Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Nadere regels voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen
CiteertitelNadere regels voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Dalfsen 2003, artikel 11, tweede lid
 2. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200306-01-2014Nieuwe regeling

31-01-2002

KernPUNTEN, 2008-04-22

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen

Burgemeester en Wethouders van Dalfsen;

 

gelet op artikel 11, tweede lid, van de Beheersverordering gemeentelijke begraafplaatsen Dalfsen 2003;

 

besluiten vast te stellen de volgende nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Deze nadere regels verstaan onder:

  • a.

   eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   • 1.

    het doen begraven en begraven houden van lijken;

   • 2.

    het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

   • 3.

    het doen verstrooien van as;

  • b.

   eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen en een urnentuin, waarvoor aan een natuurlijk of een rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

  • c.

   eigen urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus met of zonder urn;

  • d.

   verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

  • e.

   urnentuin: een plaats waar een urn bovengronds wordt bijgezet;

  • f.

   eigen gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

  • g.

   urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

  • h.

   asbus: een bus ter berging van as van een overledene.

Artikel 2 Afmeting, indeling en uitgifte der graven

 • 1.
  • a.

   De graven, met uitzondering van kindergraven hebben een lengte van 2.30 meter en een breedte van 1.00 meter.

  • b.

   De kindergraven hebben een lengte van ten hoogste 1.25 meter en een breedte van ten hoogste 0.70 meter.

  • c.

   De urnengraven hebben een afmeting van 0.80 meter x 0.80 meter.

  Burgemeester en Wethouders kunnen in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde onder a. b. en c. van dit artikel.

 • 2.

  De eigen graven worden afhankelijk van de situatie onderverdeeld in:

  • a.

   graven, uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken of het plaatsen van 2 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van 2 overledenen;

  • b.

   graven uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 lijk of het plaatsen van 2 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van as van 2 overledenen;

  • c.

   graven uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor het begraven van 1 lijk en 1 asbus;

  • d.

   kindergraven, uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor het begraven van het lijk van één kind jonger dan 12 jaar;

  • e.

   voor grafkelders kunnen Burgemeester en Wethouders vrijstelling verlenen van de in de leden a,b en c genoemde aantallen.

  Burgemeester en Wethouders kunnen in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde onder a. b. en c. van dit artikel.

Artikel 3 De bezorging van as

 • 1.

  De eigen urnengraven worden onderverdeeld in:

  urnengraven, uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 asbussen;

 • 2.

  De eigen urnennissen bestaan uit:

  Algemene begraafplaats Welsum: urnennissen, uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor de bijzetting van 1 asbus met of zonder urn;

  Algemene begraafplaats Nieuwleusen: urnennissen, uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste 4 asbussen met of zonder urnen.

 • 3.

  Op de algemene begraafplaats Welsum kan op de daarvoor aangewezen verstrooiingsplaats de as worden verstrooid van overledenen.

Artikel 4 Gedenkplaatsen

Op de algemene begraafplaats Welsum kunnen eigen gedenkplaatsen worden uitgegeven voor de tijd van 30 jaren.

Artikel 5 Volgorde van uitgifte

Het is niet bezwaarlijk om eigen graven uit te geven buiten de volgorde van afgifte als het verzoek voldoet aan de volgende vereisten:

 • 1.

  Het aanzien van de begraafplaats ondergaat geen wijzigingen;

 • 2.

  De gesteldheid van de bodem laat dit toe.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2003.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van Dalfsen

Burgemeester , secretaris.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 2 Afmeting, indeling en uitgifte der graven

Artikel 3 De bezorging van as

Artikel 4 Gedenkplaatsen

Artikel 5 Volgorde van uitgifte

Artikel 6 Slotbepalingen