Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck houdende regels omtrent marktgelden Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck houdende regels omtrent marktgelden Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018
CiteertitelMarktgeldenverordening 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2018.

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 lid 1 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2017nieuwe regeling

07-11-2017

Gemeenteblad 2017, 232603

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 7 november 2017;

Gelet op artikel: 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

Vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  “markt Budel": de warenmarkt welke krachtens besluit van de gemeenteraad op de daartoe aangewezen plaats, dag en tijd wordt gehouden in de kern Budel;

 • 2.

  "markt Maarheeze": de warenmarkt welke krachtens besluit van de gemeenteraad op de daartoe aangewezen plaats, dag en tijd wordt gehouden in de kern Maarheeze;

 • 3.

  "standplaats": de op of voor de duur van een markt door of namens het college van burgemeester en wethouders aangewezen ruimte voor het beoefenen van de markthandel;

 • 4.

  "een kwartaal": een kalenderkwartaal.

  Artikel 2 Aard van de heffing

  In de gemeente Cranendonck wordt onder de naam "marktgeld" een recht geheven voor het innemen van een standplaats op markten, daaronder begrepen de diensten welke in verband met een en ander, door of vanwege de gemeente worden verleend.

  Artikel 3 Belastingplicht

  Het marktgeld wordt geheven van degene, die hetzij voor zichzelf, hetzij voor anderen een standplaats op de markt in gebruik neemt.

  Artikel 4 Heffingsgrondslag

  Het marktgeld wordt geheven per standplaats en naar het aantal strekkende meters dat per kraam, tafel, voertuig of andere uitstalruimte wordt ingenomen, met een minimum van vier strekkende meters.

  Artikel 5 Tarieven

  Het marktgeld bedraagt:

  Voor de markt Budel:

  • 1.

   Per dag of gedeelte daarvan € 1,05 per strekkende meter of gedeelte daarvan met een minimum van € 4,35.

  • 2.

   Per kalenderkwartaal € 51,50 per vier strekkende meters.

  Voor de markt Maarheeze:

  • 3.

   Per dag of gedeelte daarvan € 0,95 per strekkende meter of gedeelte daarvan met een minimum van € 3,85.

  • 4.

   Per kalenderkwartaal € 44,05 per vier strekkende meters.

  • 5.

   De tarieven vermeld in lid 1 en 2 worden verhoogd met € 2,05 per standplaats per dagdeel voor servicekosten.

  • Artikel 6 Wijze van heffing, tijdstip van betaling

  • 1.

   Het marktgeld per marktdag, slechts toegestaan bij incidenteel gebruik, wordt geheven bij wege van kennisgeving en moet worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

  • 2.

   Het marktgeld per kalenderkwartaal wordt geheven door middel van een gedagtekende nota en moet worden betaald binnen een maand na de dagtekening van de nota.

  Artikel 7 Restitutie

  Indien de gebruiker van een standplaats door omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik meer kan maken van een standplaats, waarvoor het marktgeld per kalenderkwartaal is voldaan, kan op aanvraag teruggaaf worden verleend van het teveel betaalde marktgeld over de volle kalendermaanden, waarin van de standplaats geen gebruik werd gemaakt.

  Artikel 8 Kwijtschelding

  Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

  Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

  Artikel 10 Overgangsrecht

  De "Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2017", van 13 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, lid 2 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  Artikel 11 Inwerkingtreding

  • 1.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

  Artikel 12 Citeertitel

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Marktgeldenverordening 2018”.

  Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck

  in de openbare vergadering d.d. 7 november 2017.

  DE RAAD VOORNOEMD,

  De griffier,

  De voorzitter,

  mr. P.J.F. Bemelmans

  mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth