Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening op de Vertrouwenscommissie in verband met de herbenoeming van de burgemeester

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Vertrouwenscommissie in verband met de herbenoeming van de burgemeester
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 61a
 2. Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-200905-06-2015nieuwe regeling

07-04-2009

CHAH 22-04-2009

Seniorenconvent 31-03-2009, nr. 614

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Vertrouwenscommissie in verband met de herbenoeming van de burgemeester

 

 

 

No. 2009/614

De raad van de gemeente Coevorden;

 

gelezen de brief d.d. 23 maart 2009, kenmerk BC/jsb/2009003429 van de

plv. Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe;

 

gelezen het voorstel van het Seniorenconvent van 31 maart 2009, bijlagenr. 614;

 

gelet op het bepaalde in art. 61a jo. art. 84 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 • I.

  in te stellen een vertrouwenscommissie in verband met de herbenoemingprocedure van de burgemeester;

 • II.

  vast te stellen de volgende verordening "Verordening op de vertrouwenscommissie in verband met de herbenoeming van de burgemeester";

 • III.

  de Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe van dit besluit in kennis te stellen.

   

  “Verordening op de Vertrouwenscommissie in verband met de herbenoeming van de burgemeester”

 

 

taak van de commissie

 

Artikel 1
 • 1.

  De commissie bereidt de aanbeveling door de raad voor in het kader van de herbenoemingprocedure van de burgemeester.

 • 2.

  De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester op basis van de profielschets en rapporteert hierover schriftelijk aan de raad.

 • 3.

  De commissie kan, na afstemming met de burgemeester, aanvullende eisen stellen ten aanzien van rol en functie van de burgemeester in de nieuwe benoemingsperiode.

 

werkwijze van de commissie

 

Artikel 2
 • 1.

  De commissie brengt de in artikel 1 bedoelde bevindingen uit overeenkomstig de procedureregels herbenoeming burgemeester zoals opgenomen de paragrafen II tot en met IV van de circulaire d.d. 21 november 2001, kenmerk bk01/96074 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2.

  De commissie kan ten aanzien van de procedure tot herbenoeming overleg plegen met de Commissaris van de Koningin.

 

samenstelling van de commissie

 

Artikel 3
 • 1.

  Iedere fractie draagt een lid voor ter benoeming door de raad.

 • 2.

  Plaatsvervangende leden worden niet benoemd.

 • 3.

  Indien een lid van de commissie van zijn of haar fractie langdurig niet beschikbaar is, kan hij of zij zich doen vervangen door een ander gemeenteraadslid. De vervanging geldt voor de resterende zittingsperiode van de commissie.

 • 4.

  De voorzitter van de commissie is de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Bij ziekte of afwezigheid wordt deze vervangen door een uit de commissie aangewezen lid.

 • 5.

  De griffier ondersteunt de vertrouwenscommissie. Hij heeft geen stemrecht.

  De waarnemend griffier fungeert zonodig als zijn vervanger.

 

wijze van vergaderen van de commissie

 

Artikel 4
 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 2.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 3.

  Van elke vergadering wordt door de voorzitter ten minste vierentwintig uur tevoren aankondiging gedaan aan de leden van de commissie.

 • 4.

  De griffier draagt zorg voor een presentielijst en de verslaglegging van het

  verhandelde tijdens de vergaderingen van de commissie.

Artikel 5
 • 1.

  De commissie vergadert niet, indien niet tenminste de helft van de leden aanwezig is.

 • 2.

  De bevindingen, bedoeld in artikel 1, worden bij meerderheid van de stemmen

  vastgesteld.

 • 3.

  Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het schriftelijke verslag aan de

  gemeenteraad vermeld.

 • 4.

  Bij staking van stemming over de uit te brengen bevindingen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering dan worden er geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen binnen de commissie ter kennis van de gemeenteraad gebracht.

 • 5.

  Alvorens het verslag aan de raad te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester.

 • 6.

  Indien ter zake van zijn functioneren afspraken met de burgemeester worden gemaakt, worden deze in het verslag aan de raad vermeld.

 

communicatie en correspondentie

 

Artikel 6
 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2.

  Alle stukken van de commissie worden aan het adres van de voorzitter gericht en door de griffier bewaard.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden vanaf de griffie verzonden

 

geheimhouding

 

Artikel 7
 • 1.

  De leden van de commissie hebben volstrekte geheimhoudingsplicht omtrent hetgeen direct of indirect aan hen als lid van de commissie ter kennis is gekomen.

 • 2.

  De geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 geldt ook tegenover raadsleden die geen lid zijn van de commissie.

 • 3.

  De geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 geldt zowel tijdens het bestaan van de commissie als na ontbinding van de commissie.

 • 4.

  De geheimhoudingsplicht, zoals in de voorgaande leden is bedoeld, geldt eveneens voor de griffier en de ambtelijk functionarissen die de griffier bij zijn werkzaamheden ondersteunen.

 • 5.

  Indien de commissie vaststelt dat een van haar leden, adviseur dan wel de griffier de geheimhouding schendt, dan wordt de betreffende persoon uit zijn functie binnen de vertrouwenscommissie ontheven. Dit besluit wordt niet genomen dan nadat de betreffende persoon door de voltallige commissie is gehoord. Het besluit tot ontheffing dient bij afwezigheid van de betreffende persoon in unanimiteit en in een overigens voltallige commissie te worden genomen.

 

beëindiging van de commissie

 

Artikel 8
 • 1.

  De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgende op datum van bekendmaking van het besluit tot de herbenoeming van de burgemeester.

 • 2.

  De voorzitter van de commissie en de griffier dragen er zorg voor, dat op het in het eerste lid bedoelde tijdstip alle archiefbescheiden die de commissie heeft opgemaakt op last van het college van burgemeester en wethouders onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als "geheim" overeenkomstig de bepalingen bij of krachtens de Archiefwet 1995 worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 3.

  De voorzitter draagt er zorg voor dat alle overige stukken, kopieën daaronder begrepen, die de commissie onder zich heeft onmiddellijk worden vernietigd.

 

slotbepalingen

 

Artikel 9

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de meerderheid van de commissie.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 11

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2009”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 april 2009.

 

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier.