Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2006
CiteertitelVerordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200601-01-2006Nieuwe regeling

20-02-2006

Cuijks Weekblad, 01-03-2006

-1.777.31 / -33830

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2006

De raad van de gemeente Cuijk,

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2006 en

 

Gelet op de artikelen 147 en 150 van de Gemeentewet;

 

B esluit

 

1. In te trekken de verordening inzake de verlening van inzamelvergunningen eninzamelpremies aan non-profitinzamelaars van oud papier 2001 en

 

2. Vast te stellen de navolgende verordening:

 

VERORDENING VERLENING VAN INZAMELVERGOEDINGEN AAN NONPROFITINZAMELAARSVAN OUD PAPIER 2006

 

 

 

Artikel 1 Inzamelvergunning

Een inzamelvergoeding kan slechts worden toegekend aan een inzamelaar welke beschikt over een inzamelvergunning van burgemeester en wethouders op grond van de artikelen 2 en 11 van de Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel. De inzamelvergunning moet schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden aangevraagd.

Met toepassing van de voorbereidingsprocedure van afdeling 4.1.2 Algemene wet bestuursrecht en met inachtneming van nadere regels terzake van de bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel, wordt door burgemeester en wethouders of de bestuurscommissie op de aanvraag om vergunning beslist.

Indien dit de inzameling van oud papier ten goede komt, kunnen door het bevoegd gezag nadere en geactualiseerde voorschriften worden opgelegd aan de vergunninghouder. Dit kan betekenen dat het inzamelgebied, de inzamelmethode en / of de inzamelfrequentie wijzigt. Het college van burgemeester en wethouders kan een inzamelvergunning schriftelijk gemotiveerd intrekken.

 

Artikel 2 Inzamelvergoeding en inzamelkosten

Een inzamelaar die over een inzamelvergunning als bedoeld in de artikelen 2 en 11 van de afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel beschikt en die oud papier heeft afgeleverd bij een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen papierverwerkend bedrijf (eventueel via een aangewezen overslagpunt), ontvangt overeenkomstig de registratie van het bedrijf per kilo geaccepteerd oud papier een inzamelvergoeding.

De inzamelvergoeding is gebaseerd op de vergoeding die de gemeente ontvangt van het papierverwerkend bedrijf en wordt berekend door de gewogen marktprijs te verminderen met de inzamelkosten.

De inzamelkosten worden jaarlijks per 1 januari bepaald. De wijze waarop de gewogen marktprijs wordt berekend, is vastgelegd in bij deze verordening behorende toelichting.

Indien de gewogen marktprijs lager is dan de geldende garantieprijs, zoals beschreven in artikel 3, wordt de garantieprijs verminderd met de inzamelkosten uitgekeerd.

 

Artikel 3 Garantieprijs

Met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening bedraagt de garantieprijs € 0.046 per geaccepteerde kilo oud papier. De garantieprijs is tot en met 31 december 2007 vast. Hierna wordt de garantieprijs jaarlijks door burgemeester en wethouders vastgesteld.

Artikel 4 Uitbetaling inzamelvergoeding

De uitbetaling van de in artikel 2 berekende bedrag geschiedt periodiek, tenminste eenmaal per kwartaal, op basis van de door het papierverwerkende bedrijf aangeleverde gegevens.

Artikel 5 Intrekken inzamelvergunning (Terugvorderen inzamelvergoeding)

Indien de voorschriften ingevolge deze verordening niet worden nageleefd, kan de inzamelvergunning worden ingetrokken en kunnen uitbetaalde vergoedingen worden teruggevorderd.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaar van oud papier 2006”

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt na bekendmaking met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2006. Op dat tijdstip wordt de verordening verlening van inzamelvergoedingen aan nonprofit inzamelaars van oud papier 2001 ingetrokken.

Artikel 8 Overgangsbepaling

Vergunningen voor de inzameling van oud papier toegekend krachtens de verordening verlening inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2001 blijven van kracht tot de termijn waarvoor zij werden verleend of tot het tijdstip waarop zij wordeningetrokken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Cuijk in zijn openbare vergadering van 20 februari 2006.

 

De raad voornoemd, 

C.G.W.M. Selman                     L.M. Schoots

griffier                                   voorzitter.