Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Verordening bureau burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening bureau burgerlijke stand
CiteertitelVerordening bureau burgerlijke stand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 1, art. 16
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1
 3. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 2
 4. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 3
 5. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-1998nieuwe regeling

27-01-1998

Weekblad de Grenskoerier, 11-03-1998

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening bureau burgerlijke stand

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

 

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 20 januari 1998

 

Gelet op artikel:

16 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 t/m 4 van het Besluit Burgerlijke stand 1994

 

besluit:

- het 'reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand' zoals vastgesteld dd 12- 12- I995 in de vergadering van burgemeester en wethouders van Budel in te trekken en de 'verordening openstelling bureau burgerlijke stand' zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders van Maaheeze op 27 september I994 in te trekken;

 

- vast te stellen de verordening houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand van de gemeente Cranendonck'.

Artikel 1 Begripsbepalingen  

Het reglement verstaat onder:

 

 • a.

  De wet: Boek I van het Burgerlijk Wetboek (Wet van 14 oktober I993 tot herziening van Titel 4 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek) (Stb. 1993, 555);

 

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand I994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, Stb, 900);

 

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 1,2,3 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar is, als zodanig benoemd doorburgemeester en wethouders (art. 16, leden 1, 2 en 3 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek);

 

 • e.

  gemeentehuis: alle huizen welke bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2  

 • 2.1

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemencollege kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.2

  Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 2.3

  Het college kan buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3 Benoeming  

 • 3.1

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 3.2

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

Artikel 4 Lokatie  

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voeren de huwelijksvoltrekkingen en geregistreerd partnerschap uit in het huis van de gemeente, Cranendonck I te Soerendonk. De ambtenaar van de burgerlijke stand voert alle andere wettelijke taken uit in het gemeentehuis te Budel.Voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, kunnen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand hun wettelijke taken elders binnen de gemeente uitvoeren.

Artikel 5 Openstelling  

 • 5.1

  Het huis van de gemeente Cranendonck 1is voor huwelijksvoltrekkingen en geregistreerd partnerschap geopend:

  • a.

   Dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

  • b.

   maandag en woensdag van 09.00 tot 10.00 uur

  • c.

   zaterdag van 09.30 tot 14.00 uur

 • 5.2

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek voor alle andere werkzaamheden geopend:

  • a.

   maandag van 9.00 uur tot 16.00 uur;

  • b.

   dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.

 • 5.3

  Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten indien de in artikel 5.1 en 5.2 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daamee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Temijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 5.4

  Het bureau van de burgerlijke stand kan ook zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt open worden gesteld op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmalting, te bepalen uren.

 • 5.5

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende opensteling van het bureau.

 • 5.6

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de inartikel 5.1 en 5.2 aangegeven uren.

Artikel 6 Slotbepalingen  

 • 6.1

  De verordening kan worden aangehaald als 'Verordening bureau burgerlijke stand'.

 • 6.2

  Het reglement treedt in werking op 1-1-1998.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering d.d. 27 januari 1998.

DE RAAD VOORGENOEMD,

De secretaris,

E. Postma

De Voorzitter,

J.A. Jorritsma