Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Wegsleepverordening gemeente Cuijk 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Cuijk 2002
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Cuijk 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijk Beheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet (Gw), art. 149 / Wegenverkeerswet (Wvw), art. 173, lid 2 / Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-200228-09-2011nieuwe regeling

28-01-2002

Cuijks Weekblad, 06-02-2002

-1.811.32 / -23548

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Cuijk 2002

De raad van de gemeente Cuijk,

Gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van (datum),

 

Gehoord het advies van de Commissie (naam) van (datum),

 

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173 tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

Dat in verband met de wijzigingen in de Wegenverkeerswet het bestaande “Besluit wegsleepregeling Cuijk 1998” met ingang van 1 januari 2002 niet langer van kracht is;

 

Overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

B e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:WEGSLEEPVERORDENING 2002 voor de gemeente Cuijk

Artikel 1
 • 1

  In deze verordening wordt verstaan ondera. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;b. Wet: de Wegenerkeerset 1994;c. Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;d. Voertuig: wat hieronder verstaan wordt in artikel 1, onder a1 RVV 1990;e. Motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;f. Het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weg-gedeelten

 • 1

  Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegenen weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1

  Als plaats van bewaring wordt aangewezen het terrein van Autohulpdienst Ben Heiltjes, Weldaad 18, 5431 SM Cuijk.

 • 2

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Nieuw Artikel

 • 1

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen voor personenwagens en bestelwagens tot 3500 kg bedragen overeenkomstig VBS-normen:a. basistarief/voorrijkosten (“loze rit”) op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur: € 79,41 op maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur en op zaterdag en zondag € 102,10b. wegslepen inclusief de eerste 24 uur bewaring op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur € 124,79; op maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur en op zaterdag en zondag € 175,16.

 • 2

  Neemt het overbrengen meer tijd in beslag dan 2 uur dan wordt het bedrag van het overbrengen bovendien verhoogd met € 22,50 per uur waarbij een gedeelte van een uur voor vol uur wordt gerekend.

 • 3

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen € 27,23 per etmaal of gedeelte daarvan na de eerste 24 uur van bewaring;

 • 4

  Voor voertuigen zwaarder dan 3500 kg. gelden de uurtarieven volgens de VBS norm ( norm van de Vereniging van Bergings Specialisten).

 • 5

  De tarieven zijn inclusief de daarvoor verschuldigde omzetbelasting.

 • 6

  De tarieven worden jaarlijks aangepast aan de VBS-normen en opnieuw door het college vastgesteld.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

 • 1

  Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1,3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op 7 februari 2002

Artikel 7 Citeertitel

 • 1

  Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Cuijk 2002.

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 januari 2002.

De raad voornoemd,

De voorzitter, De secretaris,