Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels voorschoolse educatie gemeente Dalfsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voorschoolse educatie gemeente Dalfsen
CiteertitelBeleidsregels voorschoolse educatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlageUitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009;
 2. De Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie;
 3. Wet op het primair onderwijs (WPO) artikel 166 luidt: de gemeente dient er voor te zorgen dat er voldoende VVE-kindplaatsen zijn.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-10-2017Nieuwe regeling

10-09-2012

KernPUNTEN, 13-11-2012

07-08-2012, nummer 724

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voorschoolse educatie gemeente Dalfsen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van 7 augustus 2012, nummer 724;

 

overwegende dat:

- de algemene subsidieverordening grondslag biedt voor het verstrekken van subsidie voor voorschoolse educatie en hiervoor beleidsregels kunnen worden opgesteld;

-de gemeente subsidie wil verstrekken voor voorschoolse educatie die voldoet aan wettelijke eisen en gemeentelijke uitgangspunten.

 

gelet op artikel 4, lid 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009 en de notitie ‘Voorschoolse voorzieningen en educatie 2011-2014;

b e s l u i t:

vast te stellen “Beleidsregels Voorschoolse educatie”

Beleidskader

aan deze beleidsregels liggen de volgende stukken ten grondslag:

 • ·

  De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE);

 • ·

  De Wet Kinderopvang kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 • ·

  De Algemene Subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009;

 • ·

  De Notitie beleid en uitvoering Voorschoolse voorzieningen en educatie 2011-2014 van de gemeente Dalfsen.

Artikel 1. Voorschoolse educatie

 • 1.

  Doelgroep

  Tot de doelgroep van deze beleidsregels behoren aanbieders van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, niet zijnde het basisonderwijs.

 • 2.

  Doel subsidie

  Het doel van de subsidieverlening is het realiseren van een voldoende aanbod van voorschoolse educatie aan doelgroepkinderen in de gemeente Dalfsen. Voorschoolse educatie levert een bijdrage aan het voorkomen dan wel wegwerken van (taal)ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.

 • 3.

  Definitie VVE peuterplaats

  Een peuterplaats in de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf die bezocht wordt door een doelgroepkind in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Een VVE peuterplaats bestaat uit een aanbod van minimaal 10 uur per week, minimaal 40 weken per jaar, waarin gewerkt wordt aan de (taal)ontwikkeling van het kind. Het kind is in het bezit van een verwijzing van de jeugdarts van het consultatiebureau.

 • 4.

  Aantal VVE peuterplaatsen en verdeling over de kernen

  In de gemeente Dalfsen zijn ongeveer 40 doelgroepkinderen (berekeningen 2011). De verdeling tussen de kernen wordt door de gemeente op basis van de gewichtenregeling voor basisscholen vastgesteld. Er kan voor maximaal 43 plaatsen subsidie beschikbaar worden gesteld.

 • 5.

  Groepsgrootte en –samenstelling

  Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met gemengde groepen, zodat er geen groepen ontstaan met alleen doelgroepkinderen. Op een groep van 14-16 kinderen zijn er maximaal 8 doelgroepkinderen.

 • 6.

  Kwaliteitseisen

  Een organisatie die voorschoolse educatie aanbiedt, voldoet aan de volgende eisen:

  • ·

   Voorschoolse educatie wordt aangeboden via het wettelijk erkende programma Uk en Puk.

  • ·

   het programma wordt uitgevoerd door gekwalificeerd personeel (minimaal opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 of vergelijkbaar inclusief een afgeronde cursus VVE)

  • ·

   op een VVE groep staat minimaal 1 professionele leidster op 8 kinderen. In groepen van 9 tot maximaal 16 kinderen staan 2 professionele leidsters.

  • ·

   er vindt structureel overleg plaats met het consultatiebureau over de voortgang van de doelgroepkinderen. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

  • ·

   de organisatie heeft beleid voor ouderbetrokkenheid vastgesteld.

  • ·

   de organisatie stelt per doelgroepkind een handelingsplan op en voert dit uit.

  • ·

   de organisatie heeft een (bij)scholingsplan voor de leidsters.

  • ·

   er vindt een warme overdracht plaats wanneer kinderen naar de basisschool gaan.

 • 7.

  In te dienen gegevens bij de subsidieaanvraag

  Behalve de gegevens die men op grond van de Algemene Subsidieverordening Dalfsen 2009 indient, worden voor de subsidieaanvraag VVE de volgende gegevens gevraagd:

  • ·

   het aantal VVE peuterplaatsen waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

  • ·

   (indien van toepassing) een rapportage van VVE in het voorgaande kalenderjaar.

  • ·

   het scholingsniveau van de leidsters.

  • ·

   het plan van aanpak voor de warme overdracht en ouderbetrokkenheid.

 • 8.

  In te dienen gegevens bij de subsidievaststelling

  Om de effecten van het VVE aanbod en de effectiviteit van de middelen te kunnen evalueren, wil de gemeente na afloop van het kalenderjaar de volgende gegevens ontvangen van organisaties die voorschoolse educatie aanbieden:

  • ·

   een algemeen inhoudelijk verslag over het uitgevoerde VVE programma;

  • ·

   het aantal doelgroepkinderen dat voorschoolse educatie heeft gevolgd (bezettingspercentage);

  • ·

   het aantal doelgroepkinderen waarbij warme overdracht heeft plaatsgevonden;

  • ·

   de gemiddelde instroomleeftijd en eventuele wachtlijstgegevens.

  • ·

   een financieel overzicht, waaruit blijkt dat de subsidie is besteed aan VVE doeleinden.

  De organisatie bewaart daarnaast gedurende minimaal twee jaar na afloop van het kalenderjaar de volgende gegevens van iedere peuter die gebruik heeft gemaakt van een VVE peuterplaats:

  • ·

   de verwijzing van het consultatiebureau;

  • ·

   de leeftijd waarop het kind is ingestroomd;

  • ·

   de leeftijd waarop het kind de groep heeft verlaten;

  • ·

   de dagdelen waarop het kind de VVE-groep heeft bezocht.

  Op verzoek kunnen deze gegevens (geanonimiseerd) worden opgevraagd door de gemeente.

 • 9.

  Prijs per VVE peuterplaats

  Kinderdagverblijven:

  De gemeente subsidieert kinderdagverblijven per bezette VVE peuterplaats. De subsidie voor één VVE-plek in een kinderdagverblijf bedraagt € 600 per jaar (prijspeil 2013). Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de algemene subsidieverordening.

  Peuterspeelzalen en gecombineerde groepen (peuterspeelzaal & kinderdagverblijf):

  Vanwege de verschillende organisatievormen in de gemeente kan de hoogte van de subsidie per peuterspeelzaal of gecombineerde groep (kinderopvang/peuterspeelzaalwerk) per kern verschillen.

  Over de hoogte van de subsidie wordt overleg gevoerd. Ook hier geldt de jaarlijkse indexering volgens de algemene subsidieverordening.

  De gemeenteraad stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor peuterspeelzaalwerk en VVE.

 • 10.

  Ouderbijdrage

  De ouderbijdrage voor een VVE-plaats bij de peuterspeelzaal wordt jaarlijks afgeleid van de VNG adviestabel voor ouderbijdrage peuterwerk. De ouderbijdrage is gebaseerd op de standaard ouderbijdrage peuterwerk voor 1 kind gedurende 10 uren per week, 40 weken per jaar, en is gebaseerd op de laagste inkomenscategorie. (Ter indicatie: de ouderbijdrage 2012 is € 236,- per jaar.) Om in aanmerking te komen voor de verlaagde ouderbijdrage is een deelname van 10 uur per week verplicht.

  Voor kinderen die een VVE-plaats bezetten op een kinderdagverblijf, geldt geen extra bijdrage. Ouders betalen de ouderbijdrage voor de reguliere opvang op het kinderdagverblijf.

Artikel 2. Publicatie, inzage en termijn

Na vaststelling van de Beleidsregels Voorschoolse Educatie door het College vindt de publicatie van bekendmaking van deze beleidsregels plaats op de gemeentepagina in de Huis aan huis-bladen binnen de gemeente Dalfsen en op de gemeentelijke website (www.dalfsen.nl).

Artikel 3. Ingangsdatum

Deze beleidsregels gaan in op 1 januari 2013.

Artikel 4. Slotbepaling

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Beleidsregels voorschoolse educatie’.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 10 september 2012.

Het college voornoemd,

de burgemeester, de secretaris-directeur,

drs. H.C.P. Noten drs. H. Zwart

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen

Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen

Inhoudsopgave

Beleidskader

 

Artikel 1. Voorschoolse educatie

Artikel 2. Publicatie, inzage en termijn

Artikel 3. Ingangsdatum

Artikel 4. Slotbepaling