Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen mandaatbesluit Coevorden 2016
CiteertitelAlgemeen mandaatbesluit Coevorden 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet artikel 160
 2. Gemeentewet artikel 171
 3. Algemene wet bestuursrecht Titel 10.1.1.
 4. Organisatiebesluit gemeente Coevorden 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201701-01-2019Vervallen volgnr. 8 Bijlage 1 onderdeel personele bevoegdheden; gewijzigde bijlage 2 Mandaat aan de algemeen directeur; gewijzigde bijlage 3 Bevoegdheden die zijn voorbehouden aan de concernmanagers en de unitmanager

19-12-2017

gmb-2017-232148

n.v.t.
29-12-201628-12-2017In bijlage 1 onderdeel publiekrechtelijke bevoegdheden wijzigt volgnummer 7. In bijlage 1 onderdeel privaatrechtelijk bevoegdheden wijzigt volgnummer 3 en wordt toegevoegd volgnummer 8. In bijlage 2 Mandaat aan de algemeen directeur wordt toegevoegd volgnummer 16.

20-12-2016

Elektronisch gemeenteblad Coevorden 28 december 2016

n.v.t.
09-07-201629-12-2016In bijlage 1 onderdeel publiekrechtelijke bevoegdheden vervalt volgnummer 8. In bijlage 1 onderdeel privaatrechtelijk bevoegdheden vervallen volgnummer 4 en volgnummer 5.

21-06-2016

Elektronisch gemeenteblad Coevorden 08-07-2016

n.v.t.
01-01-201609-07-2016Nieuwe regeling

15-12-2015

Elektronisch gemeenteblad Coevorden 24-12-2015

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van de gemeente Coevorden, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016;

 

besluiten vast te stellen het algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • .

  machtiging:  de bevoegdheid om feitelijke handelingen te verrichten;

 • .

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen

 • .

  volmacht: de bevoegdheid tot het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder het verlenen van mandaat tevens het geven van een volmacht of machtiging verstaan.

 • 2.

  De gemandateerde kan enkel gebruik maken van zijn mandaat voor het aangaan van financiële verplichtingen voor zover daarin is voorzien in de begroting.

Artikel 3 Algemeen mandaat

 • 1.

  Het college verleent mandaat, met de mogelijkheid van ondermandaat, aan de algemeen directeur voor zijn bevoegdheden zoals genoemd in bijlage 2 bij dit besluit.

 • 2.

  Het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar verlenen mandaat, met de mogelijkheid van ondermandaat, voor al hun bevoegdheden aan de concernmanagers en unitmanager, voor zover die bevoegdheden behoren tot het taakgebied van die managers, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet en behoudens de bevoegdheden die zijn genoemd in bijlage 1 en bijlage 2.

 • 3.

  Het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar verlenen mandaat, met de mogelijkheid van ondermandaat, voor al hun bevoegdheden aan de teamleiders, voor zover die bevoegdheden behoren tot het taakgebied van die teamleiders, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet en behoudens de bevoegdheden die zijn genoemd in bijlagen 1, 2 en 3.

 • 4.

  Een teamleider kan, na goedkeuring door de algemeen directeur, algemeen ondermandaat verlenen van de bevoegdheden die aan hem zijn gemandateerd, tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen ondermandaatverlening verzet en behoudens personele aangelegenheden.

Artikel 4 Ondertekening

 • 1.

  Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen, als volgt:

  Namens [bestuursorgaan]

  Functie (onder)mandaathouder

  handtekening

  Naam (onder)mandaathouder

 • 2.

  Een krachtens mandaat en bij vervanging genomen besluit vermeldt de functie van degene die wordt vervangen met daarachter tussen haakjes ‘plv’, als volgt:

  Namens [bestuursorgaan]

  Functie (onder)mandaathouder (plv)

  handtekening

  Naam plaatsvervanger

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit worden het Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2010 en alle daarop berustende regelingen ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016’.

Coevorden 15 december 2015

Burgemeester en wethouders van Coevorden

Secretaris, de burgemeester

De burgemeester van Coevorden

B.J. Bouwmeester

De heffingsambtenaar van Coevorden

I.J.M. Hoogland

De invorderingsambtenaar van Coevorden

H.A. van den Berg

Bijlage 1 Bevoegdheden die van mandaatverlening zijn uitgezonderd

De volgende bevoegdheden zijn, ingevolge artikel 3 van het algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016, van mandaatverlening uitgezonderd.

 

Publiekrechtelijke bevoegdheden

 • 1.

  Het doen van voorstellen aan de raad

 • 2.

  Het vaststellen van regels omtrent de ambtelijke organisatie

 • 3.

  Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels

 • 4.

  Het oninbaar verklaren van vorderingen van meer dan € 10.000

 • 5.

  Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 177 lid 2 Gemeentewet

 • 6.

  Het aangaan van bestuursovereenkomsten

 • 7.

  Het nemen van een procesbesluit als bedoeld in artikel 160 Gemeentewet in een bestuursrechtelijke procedure met uitzondering van procedures in het kader van de bedrijfsvoering (P&O)

 • 8.

  [vervallen]

 • 9.

  Het aangaan van verplichtingen waarover de raad in de gelegenheid moet worden gesteld zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken of waarover de raad om informatie heeft gevraagd

   

Privaatrechtelijke bevoegdheden

 • 1.

  Het besluit tot de oprichting van of de deelneming in rechtspersonen

 • 2.

  Het besluit tot het aanvragen van surseance van betaling of faillissement

 • 3.

  Het nemen van besluiten over het vergoeden van schade die meer dan € 25.000,- bedraagt en die niet wordt gedekt door de verzekering

 • 4.

  [vervallen]

 • 5.

  [vervallen]

 • 6.

  Het besluiten tot aankoop of verkoop van onroerende zaken voor een prijs die meer dan 10% hoger respectievelijk lager is dan de getaxeerde waarde.

 • 7.

  Het oninbaar verklaren van vorderingen van meer dan € 10.000

 • 8.

  Het nemen van een procesbesluit als bedoeld in artikel 160 Gemeentewet voor een privaatrechtelijk rechtsgeding over een vordering van meer dan € 25.000,-

   

Personele bevoegdheden

 • 1.

  Het benoemen en ontslaan van de gemeentesecretaris / algemeen directeur

 • 2.

  Het nemen van besluiten ten aanzien van de gemeentesecretaris / algemeen directeur

 • 3.

  Het inzetten van ambtenaren in geval van een staking bij een particulier bedrijf

 • 4.

  Het vaststellen van het functieniveau van de gemeentesecretaris / algemeen directeur

 • 5.

  Het aanhouden van een ontslagverzoek als strafontslag wordt overwogen

 • 6.

  Het aanhouden van een ontslagverzoek totdat er een uitspraak is van de strafrechter of het besluit tot disciplinaire bestraffing onherroepelijk is geworden.

 • 7.

  Het verlenen van strafontslag

 • 8.

  [vervallen]

   

Overige bevoegdheden

 • 1.

  Het benoemen van personen als vertegenwoordiger van de gemeente in organen van publiekrechtelijke rechtspersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen

 • 2.

  Het benoemen van personen in adviesorganen van het college

 • 3.

  Het benoemen van personen in bestuurscommissies als bedoeld in artikel 83 Gemeentewet

 • 4.

  Het benoemen van personen in commissies als bedoeld in artikel 84 Gemeentewet

 

Bijlage 2 Mandaat aan de algemeen directeur

De volgende bevoegdheden zijn, ingevolge artikel 3 lid 1 van het algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016, gemandateerd aan de algemeen directeur

  • 1.

   Het aanstellen en ontslaan van concernmanagers en de unitmanager

  • 2.

   Het aanstellen en ontslaan van de concerncontroller

  • 3.

   Het verlenen van ontslag wegens reorganisatie of verminderde behoefte aan arbeidskrachten

  • 4.

   Het verlenen van ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid

  • 5.

   Het jaarlijks in afstemming met de Ondernemingsraad aanwijzen van verplichte verlofdagen

  • 6.

   Het vaststellen van functieniveaus conform het reglement functiewaardering

  • 7.

   Het verlenen van toestemming tot het dragen van een gemeentelijk uniform of dienstkleding bij het deelnemen aan betogingen of optochten

  • 8.

   Het vaststellen van een overwerkvergoeding in bijzondere situaties (oorlog, rampen, e.d.)

  • 9.

   Het uitvoeren van de regeling melden integriteitsschending

  • 10.

   Het uitvoeren van de rechtspositieregeling bijzondere groepen ambtenaren

  • 11.

   Het nemen van besluiten ten aanzien van concernmanagers en de unitmanager

  • 12.

   Het verlenen van een schadeloosstelling en vergoeding van kosten in niet elders voorziene gevallen

  • 13.

   Het treffen van disciplinaire maatregelen, niet zijnde strafontslag

  • 14.

   Het opleggen van een (tijdelijke) ordemaatregel en het ontzeggen tot toegang tot de dienst

  • 15.

   Het (gedeeltelijk) inhouden van salaris tijdens een schorsing in het kader van een ordemaatregel

  • 16.

   Het besluiten tot het aangaan van een vaststellingsovereenkomst met betrekking tot medewerkers

  • 17.

   Het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst met betrekking tot medewerkers

  • 18.

   Het besluiten tot het afwijken van Inkoop- en aanbestedingsbeleid in overeenstemming met de afwijkingsbevoegdheid zoals opgenomen in het Inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Coevorden.

   

 •  

Bijlage 3 Bevoegdheden die zijn voorbehouden aan de concernmanagers en de unitmanager

De volgende bevoegdheden zijn, ingevolge artikel 3 lid 2 van het algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016, voorbehouden aan de concernmanagers en de unitmanager

  • 1.

   Het benoemen en ontslaan van aan hem ondergeschikt personeel

  • 2.

   Het bepalen van functies waarvoor uniform- of dienstkleding is verplicht

  • 3.

   Het toekennen van een (persoonlijke) toelage, vergoeding of gratificatie

  • 4.

   Het toekennen van een bijzondere beloning

  • 5.

   Het toekennen van een extra periodieke verhoging/het bevorderen naar een hogere schaal op grond van de CAR-UWO

  • 6.

   Het vergoeden van de kosten van geneeskundige behandeling bij arbeidsongeschiktheid in en door dienst

  • 7.

   Het aanwijzen van een ambtenaar voor een andere betrekking in het belang van de dienst

  • 8.

   Het in het dienstbelang nodig oordelen een ambtenaar te verplichten tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten

  • 9.

   Het aanwijzen van medewerkers voor de uitvoering van taken bij rampen, crisis en andere buitengewone omstandigheden