  De bedragen welke genoemd worden in deze nadere regel worden jaarlijks niet geïndexeerd.

 • 3.

  In afwijking van artikel 4:68 van de Algemene wet bestuursrecht wordt er een aanvraag gedaan voor subsidie per schooljaar in plaats van kalenderjaar.

 • 4.

  De regeling wordt aangehaald als: Nadere regel subsidie muziekeducatie 2019.

   

Bunschoten-Spakenburg,29 mei 2019,

Burgemeester en wethouders,

drs. J.F.H.Jennekens

secretaris

M. van deGroep

Burgemeester