Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Verordening op de lijkbezorgingsrechten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de lijkbezorgingsrechten 2011
CiteertitelVerordening op de lijkbezorgingsrechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

09-11-2010

Weekblad de Grenskoerier , woensdag 17 november 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de lijkbezorgingsrechten 2011

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

 

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 26 oktober 2010

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet

BESLUIT

vast te stellen de :

“VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGRECHTEN 2011”

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  algemene begraafplaats;

 • 2.

  urnennis: een nis of een urnenkeldertje, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een urn;

 • 3.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • 4.

  urn: een voorwerp ter berging van een asbus;

 • 5.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid.

 • 6.

  eigen graf: een graf of een kindergraf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • a.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • b.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van het gebruik of de diensten, dan wel degene te wiens behoeve het gebruik of de diensten worden aangevraagd of verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten 2010" van 8 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingrechten 2011”.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck

in de openbare vergadering d.d. 9 november 2010.

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

Mr. P.J.F. Bemelmans

De voorzitter,

B.P. Meinema