Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Cuijk 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Cuijk 2013
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Cuijk 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpgeen
Externe bijlageTekening geurverordening 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2013Nieuwe regeling

16-12-2013

Maasdriehoek d.d. 24 december 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Cuijk 2013

De raad van de gemeente Cuijk

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2013;

 

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

 

gezien de aanvullende aanbevelingen opgenomen in de gebiedsvisie;

 

gezien het advies van de commissie Ruimte van 25 november 2013;

 

gezien de nota van inspraak

 

besluit

 

de Geurgebiedsvisie 2013 inclusief Geurverordening 2013 vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

Veehouderij:

inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de

Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is

bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen,

verladen of wegen van dieren.

 

Wet:

de Wet geurhinder en veehouderij.

 

Geurbelasting:

de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object,

berekend met V-Stacks 1 , uitgedrukt in Europese odour units

per tijdseenheid.

 

Geurgevoelig object:

zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en

veehouderij.

 

Odour units (ouE/m3. P98):

geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een

volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN

13725:2003 “Luchtbepaling van de geurconcentratie door

dynamische olfactometrie”. In deze verordening wordt voor de

geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel

geurconcentratie. Dat betekent dat de – met een

verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende

98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden.

 

 

Artikel 2 Aanwijzing gebieden

 • 1.

  Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1, van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied: het gehele grondgebied van de gemeente Cuijk.

   

 • 2.

  Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 3, van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied: het gehele grondgebied van de gemeente Cuijk.

   

 • 3.

  Het gebied als bedoeld in de leden 1 en 2 wordt aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte Gebiedsvisie en bijbehorende gewaarmerkte kaart (Gebiedsindeling bij de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Cuijk).

  Voor de gebiedsindeling zoals onderscheiden in de artikelen 3 en 4 van deze verordening wordt verwezen naar de in het derde lid genoemde Geurgebiedsvisie 2013 (ontwerp).

   

Artikel 3 Andere waarden voor de geurbelasting

In afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 1 van deze verordening:

A. Woonkern 0,5 odour units.

B. Kernrandzone 5 odour units.

C. Accentgebied wonen 5 odour units.

D. Overgangsgebied 5 odour units.

E. Recreatiegebied 5 odour units.

F. Bedrijventerrein 7 odour units.

G. Industrieterrein Haven 7 odour units.

H. Industrieterrein Laarakker fase 1 14 odour units.

I. Industrieterrein Laarakker fase 2 7 odour units.

J. Cumulatiegebied 7 odour units.

K. Buitengebied 10 odour units.

 

Artikel 4 Andere waarden voor de afstanden

 • 1.

  In afwijking van artikel 3, tweede lid of artikel 4 van de Wgv, bedraagt de afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object dat onderdeel heeft uitgemaakt van een veehouderij:

  a. Binnen de bebouwde kom (de gebieden A en F) ten minste 50 meter;

  b. Buiten de bebouwde kom (de overige gebieden) ten minste 25 meter.

   

 • 2.

  In afwijking van artikel 4, eerste lid van de Wgv, bedraagt de afstand tussen een “veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld”, en een geurgevoelig object:

  a. Binnen de bebouwde kom (de gebieden A en F) ten minste 50 meter;

  b. Buiten de bebouwde kom (de overige gebieden) ten minste 25 meter;

  tot aan een maximum van 300 stuks rundvee, naast eventueel bijbehorend jongvee.

   

Artikel 5 Overgangsrecht

Indien een aanvraag om een milieuvergunning of een aanvraag om een

Omgevingsvergunning voor de activiteit Inrichting is ingediend voor het aanhoudingsbesluit van 22 oktober 2013, blijft de geldende geurnorm op het moment van indienen van de aanvraag van toepassing.

 

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Cuijk 2013”.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de publicatiedatum.

 

Tekening geurverordening 2013

 


1

Voor het berekenen van de geursituatie wordt gebruik gemaakt van het verspreidingsmodel V-Stacks gebied. V-Stacks

gebied is een geavanceerd computerprogramma voor het berekenen van de verspreiding van geur rond meerdere

veehouderijen in een gebied. Het programma is gemaakt door Kema in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). In de ministeriële regeling behorende bij de Wet geurhinder en veehouderij

is het gebruik van V-Stacks gebied niet verplicht gesteld. Niettemin wordt sterk aangeraden wel van dit model gebruik te

maken