Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Arbeidsvoorwaardenregeling - delegatiebesluit en mandaatstatuut griffie gemeente Dalfsen - 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArbeidsvoorwaardenregeling - delegatiebesluit en mandaatstatuut griffie gemeente Dalfsen - 2010
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregeling - delegatiebesluit en mandaatstatuut griffie gemeente Dalfsen – 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikelen 156 en 160, aanhef en eerste lid onder d;
 2. Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dalfsen, artikel 1:3a.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-201001-07-2017Nieuwe regeling

26-04-2010

KernPUNTEN, 29-11-2011

13-04-2010, nummer 53

Tekst van de regeling

Intitulé

Arbeidsvoorwaardenregeling - delegatiebesluit en mandaatstatuut griffie gemeente Dalfsen - 2010

De raad van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van het raadspresidium d.d. 14 april 2010, nummer 53;

 

gelet op artikel 156 en artikel 160, aanhef en eerste lid onder d, van de gemeentewet en artikel 1:3a van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dalfsen;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen het volgende “Arbeidsvoorwaardenregeling – delegatiebesluit en mandaatstatuut griffie gemeente Dalfsen 2010”

Artikel 1 Rechtspositionele voorschriften

De rechtspositionele voorschriften, die op lokaal niveau zijn vastgesteld, samengebracht onder de benaming “Algemene Rechtspositie gemeente Dalfsen” (ARD), en de toekomstige wijzigingen daarin van zijn van toepassing op de op de griffie werkzame ambtenaren.

Artikel 2 Ondernemingsraad

De op de griffie werkzame ambtenaren participeren in de bestaande Ondernemingsraad (OR).

Artikel 3 Delegatie

Aan het college wordt de bevoegdheid gedelegeerd tot het uitvoeren van de CAR/UWO en de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dalfsen (ARD) en daaraan verbonden nadere regelingen ten behoeve van de op de griffie werkzame ambtenaren, behoudens voor zover het betreft:

 • a.

  het nemen van besluiten met betrekking tot de benoeming, schorsing of het ontslag;

 • b.

  het vaststellen van instructies ten aanzien van de griffier;

 • c.

  besluiten tot het verlenen van vakantie en verlof;

 • d.

  besluiten met betrekking tot de ontwikkeling en scholing;

 • e.

  besluiten met betrekking tot de beoordeling en beloning;

 • f.

  besluiten tot het nemen van disciplinaire maatregelen.

Artikel 4 Mandaat inzake griffier

De in artikel 1, onder punten c t/m f bedoelde besluiten, voor zover betrekking hebbend op de griffier worden namens de raad genomen door de voorzitter van het presidium in samenspraak met de plaatsvervangend voorzitter van het presidium.

Artikel 5 Mandaat inzake overig griffiepersoneel

 • 1.

  De in artikel 1, onder punt a bedoelde besluiten, voor zover betrekking hebbend op de overige op de griffie werkzame ambtenaren worden namens de raad genomen door het presidium in samenspraak met de griffier.

 • 2.

  De in artikel 1, onder punten c en d bedoelde besluiten, voor zover betrekking hebbend op de overige op de griffie werkzame ambtenaren worden namens de raad genomen door de griffier.

 • 3.

  De in artikel 1, onder punt e en f bedoelde besluiten, voor zover betrekking hebbend op de overige op de griffie werkzame ambtenaren worden namens de raad genomen door de voorzitter van het presidium in samenspraak met de griffier.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 27 april 2010 onder gelijktijdige intrekking van het raadsbesluit van 28 april 2003, nr. 317 (“Delegatiebesluit uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dalfsen”).

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Arbeidsvoorwaardenregeling - delegatiebesluit en mandaatstatuut griffie gemeente Dalfsen – 2010”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 april 2010.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

W.P.M. Urlings H.C. Lankman

Inhoudsopgave

 

Artikel 1 Rechtspositionele voorschriften

Artikel 2 Ondernemingsraad

Artikel 3 Delegatie

Artikel 4 Mandaat inzake griffier

Artikel 5 Mandaat inzake overig griffiepersoneel

Artikel 6 Inwerkingtreding

Artikel 7 Citeertitel