Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Nadere Regels voor de Algemene Begraafplaats Gemeente Cranendonck 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere Regels voor de Algemene Begraafplaats Gemeente Cranendonck 2010
CiteertitelNadere Regels Begraafplaats
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het uitvoeringsreglement Algemene Begraafplaats gemeente Cranendonck 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening Algemene begraafplaats Cranendonck 2005, art. 11, lid 2
 2. Verordening Algemene begraafplaats Cranendonck 2005, art. 12, lid 2
 3. Verordening Algemene begraafplaats Cranendonck 2005, art. 16, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2010nieuwe regeling

26-01-2010

Weekblad de Grenskoerier, 03-02-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere Regels voor de Algemene Begraafplaats Gemeente Cranendonck 2010

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

 

Gelet op artikel :

artikel 11, tweede lid,

artikel 12, tweede lid,

artikel 16, derde lid,van de Verordening Algemene Begraafplaats Gemeente Cranendonck

 

B E S L U I T

vast te stellen de volgende nadere regels voor de Algemene Begraafplaats gemeente Cranendonck 2010.

Artikel 1 Begripsomschrijving  

begraafplaatsen:

de begraafplaats genaamd ‘ Algemene Begraafplaats’;

eigen graf

een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

1. het doen begraven en begraven houden van lijken;

2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

3. het doen verstrooien van as;

eigen kindergraf

een graf waarin lijken c.q als levenloos aangegeven kinderen beneden 12 jaar worden begraven;

eigen urnennis

een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet worden van asbussen met of zonder urnen;

eigen urnenkeldertje

een keldertje waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet worden van asbussen met of zonder urnen;

urn

een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

asbus

een bus ter berging van as van een overledene;

verstrooiingsplaats

een plaats waarop as wordt verstrooid;

grafbedekking

gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf, een verstrooiingsplaats of gedenkplaats;

gedenkplaats

een plaats ingericht om overledenen te gedenken;

beheerder

de ambtenaar belast met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

rechthebbende

de rechthebbende op een eigen graf en/of urnennis.

 

 

 

Artikel 2 Indeling en uitgifte termijn der graven  

 • 1.

  De eigen graven worden onderverdeeld in :

  • -

   Graven uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 3 lijken, alsmede het plaatsen van ten hoogste 4 asbussen met of zonder urn(en);

  • -

   Graven uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 3 kinderlijken (voor kinderen t/m 11 jaar).

 • 2.

  De graven, urnennissen en urnenkeldertjes worden op volgorde uitgegeven. Het is niet mogelijk een graf, urnennis of urnenkeldertje te reserveren.Voor wat betreft de eigen graven zijn er een drietal mogelijkheden zolang er plaatsen vrij zijn:

  • -

   het eerstvolgende vrije graf in vak A t/m D;

  • -

   het eerstvolgende vrije graf in vak E, F, G, H;

  • -

   een graf dat door ruiming vrij is gekomen.

Artikel 3 bezorging van as  

Voor de bezorging van as bestaan de volgende mogelijkheden:

 • -

  Eigen urnengraven uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het daarin begraven van ten hoogste 4 asbussen met of zonder urn(en) (vak A t/m H en K);

 • -

  Eigen urnennissen in een open columbarium uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste een asbus met urn (U);

 • -

  Eigen urnennissen in een gesloten columbarium uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met of zonder urn(en) (M);

 • -

  Eigen urnenkeldertjes uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met of zonder urn(en) (vak G en H);

 • -

  Verstrooiingsplaatsen bestemd voor het verstrooien van de as van overledenen (vak I en J).

Artikel 4 Grafbedekking  

Het is toegestaan om op een graf een grafmonument te stichten. Voor het plaatsen van een grafbedekking is in alle gevallen schriftelijke vergunning nodig van Burgemeester en Wethouders. Aanschaf en plaatsen van de grafbedekking is voor rekening van de rechthebbende. De bestelling van de grafbedekking wordt door de rechthebbende zelf verzorgd.De grafbedekking dient aan de volgende eisen te voldoen:

 • 1.

  Eigen graf (gewoon of urnengraf) in de vakken A t/m D. Standaard grafbedekking conform model 1 van de bijlage.

 • 2.

  Eigen graf (gewoon of urnengraf) in de vakken E, F, G en H.Er geldt een maximale/minimale maat conform model 2 van de bijlage.

 • 3.

  Kindergraven in vak K. Er geldt een maximale/minimale maat conform model 3 van de bijlage.

 • 4.

  Urnenkeldertjes in vak G en H. Het keldertje wordt afgedekt met een grafbedekking conform model 4 van bijlage.

 • 5.

  Gesloten urnenmuur in vak M. De ruimte waarin de urn wordt geplaatst wordt afgesloten met een steen conform model 5 van de bijlage.

 • 6.

  Open urnenmuur in vak U. De asbus wordt geplaatst in een keramische sierurn en verankerd in de muur.

 • 7.

  Na verstrooiing van de as op het strooiveld (vak I en J) kan een herinneringsplaatje worden aangevraagd conform model 6 van de bijlage. De plaatsing hiervan wordt door de gemeente verzorgd.

 

Rond de graven zoals genoemd in lid 1 t/m 3 kan een extra aanbrenging worden geplaatst in de vorm van een kiezelbakje, band of afdekplaat conform model 7 van de bijlage.

Artikel 5 Aanvraag vergunning  

 • 1.

  De aanvraag voor het hebben en plaatsen van een gedenkteken geschiedt schriftelijk;

 • 2.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend;

 • 3.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   Een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   De soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   De vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   De woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

 • 4.

  Op het grafmonument dienen minimaal te worden vermeld:

  • a.

   Initialen en geslachtsnaam van de overledene;

  • b.

   Geboorte- en overlijdensdatum van de overledene.

Artikel 6 Beslissing  

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager.

Artikel 7 Plaatsing  

 • -

  Het plaatsen en afbreken van monumenten mag uitsluitend geschieden op werkdagen van 08.00 uur tot 16.00 uur. Afvoeren van materiaal geschiedt door de steenhouwer.

 • -

  Plaatsing van asbus/urn gebeurt door of in opdracht van de beheerder.

 • -

  Uitstrooiing gebeurt door of in opdracht van de beheerder.

 • -

  Er wordt alleen uitgestrooid op daarvoor aangewezen plaatsen

Artikel 8 Eigen aanbrenging  

 • -

  Het is niet toegestaan losse kiezels rondom een graf te gebruiken anders dan in een kiezelbakje;

 • -

  Andere zaken kunnen worden aangebracht, mits de aanbrenging geen afbreuk doet aan de uniforme uitstraling van de begraafplaats;

 • -

  De eigenaar van de begraafplaats aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of diefstal van eigen zaken die bij een grafsteen worden aangebracht;

 • -

  Indien wordt afgeweken van hetgeen gesteld in het eerste en tweede lid, kunnen B&W de rechthebbende verzoeken de aanbrenging te doen verwijderen of aan te passen;

 • -

  Alvorens een graf wordt geruimd, dan wel een bijzetting plaatsvindt, dienen de eigen aanbrengingen door de rechthebbende te worden verwijderd.

 

Losse bloemen en planten

 • -

  Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Tevens is toegestaan om binnen de hiertoe bestemde strook losse bloemen te leggen of eenjarige gewassen te planten.

 • -

  Eigen beplanting mag niet boven de grafsteen uitkomen.

 • -

  De winterharde gewassen die op de graven worden geplant, mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte worden gehouden.

 • -

  Bij de urnenkelders mag de beplanting alleen aan de voorzijde worden aangebracht en de beschikbare oppervlakte niet overschrijden. De hoogte van de beplanting bedraag maximaal 75 cm boven maaiveld;

 • -

  Niet-blijvende beplanting, losse bloemen, planten, kransen en dergelijke die in een verwaarloosde staat verkeren, dan wel gewassen die door besnoeiing niet binnen de oppervlakte zijn gehouden, kunnen door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

Artikel 9 Openingtijden  

De algemene begraafplaats zal in beginsel iedere dag van zonsopgang tot zonsondergang toegankelijk zijn voor voetgangers en rolstoelgangers. Indien een begrafenisplechtigheid of anderszins vervoer op de begraafplaats noodzakelijk is, kan een sleutel van de middenpoort bij de beheerder worden gehaald.

Artikel 10 Ordemaatregelen  

Het verblijf op de begraafplaats is verboden voor:

 • -

  personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren

 • -

  personen die zich op hinderlijke wijze gedragen

 • -

  kinderen beneden de leeftijd van 14 jaar zonder begeleiding

 

Het is verboden op de begraafplaats

 • -

  rijwielen, bromfietsen of motorvoertuigen mede te voeren, anders dan met het doel deze in de daartoe bestemde bewaarplaats te stallen

 • -

  honden los te laten lopen

 • -

  op de graven en grafmonumenten te lopen, zitten of de begraafplaats te verontreinigenbloemen

 • -

  bloemen of andere waar te koop aan te bieden of aanbiedingen te doen met betrekking tot grafbedekkingen.

 

Het is verboden rijwielen, bromfietsen of motorvoertuigen te stallen op de daartoe bestemde bewaarplaats met een ander doel dan een bezoek te brengen aan de begraafplaats.

Artikel 11 Slotbepaling  

 • 1.

  Het uitvoeringsreglement Algemene Begraafplaats gemeente Cranendonck 2005 wordt ingetrokken;

 • 2.

  Deze nadere regels treden 1 dag na de bekendmaking in werking;

 • 3.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als Nadere Regels Begraafplaats.

Cranendonck, 26 januari 2010

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

De secretaris

Mr. P.A.G Machielsen

De burgemeester,

B.P. Meinema