Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

‘Verordening op de heffing en de invordering van liggeld voor woonschepen Cuijk 2014’’  

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling‘Verordening op de heffing en de invordering van liggeld voor woonschepen Cuijk 2014’’  
Citeertitel‘Verordening op de heffing en de invordering van liggeld voor woonschepen Cuijk 2014’’  
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201301-01-2015nieuwe regeling

16-12-2013

Maasdriehoek 24 december 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

‘Verordening op de heffing en de invordering van liggeld voor woonschepen Cuijk 2014’’  

De raad van de gemeente Cuijk

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b,

 

Besluit:

 

Vast te stellen de navolgende

 

‘Verordening op de heffing en de invordering van liggeld voor woonschepen Cuijk 2014’’

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  woonschip: een schip, uitsluitend of hoofdzakelijk als woning gebezigd of daartoe bestemd;

 • b.

  ligplaats: een gemarkeerd gedeelte van het in artikel 2 bedoelde gebied

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam liggeld voor woonschepen wordt een recht geheven voor het hebben van een ligplaats met een woonschip binnen de daartoe aangegeven gedeelten van het gebied "De Kraaijenbergse Plassen", zoals dat op de bij deze verordening behorende en gewaarmerkte tekening in rood en geel is aangegeven.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is de gebruiker van het woonschip;

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt.

 • 3.

  Het recht wordt slechts geheven indien het verblijf binnen de gemeente met een woonschip een termijn van veertien al dan niet achtereenvolgende dagen binnen hetzelfde kalenderjaar te boven gaat.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Het recht wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in een bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een kennisgeving, in de vorm van een gedagtekende nota.

Artikel 7 Ontstaan en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is het recht verschuldigd over zoveel twee-en-vijftigste gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht, als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twee-en-vijftigste gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht, als er in dat jaar, na einde van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven tenzij het bedrag minder bedraagt dan € 20,00.

Artikel 8 Termijn van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening artikel 7 bedoelde schriftelijke kennisgeving.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van liggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de liggelden.

Artikel 11 Overgangsbepaling

De “Verordening Liggeld woonschepen Cuijk 1996” vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 1995, laatstelijk gewijzigd op 17 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

   

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening liggeld woonschepen Cuijk 2014 ”.

 

Aldus besloten door gemeente Cuijk in zijn openbare vergadering op

16 december 2013.

 

De raad voornoemd,

 

R.M. van der Weegen mr. W.A.G. Hillenaar

griffier voorzitter

 

 

Tarieventabel behorende bij artikel 5 van de “Verordening liggeld woonschepen Cuijk

Tarieven met ingang van 1 januari 2014:

Hoofdstuk 1

Het recht bedraagt per ligplaats, gelegen binnen het gedeelte van “De Kraaijenbergse Plassen” welk gedeelte op de bij de verordening behorende gewaarmerkte kaart in rood is aangegeven,

Tarief 2013

per belastingjaar € 720,40

 

Tarief 2014

per belastingjaar € 724,00

Hoofdstuk 2

Het recht bedraagt per ligplaats, gelegen binnen het gedeelte van “De Kraaijenbergse Plassen” welk gedeelte op de bij de verordening behorende gewaarmerkte kaart in geel is aangegeven,

 

Tarief 2013

per belastingjaar € 217,40

 

Tarief 2014

per belastingjaar € 218,50

 

 

Behoort bij het besluit van de gemeente Cuijk d.d. 16 december 2013.

Mij bekend,

De Griffier,