Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2014
CiteertitelUitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Cuijk 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2017Nieuwe regeling

25-11-2014

Gemeenteblad 29 december 2017 nummer 233972

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2014

Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen

op de gemeentelijke begraafplaatsen 2014

 

Het College van burgemeester en wethouders van Cuijk,

 

Gelet op de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Cuijk 2010”;

 

besluiten vast te stellen

 

de volgende nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijkebegraafplaatsen in de gemeente Cuijk:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

1. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, urnengraf of urnennis;

2. gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

3.grafbeplanting: winterharde beplanting.

Artikel 2. Aanvraag vergunning

1.Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening (schaal 1:10) te worden ingediend.

2. Op deze werktekening dienen tenminste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop;

  • f.

   de persoonsgegevens en handtekening van de rechthebbende.

Artikel 3. Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4. Gedenkteken

1.Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen,

metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

2. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

3. Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient tenminste 2 werkdagen tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden van maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 15.00 uur.

Artikel 5. Afmetingen grafbedekking gemeentelijke begraafplaats ‘Hanshof’

1.De maximale afmetingen voor een staand gedenkteken zijn (bxh) 1.00x1.10m, m.u.v. de kindergraven in vak C, de urnengraven in vak U en P en de graven in vak E en H.

2.De maximale afmetingen voor grafbedekking zijn (lxbxh) 0,80*x1,25x0,50m, m.u.v. de kindergraven in vak C, de urnengraven in vak U en P en de graven in vak E en H.

3.De maximale afmetingen voor een staand gedenkteken op de kindergraven in vak C zijn (bxh) 0,70x0,80m.

4.De maximale afmeting en voor grafbedekking op een kindergraf in vak C zijn

(lxbxh) 1,00*x0,80x0,50m.

5.De maximale afmetingen voor een gedenkteken op de urnengraven in vak U en P zijn(lxbxh) 0,80*x0,80x0,50m.

6.De maximale afmetingen voor een liggend gedenkteken of grafbedekking in vak E en Hzijn (lxbxh) 1,90*x1,00x0,50m.

* Voor de lengte van de grafbedekking geldt dat deze inclusief een eventueel aanwezige betonrand is.

Artikel 6. Afmetingen grafbedekking gemeentelijke begraafplaats ‘Kouwenberg’

1.Op graven zijn gedenktekens toegestaan binnen de afmetingen van de reeds aldaar in het vak aanwezige gedenktekens.

2.De maximale afmetingen voor grafbedekking of liggende gedenktekens bedragen: (lxbxh) 1,90*x1,00x0,50m

* Voor de lengte van de grafbedekking geldt dat deze inclusief een eventueel aanwezige betonrand is.

Artikel 7. Afmetingen grafbedekking gemeentelijke begraafplaats te Haps

1.De maximale afmetingen voor een staand gedenkteken zijn (bxh) 1,00x1.10m, m.u.v. dekindergraven in vak B, de urnengraven in vak C en de graven in vak D.

2.De maximale afmetingen voor grafbedekking zijn (lxbxh) 0,80*x1,25x0,50m, m.u.v. de kindergraven in vak B, de urnengraven in vak C en de graven in vak D

3.De maximale afmetingen voor een staand gedenkteken op de kindergraven in vak B zijn (bxh) 0,70x0,80m.

4.De maximale afmeting en voor grafbedekking op een kindergraf in vak B zijn (lxbxh) 1,00*x0,80x0,50m.

5.De maximale afmetingen voor een gedenkteken op de urnengraven in vak C zijn (lxbxh) 0,80*x0,80x0,50m.

6. De maximale afmetingen voor een liggend gedenkteken of grafbedekking in vak D zijn

  • a.

   op een enkel graf (lxbxh) 1,90*x1,00x0,50m

  • b.

   op een dubbel graf (lxbxh) 1,90*x1,50x0,50m

* Voor de lengte van de grafbedekking geldt dat deze inclusief een eventueel aanwezige betonrand is.

Artikel 8. Plaatsing grafbedekking

1.Staande gedenktekens mogen uitsluitend worden geplaatst op daartoe aangebrachte funderingen.

2.Grafbeplanting mag uitsluitend worden geplaatst binnen de vastgestelde afmetingen in de open grond voor een gedenkteken, zijnde het beplantingsoppervlak.

3.Er is geen toestemming vereist voor het plaatsen en hebben van laagblijvende heesters, perkplanten en bolgewassen mits die niet hoger zijn dan 1.10 m.

Artikel 9. Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

Artikel 10. Afval en beschadigingen

Alle sporen van afval, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekens dienen van de begraafplaats te worden meegenomen of in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd.

Beschadigingen, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekens moeten worden hersteld.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

2. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ‘Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen Cuijk 2014.

3.Deze voorschriften treden in de plaats van alle voorafgaande voorschriften van de gemeentelijke begraafplaatsen met betrekking tot de grafbedekkingen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 25 november 2014,

De secretaris, De burgemeester,

drs. R.H.M.A. Rongen mr. W.A.G. Hillenaar