Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Reglement burgerlijke stand 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand 2001
CiteertitelReglement burgerlijke stand 2001
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, artikel 16 van Boek 1
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, artikelen 1 tot en met 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-05-200901-03-20132e wijziging

07-04-2009

KernPUNTEN, 2009-05-05

2009-03-27, nummer 513
06-05-20091e wijziging

20-05-2008

KernPUNTEN, 2009-05-05

2008-05-08, nummer 647
01-01-2001Nieuwe regeling

09-01-2001

KernPUNTEN, 2008-04-22

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand 2001

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dalfsen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboeken de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen: het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepaling
 • 1.

  Het reglement verstaat onder:

  • a.

   De wet: Boek 1 van het Burgerlijk wetboek (wet van 14 oktober 1993 tot de herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1993, 555);

  • b.

   Het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, Stb. 900);

  • c.

   Ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door de burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

  • d.

   Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door de burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

  • e.

   Gemeentehuis: alle huizen welke bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen.

   

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand
 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   Ambtenaren in dienst van de gemeente Dalfsen;

  • b.

   Ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3 Benoeming
 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode bedraagt maximaal vijf jaar.

 • 3.

  Benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is mogelijk voor een éénmalige huwelijksvoltrekking wanneer deze al is beëdigd door de rechtbank en benoemd als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente.

Artikel 4 Locatie

De werkzaamheden moeten in het gemeentehuis (of een daartoe door het college aangewezen locatie naar keuze) worden verricht.

Artikel 5 Leiding van de dienst

De directeur Dienstverlening is belast met de dagelijkse leiding van het bureau burgerlijke stand.

Artikel 6 Openstelling  

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   Voor huwelijkspartners en partnerschapregistraties op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Op zaterdag van 08.30 uur tot 16.30 uur, met uitzondering van 24 en 31 december en de zaterdagen die vallen voor Pasen, Pinksteren, na Hemelvaartsdag en na als de brugdagen aangewezen vrijdagen.

  • b.

   Voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door de burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7 Slotbepalingen  

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand 2001.

 • 2.

  Het treedt in werking op 1 januari 2001.

 • 3.

  Het Reglement burgerlijke stand van de gemeente Nieuwleusen en het Reglement burgerlijke stand 1995 van de gemeente Dalfsen wordt ingetrokken met ingang van 31 december 2000.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van Dalfsen

Burgemeester , secretaris.

Toelichting op het reglement burgerlijke stand 2001  

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit artikel worden de basisbegrippen uit het reglement opgesomd en beschreven. Met name het onderscheid tussen ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt hier expliciet gemaakt (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

 

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  De ambtenaar moet in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  De ambtenaar is belast met het opnemen in onder hem berustende registers van de burgerlijke stand van akten en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (artikel 16d, eerste lid, Boek 1 BW).

 

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  De buitengewoon ambtenaar kan in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  De buitengewoon ambtenaar kan een persoon zijn niet in dienst van de gemeente of van een andere gemeente;

 • c.

  De buitengewoon ambtenaar kan uitsluitend worden belast met de huwelijksvoltrekking (artikelen 59, 60, 63, 64, 65 en 67 van Boek 1 van het BW).

 

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

In dit artikel wordt bepaald welke (buitengewone) ambtenaren in de gemeente kunnen worden benoemd.

In lid 1 wordt bepaald dat het college de mogelijkheid heeft ambtenaren van de burgerlijke stand te benoemen. Het betreft ambtenaren in dienst van de eigen gemeente (lid 1a) en ambtenaren in dienst van een andere gemeente en werkzaam bij de overeenkomstige afdeling (lid 1b). De mogelijkheid om ambtenaren van de burgerlijke stand te benoemen die werkzaam zijn in een andere gemeente op de afdeling Burgerzaken geeft met name kleinere gemeenten de mogelijkheid gewaarborgd te zijn van voldoende specialistische kennis op het terrein van de burgerlijke stand bij eventuele afwezigheid van de "eigen" ambtenaren van de burgerlijke stand.

In lid 2 wordt bepaald dat, conform artikel 16 lid 1 van het BW, het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand, in dienst van de eigen en/of andere gemeente, twee is. Indien burgemeester en wethouders daartoe beslissen kan het aantal ambtenaren meer dan twee zijn.Met lid 3 wordt bepaald dat er buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd. Deze personen kunnen in dienst zijn van de eigen of van een andere gemeente, maar dit hoeft niet. Ieder persoon kan door de burgemeester en wethouders worden benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

Artikel 3 Benoeming

In dit artikel is vastgelegd voor welke periode een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden benoemd.

Met lid 1 wordt bepaald dat een ambtenaar van de burgerlijke stand steeds voor een bepaalde periode dient te worden benoemd. Deze periode mag maximaal de periode zijn dat de betreffende ambtenaar in dienst is van de gemeente of van een andere gemeente.

Met lid 2 wordt bepaald dat een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een bepaalde periode wordt benoemd. Deze periode is vastgesteld op vijf jaar.

Met lid 3 wordt bepaald dat de benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een éénmalige huwelijksvoltrekking mogelijk is. Incidenteel wordt om een éénmalige benoeming verzocht. Wij willen hier in beperkte mate aan tegemoet komen. Eénmalige benoeming is alleen mogelijk mits deze persoon al is beëdigd door de rechtbank en benoemd is als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente.

 

Artikel 4 Locatie

In dit artikel wordt bepaald waar de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden moet verrichten. De werkzaamheden moeten in het gemeentehuis (of een daartoe door het college aangewezen locatie naar keuze) worden verricht. Indien daartoe gewichtige redenen bestaan, mag de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden ook elders binnen de gemeente verrichten (artikel 1 Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 64 van Boek 1 van het BW).

 

Artikel 5 Leiding van de dienst

In dit artikel wordt bepaald wie belast is met de leiding van het bureau burgerlijke stand (artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994).

 

Artikel 6 Openstelling

In dit artikel wordt bepaald wanneer het bureau van de burgerlijke stand is geopend (artikel 16c, Boek 1, BW).

In dit artikel moeten zowel de reguliere dagelijkse openingstijden worden bepaald als de openingstijden voor de zaterdag, zondag, de algemeen erkende feestdagen en de overige daarvoor door de burgemeester en wethouders aan te wijzen dagen waarop de gemeentelijke diensten niet of slechts gedeeltelijk zijn geopend.

 

Voor huwelijksvoltrekkingen geldt als vaste tijdstippen:

 • 1.

  maandag tot en met vrijdag

  • a.

   a. 08.00, 08.45, 09.30, 10.15, 11.00, 11.45 en

  • b.

   b. 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15 uur

 • 2.

  elke laatste zaterdag van de maand

  • a.

   09.30, 10.15, 11.00 en 11.45 uur

 

Artikel 7 Slotbepaling

In dit artikel wordt bepaald onder welke naam het reglement moet worden aangehaald en wanneer het in werking treedt.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand

Artikel 3 Benoeming

Artikel 4 Locatie

Artikel 5 Leiding van de dienst

Artikel 6 Openstelling

Artikel 7 Slotbepalingen