Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels van het product vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels van het product vrijwillig jeugd- en jongerenwerk
CiteertitelBeleidsregels Vrijwillig Jeugd- en Jongerenwerk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Daar waar in beleid, beleidsregels of verordeningen wordt verwezen naar de ‘Subsidieverordening Welzijn 2003’, wordt nu verwezen naar de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009’. (artikel 23 lid 3 Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening Welzijn 2003

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-200401-01-2014Nieuwe regeling

25-08-2003

KernPUNTEN, 2004-10-19

2003-06-10, nummer 698

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels van het product vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

De raad van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 juni 2003, nummer 698;

 

overwegende dat harmonisatie van de subsidiëring van vrijwillig jeugd- en jongerenwerk gewenst is;

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  de "beleidsregels van het product vrijwillig jeugd- en jongerenwerk" vast te stellen;

 • 2.

  het verschil in de begrote subsidies en de nieuwe subsidies, een bedrag van € 1.977,--, voor het jaar 2003 ten laste te brengen van de post voorzieningen jeugd;

 • 3.

  de subsidiebedragen voor de betrokken instellingen vanaf 2004 in de reguliere begrotingen op te nemen.

 

Beleidsregels Vrijwillig Jeugd- en Jongerenwerk  

Doelstelling

Het bevorderen en ondersteunen van ontspannende, recreatieve en/of educatieve activiteiten die alleen met behulp van vrijwilligers voor jeugdigen en jongeren van 0-25 jaar worden georganiseerd.

Subsidiebasis

Subsidieverordening Welzijn 2003 Gemeente Dalfsen.

Subsidievorm

Activiteitensubsidie.

Subsidiecriteria
 • 1.

  De activiteiten worden zonder winstoogmerk door een instelling georganiseerd;

 • 2.

  De activiteiten vinden plaats in groepsverband en zijn gericht op ontspanning en ontplooiing van jeugdigen en jongeren in de leeftijdscategorie van 0-25 jaar.

 • 3.

  De activiteiten worden georganiseerd in de gemeente Dalfsen.

 • 4.

  De activiteiten hebben een minimum aantal deelnemers van 25 personen.

 • 5.

  De activiteiten zijn niet eenzijdig gericht op partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming.

 • 6.

  De activiteiten zijn toegankelijk voor alle jongeren in de gemeente Dalfsen en de werving van deelnemers gebeurt openbaar.

 • 7.

  De organiserende instelling komt niet in aanmerking voor een welzijnssubsidie op basis van andere gemeentelijke beleidsregels.

Subsidienormen

De subsidie bestaat uit een bedrag van maximaal € 500,-- per instelling.

Inwerkingtreding

De beleidsregels treden een dag na bekendmaking in de gemeentekrant in werking.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 augustus 2003.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Toelichting Beleidsregels Activiteitensubsidies Vrijwillig Jeugd- en Jongerenwerk Dalfsen  

 

Het uitgangspunt van de beleidsregels is, dat organisaties die alleen met behulp van vrijwilligers activiteiten organiseren voor jongeren, worden ondersteund met een activiteitensubsidie. Er is gekozen voor een vast bedrag aan subsidie, omdat de regeling dan eenvoudig en helder is. Er is bij de beoordeling geen nader onderzoek nodig. De activiteitensubsidies hebben geen relatie met de werkelijke kosten van de activiteit.

De activiteit voldoet aan een aantal criteria om in aanmerking te komen voor de subsidie:

 • 1.

  Er is gekozen voor de leeftijdsgroep 0 tot 25 jaar, omdat dit de doelgroep is van het lokaal jeugdbeleid.

 • 2.

  De organiserende instelling moet in Dalfsen gevestigd en werkzaam zijn. De Kadernota Welzijn 2002-2006 stelt dat de herkomst van de deelnemers niet van invloed is op de subsidie. Er vindt geen verrekening plaats. Omgekeerd betekent dit dat de gemeente Dalfsen geen subsidie verleent aan instellingen en verenigingen buiten de eigen gemeente. Een uitzondering wordt gemaakt voor organisaties met een regionale functie. Hier kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden bijgedragen aan de subsidiering van een activiteit.

 • 3.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen is het belangrijk te weten hoe groot het draagvlak en de draagkracht van een organisatie zijn. Daarom wordt er uitgegaan van een minimum aantal deelnemers van 25 jongeren in het jaar voorafgaande aan de subsidieaanvraag. Dit betekent dat als de activiteitensubsidie vastgesteld wordt voor een periode van vier jaar, er één keer in de vier jaar een controle plaatsvindt.

 • 4.

  Er is een beperking opgenomen voor het organiseren van activiteiten die éénzijdig gericht zijn op partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vormen, omdat het hierbij niet gaat om een gemeentelijke taak.

 • 5.

  De gesubsidieerde activiteit is toegankelijk voor alle jongeren in de gemeente Dalfsen. Uitgangspunt hierbij is dat de werving van deelnemers openbaar is en niet alleen binnen de eigen kring. Dit betekent publicatie in een huis-aan-huisblad en niet alleen in het kerk- en/of clubblad.

 • 6.

  Als een instelling in aanmerking komt voor een subsidie op basis van andere gemeentelijke beleidsregels, dan kan die organisatie geen subsidie meer krijgen in het kader van vrijwillig jeugd- en jongerenwerk. Een instelling die in op basis van deze beleidsregels subsidie krijgt komt daarentegen ook niet meer in aanmerking voor subsidie op basis van andere gemeentelijke beleidsregels.

   

Harmonisatie

2003

Subsidies begroting 2003

Nieuwe subsidies

Scouting Dalfsen

€ 252,--

€ 500,--

Scouting Lemelerveld

€ 252,--

€ 500,--

Scouting Nieuwleusen

€ 252,--

€ 500,--

Jeugdsoos Oudleusen (To Get Away)

€ 52,--

€ 500,--

Jeugdraad Herv/Geref Kerk Dalfsen

€ 52,--

€ 0,--

Jeugdpastoraat Lemelerveld

€ 52,--

€ 0,--

Jeugdberaad Herv/Geref Kerk Nieuwleusen

€ 0,--

€ 0,--

Jeugdsoos Nieuwleusen (Paltehonk)

€ 157,--

€ 500,--

Jeugdkamp 1

€ 227,--

€ 500,--

Jeugdkamp 2

€ 227,--

€ 500,--

 

€ 1.523,--

€ 3.500,--

De kerkelijke organisaties Jeugdraad Hervormde en Gereformeerde kerk Dalfsen, Jeugdpastoraat Lemelerveld en het Jeugdberaad Hervormde en Gereformeerde kerk Nieuwleusen hebben op basis van deze beleidsregels voor het jaar 2003 geen recht op subsidie. De reden hiervoor is dat de uitvoerende organisaties eenzijdig gericht zijn op godsdienstige vormen dan wel uitsluitend hun doel hebben in de verbreiding van de godsdienstige overtuiging. Op dit moment organiseren zij geen activiteiten die voor alle jongeren in Dalfsen toegankelijk zijn, maar dat kan in de toekomst anders zijn.

Inhoudsopgave

Beleidsregels Vrijwillig Jeugd- en Jongerenwerk

Doelstelling

Subsidiebasis

Subsidievorm

Subsidiecriteria

Subsidienormen

Inwerkingtreding