Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand 2015)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand 2015)
CiteertitelReglement burgerlijke stand 2015
Vastgesteld doorCollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, artikel 16 van Boek 1
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, artikelen 1 tot en met 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2015Nieuwe regeling

31-03-2015

Gemeenteblad 03-04-2015, nr. 28425

24-03-2015, nummer 1282

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand 2015)

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dalfsen;

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

b e s l u i t e n :

vast te stellen: het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Reglement burgerlijke stand 2015

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (wet van 14 oktober 1993 tot de herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1993, 555);

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, Stb. 900;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  gemeentehuis: alle huizen die bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2 (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   Ambtenaren in dienst van de gemeente Dalfsen;

  • b.

   Ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen. Een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan mede een persoon zijn die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is.

Artikel 3 Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode bedraagt maximaal vijf jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming.

 • 3.

  Benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is mogelijk voor een eenmalige huwelijksvoltrekking wanneer deze al is beëdigd door de rechtbank en benoemd als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente.

Artikel 4 Locatie

 • 1.

  De huwelijksvoltrekkingen als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand (kosteloze huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie) vinden plaats in het gemeentehuis.

 • 2.

  Als gemeentehuis waar huwelijken en geregistreerde partnerschappen kunnen worden voltrokken, geldt elke plaats binnen de gemeentegrenzen van de Gemeente Dalfsen onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   de locatie moet een bestaand adres zijn, dat aan de eisen van openbare orde en veiligheid voldoet;

  • b.

   als de locatie geschikt is voor meer dan 50 personen moet de eigenaar ervan beschikken over een gebruiksvergunning;

  • c.

   de eigenaar dan wel gebruiker van de plaats heeft schriftelijk toestemming verleend;

  • d.

   het bruidspaar en de eigenaar/gebruiker van een locatie sluiten een overeenkomst waarbij de gemeente Dalfsen geen partij is. De gemeente Dalfsen wordt gevrijwaard van alle aanspraken op schadevergoeding ten behoeve van wie dan ook;

  • e.

   de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is gewaarborgd.

Artikel 5 Leiding van de dienst

Het hoofd van de eenheid Publieksdienstverlening is belast met de dagelijkse leiding van het bureau burgerlijke stand.

Artikel 6 Bezoldiging

De bezoldiging voor het voltrekken van huwelijken door de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is opgenomen in de CAO voor gemeentepersoneel.

Artikel 7 Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   Voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties in de Raadszaal, de Jeroen Krabbézaal en ’t Olde Gemientehuus in Nieuwleusen op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 16.30 uur. Op de zaterdagen die vallen voor Pasen, Pinksteren, na Hemelvaartsdag en op de dagen die als brugdag zijn aangewezen worden er op deze trouwlocaties geen huwelijken en geregistreerde partnerschappen gesloten.

  • b.

   Voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op een vrije locatie op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 20.00 uur.

  • c.

   De huwelijken en geregistreerde partnerschappen die gesloten worden op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand, worden voltrokken op maandag- en dinsdagmorgen om 09.00 uur in het gemeentehuis van Dalfsen. Deze huwelijken/geregistreerde partnerschappen staan alleen open voor partijen waarvan tenminste één persoon inwoner is van de gemeente Dalfsen.

  • d.

   Voor overige werkzaamheden:

  Dalfsen:

  op maandag van 08.30 tot en met 19.00 uur.

   

  op dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 tot 15.00 uur.

  Nieuwleusen:

  op maandag, woensdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

   

  op dinsdag van 18.00 tot 20.00 uur.

  Lemelerveld:

  op dinsdag en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

   

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand 2015.

 • 2.

  Het treedt in werking op 1 mei 2015, onder gelijktijdige intrekking van het Reglement burgerlijke stand 2013.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van Dalfsen van 31 maart 2015.

Burgemeester, Secretaris,

drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends

 

TOELICHTING OP HET REGLEMENT BURGERLIJKE STAND 2015

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit artikel worden de basisbegrippen uit het reglement opgesomd en beschreven. Met name het onderscheid tussen ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt hier expliciet gemaakt (artikel 16 Boek 1 Burgerlijk Wetboek).

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  De ambtenaar moet in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente.

 • b.

  De ambtenaar is belast met het opnemen in onder hem berustende registers van de burgerlijke stand van akten en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (artikel 16a, eerste lid, Boek 1 BW).

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  De buitengewoon ambtenaar kan in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente.

 • b.

  De buitengewoon ambtenaar kan een persoon zijn die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is.

 • c.

  De buitengewoon ambtenaar kan uitsluitend worden belast met de huwelijksvoltrekking en registratie van een partnerschap.

   

Artikel 2 (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

In dit artikel wordt bepaald welke (buitengewone) ambtenaren in de gemeente kunnen worden benoemd.

In lid 1 wordt bepaald dat het college de mogelijkheid heeft ambtenaren van de burgerlijke stand te benoemen. Het betreft ambtenaren in dienst van de eigen gemeente (lid 1a) of in dienst van een andere gemeente (lid 1b). De mogelijkheid om ambtenaren van de burgerlijke stand te benoemen die werkzaam zijn in een andere gemeente op de afdeling Burgerzaken geeft met name kleinere gemeenten de mogelijkheid gewaarborgd te zijn van voldoende specialistische kennis op het terrein van de burgerlijke stand bij eventuele afwezigheid van de eigen ambtenaren van de burgerlijke stand.

In lid 2 wordt bepaald dat, conform artikel 16 lid 1 BW, het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand twee is. Als burgemeester en wethouders daartoe beslissen kan het aantal ambtenaren meer dan twee zijn.

Met lid 3 wordt bepaald dat er buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd. Deze personen kunnen in dienst zijn van de eigen of van een andere gemeente, maar dit hoeft niet. Ieder persoon kan door het college van burgemeester en wethouders worden benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

Artikel 3 Benoeming

In dit artikel is vastgelegd voor welke periode een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden benoemd.

Met lid 1 wordt bepaald dat een ambtenaar van de burgerlijke stand steeds voor een bepaalde periode wordt benoemd. Deze periode mag maximaal de periode zijn dat de betreffende ambtenaar in dienst is van de gemeente of van een andere gemeente.

Met lid 2 wordt bepaald dat een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een bepaalde periode wordt benoemd. Deze periode is vastgesteld op vijf jaar en kan telkens met vijf jaar verlengd worden.

Met lid 3 wordt bepaald dat de benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een éénmalige huwelijksvoltrekking mogelijk is. Incidenteel wordt om een éénmalige benoeming verzocht. Wij willen hier in beperkte mate aan tegemoet komen. Eénmalige benoeming is alleen mogelijk als deze persoon al is beëdigd door de rechtbank en benoemd is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente.

 

Artikel 4 Locatie

In dit artikel wordt bepaald waar de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden moet verrichten.

Op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand is de gemeente Dalfsen verplicht minimaal twee keer per week de gelegenheid te geven op basis van dit artikel een huwelijk of partnerschap te kunnen sluiten. Het gaat hierbij om de zogenaamde gratis huwelijken/partnerschappen. Deze huwelijken en partnerschappen vinden op eenvoudige wijze plaats in het gemeentehuis van Dalfsen (zie artikel 7).

Artikel 1:63 BW bepaalt dat een huwelijk/partnerschap in het openbaar in het gemeentehuis moet worden gesloten. Het begrip gemeentehuis is binnen de gemeente Dalfsen ruim uitgelegd. Als gemeentehuis wordt elk gebouw binnen de grenzen van de gemeente beschouwd. Deze ruimere interpretatie van de regelgeving vindt al in meerdere gemeenten plaats.

Aan de plaats waar huwelijken kunnen worden gesloten is een aantal voorwaarden verbonden:

 • De locatie moet een bestaand adres zijn, dat aan de eisen van openbare orde en veiligheid voldoet.

 • Als de locatie geschikt is voor meer dan 50 personen moet de eigenaar ervan beschikken over een gebruiksvergunning.

 • De eigenaar dan wel gebruiker van de plaats heeft schriftelijk toestemming verleend.

 • Het bruidspaar en de eigenaar/gebruiker van een locatie sluiten een overeenkomst waarbij de gemeente Dalfsen geen partij is. De gemeente Dalfsen wordt gevrijwaard van alle aanspraken op schadevergoeding ten behoeve van wie dan ook.

 • De veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is gewaarborgd.

   

Artikel 5 Leiding van de dienst

In dit artikel wordt bepaald wie belast is met de leiding van het bureau burgerlijke stand (artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994).

 

Artikel 6 Bezoldiging

De vergoeding van de babsen is gebaseerd op de CAO voor gemeentepersoneel. Dit betekent o.a. dat zij voor het voltrekken van huwelijken na 17.00 uur een extra overwerkvergoeding van 25% ontvangen.

 

Artikel 7 Openstelling

In dit artikel wordt bepaald wanneer het bureau van de burgerlijke stand is geopend (artikel 16c, Boek 1 BW).

Hierin worden de openingstijden bepaald betreffende:

 • a.

  de huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties;

 • b.

  de reguliere dagelijkse werkzaamheden;

 • c.

  de zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen;

 • d.

  de overige daarvoor door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen dagen waarop de gemeentelijke diensten niet of slechts gedeeltelijk geopend zijn.

De huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties in de Raadszaal, de Jeroen Krabbézaal en ’t Olde Gemientehuus worden gesloten op maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 16.30 uur.

De huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties die op zogenaamde vrije locaties worden gesloten vinden plaats op maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 20.00 uur, waarbij opgemerkt wordt dat het laatste tijdstip waarop getrouwd kan worden 20.00 uur is.

 

Artikel 8 Slotbepaling

In dit artikel wordt bepaald onder welke naam het reglement moet worden aangehaald en wanneer het in werking treedt.

Inhoudsopgave

Reglement burgerlijke stand 2015

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 2 (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

Artikel 3 Benoeming

Artikel 4 Locatie

Artikel 5 Leiding van de dienst

Artikel 6 Bezoldiging

Artikel 7 Openstelling

Artikel 8 Slotbepalingen