Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Uitvoeringsbesluit Parkeren 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Parkeren 2017
CiteertitelUitvoeringsbesluit Parkeren 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

13-12-2016

Gemeenteblad d.d. 12 februari 2018, nr. 29185

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van de Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk,

 

Overwegende dat de nadere regels aangaande de “Parkeerverordening Cuijk 2004” en de “Verordening Parkeerbelastingen Cuijk 2004” zoals deze door ons college zijn vastgesteld op 16 maart 2004, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 28 september 2009, door een aantal ontwikkelingen dient te worden geactualiseerd;

 

Gelet op artikel 225 van de gemeentewet, de artikelen B en C van de “Parkeerverordening Cuijk 2004”

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende nadere regels met betrekking tot het parkeren;

 

Uitvoeringsbesluit Parkeren 2017

Artikel 1 Reguleringsgebied

Als plaatsen waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de “Verordening parkeerbelasting Cuijk 2016” mag worden geparkeerd aan te wijzen de parkeergarage onder het winkelcentrum “Maasburg”

Artikel 2 Tijdstippen van reguleren

 • 1.

  De tijdstippen waarop tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de “Verordening parkeerbelasting Cuijk 2004” mag worden geparkeerd zijn:

  • a.

   Op maandag tot en met donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur;

  • b.

   Op vrijdag van 8:00 uur tot 21:00 uur;

  • c.

   Op zaterdag van 8:00 uur tot 17:00 uur;

  • d.

   Vrijgesteld van het betalen van parkeergeld zijn: nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koninginnedag 30 april, Bevrijdingsdag 5 mei, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag en alle zondagen;

  • e.

   Vrijgesteld van het betalen van parkeergeld is de vrijdag van de doorkomst van de Nijmeegse vierdaagse door Cuijk;

Artikel 3 Algemene voorwaarden vergunning

 • a.

  Het parkeren krachtens een vergunning als bedoeld in artikel C, lid 2, lid 3, lid 4 van de “Parkeerverordening Cuijk 2004” is slechts toegestaan, indien de vergunning met de zijde waarop is vermeld de soort vergunning, de kenteken(s) van het voertuig / de voertuigen waarvoor de vergunning of ontheffing is afgegeven en de geldigheidsduur van de vergunning of ontheffing op een van buitenaf leesbare wijze achter de voorruit van het motorvoertuig is aangebracht. Wordt aan het vorenstaande niet voldaan, dan wordt geacht dat wordt geparkeerd zonder te betalen;

 • b.

  Het model van de vergunningen wordt door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld;

 • c.

  De vergunningen zijn niet overdraagbaar;

 • d.

  Het te parkeren motorvoertuig dient in een zodanige staat van onderhoud te verkeren, dat er mee mag worden gereden;

 • e.

  De houder van de vergunning dient alle door een ambtenaar van de parkeerpolitie gegeven aanwijzingen stipt en onmiddellijk op te volgen;

 • f.

  Op de vergunning mogen eigenhandig geen wijzigingen worden aangebracht. Voor eventuele wijziging van het kenteken of veranderingen van bij de aanvraag verstrekte gegevens dient men zich te richten tot de gemeente Cuijk;

 • g.

  De gemeente Cuijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan het geparkeerde motorvoertuigen van vergunninghouders of aan geparkeerde motorvoertuigen van anderen;

 • h.

  De vergunninghouder kan aan de hem verleende vergunning geen recht op een parkeerplaats ontlenen, tenzij het gaat om een bewonersvergunning;

 • i.

  Bij verlies, diefstal of bij het in ongerede raken van een vergunning kan een duplicaat worden verkregen, de kosten hiervan zijn conform volgens de dan geldende legesverordening.

 • j.

  Bij verlies of diefstal van een vergunning dient aangifte te worden gedaan bij de politie.

 • k.

  Er wordt, wanneer een vergunning gedurende de periode waarvoor zij is verstrekt zijn geldigheid verliest door welke oorzaak dan ook, geen betaalde belasting gerestitueerd.

Artikel 4 Bedrijfsvergunning

 • a.

  Een vergunning als genoemd in artikel C, lid 2, van de “Parkeerverordening Cuijk 2004”, is alleen geldig in de parkeergarage onder het winkelcentrum “Maasburg”.

 • b.

  Een vergunning als genoemd in sub a, kan worden zowel verleend aan bedrijven binnen de gemeente Cuijk als buiten de gemeente Cuijk;

 • c.

  Per in sub a bedoelde vergunning kan maximaal 1 kenteken worden vermeld;

 • d.

  De aanvraag voor een in sub a bedoelde vergunning, dient schriftelijk gedaan te worden bij het college van burgemeester en wethouders. Aangegeven wordt hoeveel bedrijfsvergunningen worden aangevraagd inclusief een bijbehorende argumentatie;

 • e.

  Het is mogelijk om in plaats van bedrijfsvergunning op kenteken, een bedrijfsvergunning op bedrijfsnaam te verstrekken. Dit is slechts mogelijk als de motorvoertuigen aan de buitenzijde voorzien zijn van een duidelijk zichtbaar en herkenbaar bedrijfslogo(s) en/of bedrijfsopschrift(en);

 • f.

  Bedrijven kunnen op kenteken of bedrijfsnaam, mits men voldoet aan de hierboven sub f genoemde eis van herkenbaarheid, een bedrijfsvergunning verkrijgen. De geldigheidsduur van een dergelijke vergunning is een jaar. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een bedrijfsvergunning aan te schaffen voor 3 (drie) of 6 (zes) maanden;

 • g.

  Bedrijven die gebruik maken van leaseauto’s dienen een ondertekende verklaring van de bedrijfsleiding in te leveren, voorzien van een kopie van de overeenkomst met de leasemaatschappij/garage, waarbij de bedragen onzichtbaar gemaakt mogen worden, waarop vermeld staat dat zij de rechtmatige gebruiker zijn van de auto’s, alvorens bedrijfsvergunning verstrekt worden.

Artikel 5 Bijzondere bedrijfsvergunning (pastorievergunning)

 • a.

  Deze bijzondere bedrijfsvergunning is geldig voor door het college van burgemeester en wethouder aangewezen belanghebbendenplaatsen voor bezoekers;

 • b.

  De drie plaatsen waarop met de vergunningen mag worden geparkeerd is het gedeelte van het Kerkplein zoals aangeduid op de als bijlage 1 bij dit besluit gevoegde plattegrond;

 • c.

  De belanghebbendenplaatsen worden door middel van een bord en op de weg aangebrachte strepen gemarkeerd.

 • d.

  De aanvraag voor deze vergunning, dient schriftelijk gedaan te worden bij het college van burgemeester en wethouders. Deze aanvraag dient met redenen omkleed te zijn.

 • e.

  De vergunning wordt uitsluitend verleend aan de parochie Sint Martinus Cuijk en/of de hoofdbewoner van de pastorie, plaatselijk bekend als Kerkstraat 10 te Cuijk.

 • f.

  De houder van de pastorievergunning is zelf verantwoordelijk voor het uitreiken en het innemen van de vergunning aan en van de bezoeker van de pastorie die op de daartoe aangewezen parkeerplaatsen zijn voertuig parkeert.

 • g.

  De geldigheidsduur van een dergelijke vergunning is één jaar.

Artikel 6 Bewonersvergunning

 • a.

  Een vergunning als genoemd in artikel C, lid 3, van de “Parkeerverordening Cuijk 2004”, is geldig voor een door het college van burgemeester en wethouder aangewezen belanghebbendenplaats.

 • b.

  De plaatsen waarop met bewonersvergunningen als bedoeld in sub a, mag worden geparkeerd is de Smidstraat zoals aangeduid op de als bijlage 1 bij dit besluit gevoegde plattegrond.

 • c.

  Een vergunning als genoemd in artikel C, lid 3, van de Parkeerverordening Cuijk 2004 wordt alleen verleend als de aanvrager volgens het bevolkingsregister staat ingeschreven als bewoner van de bovenwoningen plaatselijk bekend Smidstraat 41 tot en met 51 (oneven) te Cuijk in het gebied waar parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en het betaald parkeerregime geldt.

 • d.

  De aanvraag voor een in sub a bedoelde vergunning, dient schriftelijk gedaan te worden bij het college van burgemeester en wethouders. Deze aanvraag dient met redenen omkleed te zijn.

 • e.

  Aan aanvrager wonende op een in sub c bedoeld adres, waar de eigenaar of houder van een motorvoertuig volgens het bevolkingsregister als bewoner staat ingeschreven, kan één vergunning worden afgegeven. Deze vergunning wordt op basis van kenteken verstrekt.

 • f.

  De belanghebbendenparkeerplaats wordt door middel van een op de muur aangebracht kenteken, overeenkomstig met het kenteken van het voertuig van de eigenaar of de houder van het motorvoertuig gemarkeerd en gegarandeerd.

 • g.

  De geldigheidsduur van een dergelijke vergunning is een jaar.

Artikel 7 Tijdelijke vergunning

 • a.

  Een vergunning als genoemd in artikel C, lid 4 van de “Parkeerverordening Cuijk 2004” is geldig voor een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats of deel van de straat in het gebied waar betaald parkeren geldt. Afhankelijk waar de herstelwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden of daarmee gelijk te stellen werkzaamheden plaats vinden, kan het college van burgemeester en wethouders een dergelijke plaatsen aanwijzen.

 • b.

  De aanvraag voor de in sub a bedoelde vergunning, dient schriftelijk gedaan te worden bij het college van burgemeester en wethouders. Aangegeven wordt hoeveel tijdelijke vergunningen noodzakelijk zijn inclusief een bijbehorende argumentatie.

 • c.

  De tijdelijke vergunning is uitsluitend geldig gedurende de herstelwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden of daarmee gelijk te stellen werkzaamheden.

 • d.

  Aanvrager van een tijdelijke vergunning moet woonachtig zijn in het betaald parkeergebied, dan wel werkzaamheden verrichten binnen het betaald parkeren gebied.

 • e.

  De tijdelijke vergunningen worden op basis van kenteken verstrekt. Daarnaast is er de mogelijkheid om een tijdelijke vergunning op bedrijfsnaam te verstrekken. Dit is slechts mogelijk als de motorvoertuigen aan de buitenzijde voorzien zijn van een duidelijk zichtbaar en herkenbaar bedrijfslogo(s) en/of bedrijfsopschrift(en).

 • f.

  Aanvrager die gebruik maakt van leaseauto’s dient een ondertekende verklaring van de bedrijfsleiding in te leveren, voorzien van een kopie van de overeenkomst met de leasemaatschappij/garage, waarbij de bedragen onzichtbaar gemaakt mogen worden, waarop vermeld staat dat zij de rechtmatige gebruiker zijn van de auto’s, alvorens bedrijfsvergunning verstrekt worden.

Artikel 8 Aanvragen en verlengen van vergunningen

 • a.

  Voor het aanvragen van vergunning als bedoeld in artikel C, lid 2, lid 3, lid 4 van de “Parkeerverordening Cuijk 2004” dient het daarvoor bestemde aanvraagformulier te worden gebruikt. Het aanvraagformulier wordt voorzien van de datum van ontvangst;

 • b.

  Vergunninghouders krijgen uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk bericht, dat een vergunning of ontheffing voor het volgende kalenderjaar zal worden gereed gemaakt, zodra zij aan de daarvoor verschuldigde parkeerbelasting hebben voldaan. Wordt niet aan deze parkeerbelasting voldaan, voor de datum genoemd in de aan de vergunninghouder gerichte brief, dan wordt de vergunninghouder geacht geen prijs te stellen op verlenging van de vergunning of ontheffing;

 • c.

  Voor de verlenging van bedrijfsvergunning kan een werkgeversverklaring worden geëist.

Artikel 9 Aanhangwagens, caravans, campers

 • a.

  Het is verboden aanhangwagens zonder bijbehorend motorvoertuig te plaatsen en geparkeerd te houden binnen het gebied waar het betaald parkeren van kracht is;

 • b.

  Aanhangwagens die wel gekoppeld zijn aan een motorvoertuig dienen voor het gebruik van één parkeervak te betalen, ondanks het feit dat ze meer dan 1 parkeervak in gebruik nemen;

 • c.

  Het is verboden caravans zonder bijbehorend motorvoertuig langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen en geparkeerd te houden binnen het gebied waar het betaald parkeren geldt;

 • d.

  Caravans die wel gekoppeld zijn aan een motorvoertuig dienen voor het gebruik van één parkeervak te betalen, ondanks het feit dat ze meer dan 1 parkeervak in gebruik nemen;

 • e.

  Het is verboden campers langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen en geparkeerd te houden binnen het gebied waar het betaald parkeren van kracht is. Het college van Burgemeester en Wethouders kan in uitzonderingsgevallen van dit verbod vrijstelling verlenen.

Artikel 10 Gehandicapten parkeren

 • a.

  Gehandicapten die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart zijn vrijgesteld van het betalen van parkeergeld voor het parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen zoals deze zijn aangegeven met bord E6 van het RVV 1990.

Artikel 11 Aantonen parkeerbelasting

 • a.

  Teneinde voor het parkeren bij een parkeerautomaat aan te tonen dat parkeerbelasting is voldaan, dient

  • 1.

   De door de parkeerautomaat afgegeven ticket op een zodanige wijze en plaats aan de linkerzijde op het dashboard van het voertuig te worden gelegd dat de datum en de parkeertijd, van buiten de auto duidelijk leesbaar zijn of;

  • 2.

   De parkeerbelasting te worden voldaan via de mobile telefoon door middel van bellen, sms’en of appen.

 • b.

  Een ticket kan gedurende zijn geldigheidsduur gebruikt worden in parkeergarage onder het winkelcentrum “Maasburg”,

 • c.

  Op een parkeerplaats waarbij een parkeermeter aanwezig is dient gebruik gemaakt te worden van deze parkeermeter volgens de daarop aangegeven instructies. Indien de parkeermeter defect is mag van de bijbehorende parkeerplaatsen geen gebruik gemaakt worden tenzij een parkeerticket wordt gekocht bij een betaalautomaat in de directe omgeving.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • a.

  Alle voor de inwerkingtreding van dit besluit verleende vergunningen worden beschouwd als te zijn verleend volgens dit besluit;

 • b.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017;

 • c.

  Alle eerdere besluiten van ons Colleges tot vaststelling van tijden waarop slechts tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd en de besluiten tot aanwijzing van terreinen en weggedeelten betaald parkeren zoals deze zijn gepubliceerd conform het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet worden ingetrokken en vervangen door dit besluit.

 • d.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Uitvoeringsbesluit Parkeren 2017”.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 13 december 2016.

 

Burgemeester en wethouders van Cuijk,