Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
DDFK-gemeenten

Verordening adviescommissie behandeling bezwaarschriften werkorganisatie DDFK-gemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDDFK-gemeenten
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening adviescommissie behandeling bezwaarschriften werkorganisatie DDFK-gemeenten
CiteertitelVerordening behandeling bezwaarschriften DDFK.
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-2015Onbekend

30-06-2015

blad gemeenschappelijke regeling DDFK, 20 oktober 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening adviescommissie behandeling bezwaarschriften werkorganisatie DDFK-gemeenten

Het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie DDFK-gemeenten;

overwegende dat het gewenst is dat de Werkorganisatie beschikt over een vaste commissie van advies ten behoeve van de behandeling van bezwaarschriften, gericht tegen besluiten van de bestuursorganen van de Werkorganisatie, en dat er een regeling van de bevoegdheden, werkzaamheden en van de samenstelling van de commissie wordt vastgesteld;

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 3 maart 2015;

gelet op het bepaalde in artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

B E S L U I T :

 • I.

  In te stellen een vaste commissie van advies voor te nemen beslissingen op bezwaarschriften als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht, die bij het Algemeen en het Dagelijks Bestuur van de Werkorganisatie zijn ingediend, tevens zijnde de adviescommissie voor bezwaarschriften gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a., Algemene kamer en Ambtenarenkamer, ingesteld in december 2014 door de raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a..;

 • II.

  met betrekking tot de bevoegdheden, werkzaamheden en de samenstelling van de vaste commissie van advies, bedoeld onder I., vast te stellen de navolgende:

VERORDENING ADVIESCOMMISSIE BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN WERKORGANISATIE DDFK-GEMEENTEN

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b)

  Werkorganisatie: de Werkorganisatie DDFK-gemeenten als openbaar lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling tussen de colleges en burgemeesters van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. in december 2014;

 • c)

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • d)

  commissie: vaste commissie van advies als bedoeld in artikel 24 Wet gemeenschappelijke regelingen en in artikel 7:13 Awb;

 • e)

  Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie;

 • f)

  Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van de Werkorganisatie.

Hoofdstuk 2 Behandeling van de bezwaarschriften

Paragraaf 1 de commissie

Artikel 2 Inleidende bepaling

Er is een vaste commissie van advies ter voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht tegen besluiten van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie is ten behoeve van haar adviestaak onderverdeeld in twee kamers:

  • a.

   Een ambtenarenkamer, belast met de advisering van de beslissing op bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van rechtspositie- en andere regelingen die van toepassing zijn op ambtenaren in dienst van de Werkorganisatie.

  • b.

   Een algemene kamer, belast met de advisering van de beslissing op bezwaarschriften die zijn ingediend tegen alle andere besluiten, niet vallende onder ambtenarenkamer.

 • 2.

  Elke kamer heeft een voorzitter en maximaal vijf leden, waarbij de voorzitter bij alle zittingen aanwezig is en twee leden volgens een nader door het Dagelijks bestuur vast te stellen roulatiesysteemzitting hebbenen waar nodig elkaar kunnen vervangen. De voorzitter van de algemene kamer is tevens voorzitter van de commissie.

 • 3.

  De voorzitter en de leden worden door het Dagelijks Bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 4.

  Het Dagelijks Bestuur wijst één van de leden aan als plaatsvervangend voorzitter.

 • 5.

  De voorzitter en de leden kunnen geen deel uitmaken van de besturen van, en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de Werkorganisatie.

 • 6.

  Bij verhindering van de voorzitter en diens plaatsvervanger regelt de kamer zijn vervanging.

 • 7.

  De voorzitter en de leden ontvangen van de Werkorganisatie een vergoeding voor hun werkzaamheden van € 200 (voorzitter) en € 175 (leden) per bijgewoonde vergadering van de kamer. Tevens ontvangen zij een vergoeding voor gemaakte reiskosten per openbaar vervoer en € 0,28 per kilometer voor gemaakte reiskosten met eigen vervoer.

 • 8.

  Indien in een vergadering als bedoeld in lid 7 ook bezwaarschriften worden behandeld die zijn ingediend bij de bestuursorganen van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel of Kollumerland c.a., dan vindt onderlinge verrekening van de uit te betalen vergoeding plaats tussen de Werkorganisatie en de betreffende gemeenten naar rato van het aantal bezwaarschriften per vergadering.

Artikel 4 Secretarissen

 • 1.

  De secretarissen van de kamers zijn door de Algemeen Directeur van de Werkorganisatie aangewezen ambtenaren.

 • 2.

  De Algemeen Directeur wijst tevens één of meer plaatsvervangers van de secretarissen aan.

 • 3.

  De secretarissen van de kamers zijn bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging als bedoeld in artikel 17, eerste lid en hebben daarbij een adviserende stem.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de kamer worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd.

 • 2.

  De in lid 1 vermelde zittingstermijn laat onverlet de mogelijkheid tot eventuele tussentijdse schorsing en ontslag, zoals deze mogelijk zijn ingevolge artikel 3, lid 3 van deze verordening.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de kamer kunnen op ieder moment ontslag nemen.

 • 4.

  De aftredende voorzitter en aftredende leden van de kamer blijven hun functie vervullen tot in de opvolging is voorzien.

Paragraaf 2 Procedure

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overlegde stukken worden zo spoedig mogelijk in handen van de kamer gesteld.

 • 3.

  Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 van de Awb wordt vermeld dat een onafhankelijke kamer over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift zal adviseren.

Artikel 7 Bemiddeling

De kamer onderzoekt of de zaak in der minne kan worden geschikt alvorens de zaak in behandeling wordt genomen. De secretaris verricht daartoe de nodige handelingen.

Artikel 8 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de kamer:

 • -

  2:1, tweede lid;

 • -

  6:6, wat betreft het aan de indiener stellen van een termijn;

 • -

  6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de

  kamer;

 • -

  7:4, tweede lid;

 • -

  7:6, vierde lid.

Artikel 9 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de kamer is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de kamer bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden is vooraf machtiging van het dagelijks bestuur vereist.

Artikel 10 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de kamer bepaalt in overleg met de secretaris plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de kamer te laten horen. Bij de bepaling van plaats en tijdstip wordt rekening gehouden met de reguliere tijden, organisatorische en technische aspecten.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb .

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het derde lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

 • 4.

  Tijdens een hoorzitting worden maximaal 5 bezwaarschriften behandeld.

 • 5.

  Een hoorzitting vindt niet plaats in geval geen bezwaarschriften zijn ingediend.

Artikel 11 Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter deelt de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan tenminste twee weken voor de zitting schriftelijk mee, dat zij in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de verzending van de uitnodiging kan de belanghebbende of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen als genoemd in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 12 Quorum

 • 1.

  De bezetting van een kamer tijdens een vergadering is een voorzitter en 2 leden;

 • 2.

  De bezetting van een kamer tijdens een hoorzitting is een voorzitter en 2 leden;

 • 3.

  Voor het houden van een hoorzitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, als genoemd in lid 2, waaronder in ieder geval de voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 13 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de kamer nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 14 Openbaarheid zitting

 • 1.

  a. De zitting van de Algemene Kamer is openbaar.

 • b.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de kamer of één van de

  aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek

  doet.

 • c.

  Indien de kamer vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats achter gesloten deuren.

 • 2.

  De zitting van de Ambtenarenkamer is niet openbaar.

Artikel 15 Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen, met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag bevat een zakelijke weergave van hetgeen over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting van de Algemene Kamer geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overlegde bescheiden die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de kamer.

Artikel 16 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek

  wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere

  kamerleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de

  kamer, het verwerend orgaan en de belanghebbende(n) toegezonden.

 • 3.

  De leden van de kamer, het verwerend orgaan en de belanghebbende(n) kunnen binnen een

  week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de kamer een verzoek

  richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo’n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 Raadkamer en advies

1. a. De kamer beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • b.

  De kamer beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • c.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

 • 2.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 3.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de kamer ondertekend.

Artikel 18 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 15 en eventueel door de kamer ontvangen nadere informatie, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:10 Awb, uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de kamer de termijn van 12 weken, genoemd in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de kamer en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 19 Mandaat

 • 1.

  De voorzitter kan de aan hem bij deze verordening toegekende taken en bevoegdheden, als bedoeld in de artikelen 8, 9, 10, 11, 16 en 18 tweede lid, opdragen aan de secretaris van de kamer.

 • 2.

  De opdracht van taken en bevoegdheden ingevolge het vorige lid ontslaat de voorzitter niet van zijn verantwoordelijkheid terzake.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 20 Jaarverslag

 • 1.

  De commissie brengt overeenkomstig de cyclus van planning en control ieder jaar schriftelijk verslag uit omtrent de ingediende bezwaarschriften, de door de kamersuitgebrachte adviezen alsmede haar algemene bevindingen met betrekking tot het voorgaande kalenderjaar.

 • 2.

  In het verslag kunnen tevens aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot de in het eerste lid genoemde onderwerpen.

Artikel 21 Overgangsrecht

Bezwaarschriften die voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening worden ontvangen en nog niet aan het Algemeen of Dagelijks bestuur ter beslissing zijn voorgelegd, worden behandeld volgens de bepalingen in deze verordening.

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening behandeling bezwaarschriften DDFK.

Artikel 23 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur van Werkorganisatie DDFK-gemeenten in zijn vergadering op 30 juni 2015.

De secretaris, De voorzitter,