Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Verordening financiële tegemoetkoming hulp bij het huishouden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening financiële tegemoetkoming hulp bij het huishouden
CiteertitelVerordening financiële tegemoetkoming hulp bij het huishouden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening financiële tegemoetkoming hulp bij het huishouden 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-201501-01-2018nieuwe regeling

25-11-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening financiële tegemoetkoming hulp bij het huishouden

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 14 oktober 2014

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

B E S L U I T

Verordening financiële tegemoetkoming hulp bij het huishouden.

 

Artikel Begripsbepalingen.

Deze verordening verstaat onder:

a.de wet:

de Wet maatschappelijke ondersteuning;

b.verordening:

de Verordening financiële tegemoetkoming hulp bij het huishouden;

c.het college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck;

d.burger:

een ingezetene van de gemeente Cranendonck;

e.belanghebbende:

diegene diens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken;

 • f.

  gebruikelijke hulp:

  de hulp die op het gebied van het voeren van het huishouden voor alle leden van een leefeenheid (alle bewoners van één adres die samen een duurzaam huishouden voeren) geldt om gezamenlijk voor het huishouden te zorgen, waarbij rekening wordt gehouden met de bepalingen zoals opgenomen in de door het college vast te stellen nadere regels;

 • g.

  marktproduct hulp bij het huishouden:

  dienstverlening gericht op het schoonmaken en -houden van de woning van de burger, mogelijk in andere benamingen;

 • h.

  financiële tegemoetkoming:

  een geldbedrag, al dan niet forfaitair of gemaximeerd, bedoeld om een voorziening mee aan te schaffen voor het te bereiken resultaat;

 • i.

  financiële ruimte:

  de uitkomst van de eigen bijdrageberekening op basis van de CAK rekentool onder aftrek van bestaande eigen bijdragen, zonder rekening te houden met het eigen vermogen;

 • j.

  dienstverlener: een aanbieder van het marktproduct huishoudelijke hulp;

 • k.

  rekentool CAK: de berekensystematiek zoals het Centraal administratiekantoor deze hanteert voor het bereken van de eigen bijdrage voor voorzieningen/verstrekkingen krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning en de wet langdurige zorg;

 • l.

  inkomen:

  het inkomen wordt vastgesteld aan de hand van een IB verklaring van de belastingdienst dan wel aan de hand van actuele inkomensgegevens (salaris- of uitkeringsspecificaties over laatste drie maanden, specificatie vakantiegeld en bankafschriften waaruit de rente uit vermogen blijkt.

 • m.

  toepasselijke bijstandsnorm:

  de norm op grond van de Wet werk en bijstand die van toepassing op belanghebbende op basis van leeftijd en leefsituatie;

Artikel Hulp bij het huishouden

Uitsluitend kosten in verband met de afname van het marktproduct hulp bij het huishouden, geleverd door een in en volgende jaren door de gemeente gecontracteerde aanbieder van bedoeld marktproduct, komen in aanmerking voor financiële tegemoetkoming op grond van deze verordening.

Artikel Voorwaarden

1.Belanghebbende kan voor een financiële tegemoetkoming voor hulp bij het huishouden in aanmerking worden gebracht indien en voor zover:

 • a.

  de noodzaak voor hulp bij het huishouden vaststaat;

 • b.

  de financiële ruimte lager is dan% van de van toepassing zijnde bijstandnorm.

Artikel Hoogte financiële tegemoetkoming

 • a)

  Financiële ruimte nihil:

  bij een financiële ruimte tot% van de toepasselijke bijstandsnorm bedraagt de financiële tegemoetkoming% van de kosten voor de noodzakelijke hulp bij het huishouden;

 • b)

  Financiële ruimte%:

  bij een financiële ruimte tussen% en% van de toepasselijke bijstandsnorm wordt rekening gehouden met% van de financiële ruimte en strekt deze in mindering op de kosten voor de noodzakelijke hulp bij het huishouden;

 • c)

  Financiële ruimte%:

Bij een financiële ruimte hoger dan% van de toepasselijke bijstandsnorm bedraagt de financiële ruimte% en is dientengevolge de financiële tegemoetkoming nihil;

d)Herstel norminkomen:

d)In elk geval vindt er een financiële tegemoetkoming plaats in de kosten van noodzakelijke huishoudelijke hulp die ertoe leidt dat het netto inkomen nooit minder dan% van de toepasselijke bijstandsnorm zal bedragen.

Artikel Financiële tegemoetkoming

1.Bij de bepaling van de hoogte van de financiële tegemoetkoming wordt uitgegaan van een maximum uurtarief van €,-- exclusief BTW gefactureerd vanuit de dienstverlener naar de burger.

Artikel Uitbetaling financiële tegemoetkoming

1.De financiele tegemoetkoming wordt achteraf verstrekt in de vorm van een geldelijke bijdrage, uit te keren dee van de maand

Artikel Uitsluitinggronden

1.Het college weigert de financiële tegemoetkoming indien de aanvraag betrekking heeft op hotels/pensions, trekkerswoonwagens, kloosters, tweede woningen, vakantiewoningen, recreatiewoningen, kamerverhuur en specifiek op gehandicapten en ouderen gerichte woongebouwen (Wet langdurige zorg).

Artikel Inlichtingenplicht

 • 1.

  Het college is bevoegd om, voor zover dit van belang kan zijn voor de beoordeling van het recht op een financiële tegemoetkoming op grond van deze verordening belanghebbende op te roepen in persoon te verschijnen op een door het college te bepalen plaats en tijdstip en hem te bevragen.

 • 2.

  Belanghebbende is verplicht aan het college of de door het college aangewezen adviesinstantie die gegevens te verschaffen of te doen verschaffen die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag voor een financiële tegemoetkoming, evenals medewerking te verlenen aan een onderzoek door de aangewezen adviesinstantie.

Artikel Wijzigingen in de situatie

Belanghebbende aan wie krachtens deze verordening een financiële tegemoetkoming is verstrekt, is verplicht aan het college mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden, waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn op het recht van de financiële tegemoetkoming.

Artikel Controle

Het college doet periodiek onderzoek naar de rechtmatigheid van de financiële tegemoetkoming.

Artikel Intrekking van de financiële tegemoetkoming

Het college kan een besluit, genomen op grond van deze verordening, geheel of gedeeltelijk intrekken, indien:

 • a.

  niet is voldaan aan de voorwaarden gesteld in de verordening en nadere regels;

 • b.

  op grond van gegevens beschikt is en gebleken is dat de gegevens zodanig onjuist waren dat, waren de juiste gegevens bekend geweest, een andere beslissing zou zijn genomen;

 • c.

  de aanvrager niet langer woonachtig is in de gemeente Cranendonck;

 • d.

  de aanvrager recht blijkt te hebben op vergoedingen of verstrekkingen van derden;

 • e.

  de aanvrager overlijdt;

 • f.

  de financiële tegemoetkoming binnen zes maanden na uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van hulp in het huishouden.

Artikel Terugvordering

Ingeval een besluit wordt ingetrokken als bedoeld in artikel kan op basis daarvan al uitbetaalde financiële tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd;

Artikel Uitvoering

1.Het college kan ter uitvoering van de verordening nadere regels stellen.

Artikel Citeertitel

wordt aangehaald als de “Verordening financiële tegemoetkoming hulp bij het huishouden”.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck

in de openbare vergadering d.d. 25 november 2014.

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

mr. P.J.F. Bemelmans

De voorzitter,

mr. M.M.D. Vermue-Vermue