Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2008
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, artikel 2, lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200801-07-200801-01-2010Nieuwe regeling

23-06-2008

KernPUNTEN, 2008-07-08

2008-04-28, nummer 50

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2008

De Raad van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2008, nummer 50;

 

gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de "Verordening Cliëntenparticipatie wet sociale werkvoorziening 2008"

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Cliëntenparticipatie Wsw : de gestructureerde wijze waarop de GR Wsw-gerechtigden betrekt in de beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke Wsw-beleid;

 • 2.

  Cliëntenraad Wsw: door het algemeen bestuur erkende en in de GR actief zijnde cliëntenraad sociale werkvoorziening;

 • 3.

  College of colleges: het college of de colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten;

 • 4.

  Gemeentelijk Wsw-beleid: de samenhangende wijze waarop de GR in al haar beleid en verantwoordelijkheden, werkt aan de verbetering van de mogelijkheden tot deelname aan reguliere arbeid van de Wsw-gerechtigden en aangepaste arbeid waar nodig;

 • 5.

  GR: gemeenschappelijke regeling "Werkvoorzieningschap Zwolle en omgeving d.d. 15 december 2000”;

 • 6.

  Wsw-gerechtigden: ingezetenen die geïndiceerd zijn of hun wettelijke vertegenwoordigers, te weten:

  • a.

   Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst;

  • b.

   Wsw-geïndiceerden, zijnde werknemer bij SW-bedrijf;

  • c.

   Wsw-geïndiceerden, zijnde werknemer bij een reguliere werkgever;

  • d.

   Mentoren, curatoren, bewindvoerders en voogden van de Wsw-geïndiceerden.

Artikel 2 Doelstelling

De cliëntenraad Wsw heeft tot taak om desgevraagd of uit eigen beweging het college of de colleges te adviseren over alle aangelegenheden van gemeentelijke beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering die betrekking hebben op het terrein van de wet en van invloed zijn op de positie van de cliënten.

Artikel 3 Taken

 • 1.

  In het kader van cliëntenparticipatie Wsw vraagt het college of de colleges aan de Cliëntenraad Wsw om advies. De Cliëntenraad Wsw kan ook uit eigen beweging advies uitbrengen aan het college of de colleges.

 • 2.

  In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw kunnen de adviezen worden verstrekt en gevraagd over onder andere de volgende beleidsterreinen:

  • a.

   voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het Wsw-beleid;

  • b.

   verordening Persoonsgebonden budget;

  • c.

   verordening en beheer van de wachtlijst.

 • 3.

  In het geval het college afwijkt van het advies van de Cliëntenraad Wsw, wordt dit bij het voorstel

 • 4.

  vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van de Cliëntenraad Wsw is afgeweken.

 • 5.

  Het college zorgt voor een goede en tijdige informatievoorziening aan de Cliëntenraad Wsw met betrekking tot zaken die tot het taakgebied van de Cliëntenraad Wsw behoren.

 • 6.

  Tussen een afvaardiging van de colleges en de Cliëntenraad Wsw vindt ten minste één keer per jaar een overleg plaats.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  De Cliëntenraad Wsw bestaat uit een oneven aantal leden met een maximum van vijftien leden.

 • 2.

  De Cliëntenraad Wsw is samengesteld uit Wsw-gerechtigden. De samenstelling van de Cliëntenraad Wsw vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van de deelnemende GR-gemeenten.

 • 3.

  De voorzitter, niet zijnde lid, van de Cliëntenraad Wsw: fungeert als onafhankelijk en technisch voorzitter;

  • a.

   heeft een adviserende stem in de Cliëntenraad Wsw.

 • 4.

  De voorzitter wordt voorgedragen door de Cliëntenraad Wsw en benoemd door het college van de Gemeente Zwolle. De voorzitter kan niet zijn een persoon die:

  • a.

   lid is van het college of van de gemeenteraad;

  • b.

   werkzaam is onder verantwoordelijkheid van college of gemeenteraad;

  • c.

   werkzaam is bij WEZO of een ander uitvoerend SW-bedrijf.

 • 5.

  De leden verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar voeren voor zover van toepassing wel ruggespraak met hun achterban.

Artikel 5 Voordracht, benoeming en zittingsduur

 • 1.

  Ieder college draagt zijn lid of leden ter benoeming voor aan het college van de gemeente Zwolle.

 • 2.

  De benoeming op grond van deze verordening is voor een periode van maximaal 4 jaar met een mogelijke verlenging van 4 jaar.

Artikel 6 Gemeentelijke vertegenwoordiging

 • 1.

  Voor overleg met de Cliëntenraad Wsw wijst het college van de gemeente Zwolle een vertegenwoordiger aan. Deze vertegenwoordiger maakt geen deel uit van de Cliëntenraad Wsw.

 • 2.

  Tot de taken van de gemeentelijke vertegenwoordiger behoren:

  • a.

   het peilen van de meningen;

  • b.

   het bewaken van de afhandeling van de adviezen van de Cliëntenraad Wsw;

  • c.

   In zijn algemeenheid het zorgdragen voor een goede ondersteuning van de Cliëntenraad Wsw, opdat deze zijn taak op een goede wijze kan vervullen.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De Cliëntenraad Wsw stelt een reglement van orde op.

 • 2.

  De vergaderingen van de Cliëntenraad Wsw zijn openbaar. De Cliëntenraad Wsw kan besluiten tot het houden van een besloten vergadering.

 • 3.

  De Cliëntenraad Wsw vergadert op gewone werkdagen na 17.00 uur.

 • 4.

  De Cliëntenraad Wsw vergadert minimaal 1 keer en maximaal 10 keer per jaar.

Artikel 8 Besluitvorming

 • 1.

  De Cliëntenraad Wsw kan beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van het aantal leden ter vergadering aanwezig is.

 • 2.

  Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

 • 3.

  Bij de vaststelling van het resultaat van de stemming worden blanco stemmen dan wel onthoudingen geacht niet geldig te zijn uitgebracht, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

 • 4.

  Een voorstel wordt geacht te zijn verworpen indien het aantal blanco uitgebrachte stemmen dan wel onthoudingen groter is dan het totale aantal stemmen dat voor en tegen het voorstel is uitgebracht.

 • 5.

  Bij staking van stemmen vindt in dezelfde vergadering op een door de voorzitter nader te bepalen tijdstip herstemming plaats. Indien ook in dat geval de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 • 6.

  Minderheidsstandpunten worden op verzoek toegevoegd aan de besluitenlijst c.q. het advies.

Artikel 9 Faciliteiten

 • 1.

  De GR draagt kosteloos zorg voor noodzakelijke faciliteiten aan de Cliëntenraad Wsw zodanig dat de Cliëntenraad Wsw naar behoren invulling kan geven aan zijn functie.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de Cliëntenraad Wsw ontvangen voor elke bijgewoonde vergadering een vergoeding van hun voordragende gemeente gelijk aan het bedrag dat jaarlijks per circulaire voor commissieleden wordt vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken en staat vermeld onder klasse 3.

Artikel 10 Wijziging en/of intrekking van deze verordening

Wijziging en/of intrekking van deze verordening vindt niet plaats dan nadat de Cliëntenraad Wsw daarover is gehoord.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het dagelijks bestuur van de GR na overleg met de colleges.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2008”.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2008.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 23 juni 2008.

De raad voornoemd,

De voorzitter, de griffiier,

L.V. Elfers H.C. Lankman

Toelichting - Verordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening 2008

Artikelsgewijs

De artikelsgewijze toelichting is beperkt tot die artikelen die ook daadwerkelijk toelichting behoeven. Artikelen of onderdelen van artikelen die geen vragen oproepen worden hierna niet toegelicht.

 

Artikel 1 Begrippen

Onder aanhef en sub f staan de wettelijke vertegenwoordigers “mentor(s), curatoren, bewindvoerders en voogden”. De Wsw-gerechtigde zal in juridische zin meestal geen voogd hebben. Voor meerderjarige personen biedt het burgerlijk wetboek de mogelijkheid van belangenbehartiging door mentorschap, beschermingsbewindvoering of curatorschap. Mentorschap is bedoeld voor bescherming van de betrokkene op het persoonlijke vlak. Een beschermingsbewindvoerder op het financiële vlak en een curator op beide vlakken. De mentor neemt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Mentorschap komt vooral voor bij verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten. Mentorschap wordt ingesteld door de kantonrechter, betrokkenen kunnen hiervoor een verzoek indienen. Het mentorschap wordt niet openbaar gemaakt en er wordt geen centraal register bijgehouden. Mentorschap kan door meerdere personen tegelijk worden vervuld, ook is het mogelijk dat naast het mentorschap bewind wordt ingesteld.

 

Artikel 2 Doelstelling

Vanwege de gezamenlijke, regionale uitvoering gekozen is voor een gezamenlijke, regionale Cliëntenraad Wsw die een college of de colleges adviseert over beleid op het terrein van de sociale werkvoorziening. Daar waar noodzakelijk zal de Gemeente Zwolle als “penvoerder” optreden voor de gezamenlijke gemeenten, bijvoorbeeld art 5 voor het benoemen van de leden of art 6 voor het vertegenwoordigen van de gemeenten bij de

cliëntenraad.

 

Artikel 3 Taken

 • 1.

  (idem lid 2) De aspecten van het beleid waarbij de Cliëntenraad Wsw wordt betrokken zijn onderandere visie van de colleges over zoveel mogelijk regulier en passend te werken, verordening GB,wachtlijstbeheer en de vaststelling of uitvoering van het beleid in zijn algemeenheid. DeCliëntenraad Wsw adviseert niet over de uitvoering van wettelijke voorschriften waar bij deuitvoering geen ruimte voor gemeentelijk beleid is bijvoorbeeld het terrein van arbeidsvoorwaarden. Ook individuele klachten behoren niet tot de taak van de cliëntenraad Wsw.

 • 4.

  Indien de Cliëntenraad Wsw verzoekt om de informatie elektronisch (op diskette of via e-mail) aante leveren dan zullen zij indien redelijkerwijs mogelijk aan dit verzoek voldoen. Dit geldt tevensvoor verzoeken om de informatie in braille of in grootletterschrift aan te leveren.

 

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  Gezien de grote van het aantal SW-gerechtigden binnen de GR lijkt een oneven aantal leden meteen maximum van vijftien leden een redelijke bezetting.

 • 2.

  De deelnemende GR gemeenten zijn de gemeente Dalfsen, Hattem, Raalte, Zwartewaterland,Zwolle. De samenstelling vindt zoveel mogelijk plaats naar rato van Wsw-gerechtigden.

 

Artikel 5 Voordracht, benoeming en zittingsduur

 • 1.

  Het college van de gemeente waar de SW-gerechtigde ingeschreven staat, draagt dit lid voor aanhet dagelijks bestuur van de GR.

 • 2.

  Er vindt in eerste instantie een benoeming plaats voor de periode van maximaal 4 jaar.Gemeenten kunnen er zelf voor kiezen om het lid uit Cliëntenraad Wsw te laten participeren ineen gemeentelijke functionerende raad bv. WMO-raad, Cliëntenraad WWB, dan wel vice versa.

 

Artikel 6 Gemeentelijke vertegenwoordiging

Geen toelichting

 

Artikel 7 Vergaderingen

Geen toelichting

 

Artikel 8 Besluitvorming

Geen toelichting

 

Artikel 9 Faciliteiten

 • 1.

  Hierbij moet worden gedacht aan geschikte vergaderruimte, mogelijkheden tot kopiëren, verzending van stukken en dergelijke.

 • 2.

  De klasse indeling is gebaseerd op inwoners aantallen van gemeenten. Om het vergoedingsbedrag per lid identiek te houden, wordt gekozen om voor ieder lid klasse 3 vast te stellen, ongeacht de gemeente die hij/zij vertegenwoordigd. De vergoedingen voor andere raden binnen gemeenten verschillen soms per raad en in ieder geval per gemeente.

 

Artikel 10 Wijziging en/of intrekking van deze verordening

Geen toelichting

 

Artikel 11 Slotbepalingen

Geen toelichting