Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Kwijtscheldingsregeling gemeente Bunschoten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling gemeente Bunschoten 2010
CiteertitelKwijtscheldingsregeling gemeente Bunschoten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 255 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201020-12-2012nieuwe regeling

17-12-2009

Onbekend

465m

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling gemeente Bunschoten 2010

De raad van de gemeente Bunschoten;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 december 2009, nr. 465;

gelet op artikel 255 en 255a van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en rechten;

besluit:

vast te stellen de:

“Kwijtscheldingsregeling gemeente Bunschoten 2010”

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en rechten wordt geen kwijtschelding verleend:

 • a.

  hondenbelasting;

 • b.

  forensenbelasting;

 • c.

  toeristenbelasting;

 • d.

  precariobelasting;

 • e.

  begrafenisrechten;

 • f.

  brandweerrechten;

 • g.

  marktgelden;

 • h.

  havengelden;

 • i.

  veerpontgelden de Eem;

 • j.

  leges.

Artikel 2 Heffingen waarvoor kwijtschelding mogelijk is

Bij de invordering van de volgende belastingen en rechten kan kwijtschelding worden verleend:

 • a.

  onroerende-zaakbelastingen;

 • b.

  reinigingsrechten;

 • c.

  rioolheffing.

Artikel 3 Beperking kwijtschelding reinigingsrechten

 • 1.

  Bij de invordering van reinigingsrechten wordt slechts kwijtschelding verleend voor het basistarief van een éénpersoons-, tweepersoons- en meerpersoonshuishouden, zoals vermeld in artikel 1.1.1 van de tarieventabel behorende bij de verordening reinigingsrechten;

 • 2.

  Voor de overige tarieven reinigingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend;

Artikel 4 Verruimde kwijtscheldingsbepaling

Bij het verlenen van kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 vindt het bepaalde in hoofdstuk 2 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 toepassing met dien verstande dat de kosten van bestaan als bedoeld in artikel 16 dienen te worden gesteld op 100% van de genormeerde bijstandsuitkeringen.

Artikel 5 Termijn indiening kwijtscheldingsverzoek

Een verzoek om kwijtschelding als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 moet worden ingediend vóór het verstrijken van de laatste vervaldatum van de aanslagen gemeentelijke belasting(en) waarvoor een verzoek om kwijtschelding wordt ingediend.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Kwijtscheldingsregeling gemeente Bunschoten 2004”, vastgesteld op 18 december 2003, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2010;

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Kwijtscheldingsregeling gemeente Bunschoten 2010”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Bunschoten van 17 december 2009

de griffier a.i., de voorzitter,

Mr. M.C. van de Plasse M. v.d. Groep