Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels Innovatiebudget kunst en cultuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Innovatiebudget kunst en cultuur
CiteertitelBeleidsregels Innovatiebudget kunst en cultuur
Vastgesteld doorGemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpnummer RIS/16-0536

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2013 of de dan geldende verordening.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-201701-12-201601-05-2018Nieuwe regeling

19-12-2016

Gemeenteblad 01-03-2017, nr. 33398

08-12-2016, nummer RIS/16-0536

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Innovatiebudget kunst en cultuur

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van 8 december 2016, nummer RIS/16-053

b e s l u i t:

vast te stellen: Beleidsregels “Innovatiebudget kunst en cultuur”

Beleidsregels Innovatiebudget kunst en cultuur

Doelstelling

Met de subsidieregeling “Innovatiebudget kunst en cultuur” willen we organisaties, evenementen en scholen uit de gemeente Dalfsen stimuleren om zich te blijven vernieuwen en ontwikkelen. We willen de ontwikkelingen die de afgelopen vier jaar zijn ingezet continueren en ruimte creëren voor experiment, vernieuwing en initiatief. Na afloop van de beleidsperiode willen we constateren dat de verenigingen, scholen en evenementen in de gemeente Dalfsen gegroeid zijn, eigen keuzes hebben gemaakt en waar kan samenwerking ontstaan is. Een stevige, veerkrachtige culturele infrastructuur. Doel is om de gemeente Dalfsen nog aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers.

 

Subsidiebasis

Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2013 of de dan geldende verordening.

 

Subsidievorm

Projectsubsidie

 

Subsidiecriteria

Inhoudelijke voorwaarden

De subsidie is beschikbaar voor projecten en/of activiteiten die voldoen aan minimaal één van de volgende voorwaarden:

 • -

  projecten en/of activiteiten die bijdragen aan een vernieuwing of een ontwikkeling van een bestaand project, evenement of programma

 • -

  projecten en/of activiteiten die bijdragen aan langdurige samenwerking tussen culturele partijen in de gemeente Dalfsen

 • -

  projecten en/of activiteiten die zorgen voor een aansluiting van een evenement of activiteit bij kinderen en/of jongeren en/of ouderen (65+).

Randvoorwaarden

 • 1.

  De aanvraag wordt gedaan door een rechtspersoon.

 • 2.

  Het voorgestelde project wordt zonder winstoogmerk georganiseerd.

 • 3.

  De activiteiten worden georganiseerd in de gemeente Dalfsen.

 • 4.

  De werving voor de eventuele activiteiten gebeurt openbaar.

 • 5.

  De voorgestelde activiteiten zijn niet gericht op partijpolitiek, godsdienst of levensbeschouwing.

 • 6.

  Het aangevraagde project heeft een duurzaam karakter.

 • 7.

  Het project draagt bij aan vernieuwing of ontwikkeling.

 • 8.

  Wanneer u vraagt om een bijdrage die hoger is dan € 5.000 dan subsidiëren we als gemeente maximaal 50% van het totaal benodigde bedrag.

Aanvraag

De aanvraag wordt gedaan door het aanleveren van een projectplan en een bijbehorende begroting. Beiden worden getoetst op haalbaarheid.

 

Criteria bij het bereiken van het subsidieplafond

Wanneer het subsidieplafond is bereikt doordat er op 1 november voorafgaand aan het boekjaar meer aanvragen zijn ingediend (die voldoen aan bovenstaande voorwaarden) dan dat er aan budget beschikbaar is, dan wordt er op basis van de inhoudelijke projectplannen een rangorde opgesteld waarin wordt gekeken naar de volgende aspecten;

 • 1.

  kwaliteit van het projectvoorstel

 • 2.

  vernieuwend karakter

 • 3.

  het aantal te bereiken personen

 • 4.

  spreiding over de kernen

 • 5.

  de effectiviteit en haalbaarheid van het voorgestelde project.

   

Afwijzingsgronden

Projecten kunnen worden afgewezen als zij niet voldoen aan de vastgestelde inhoudelijke en/of rand voorwaardelijke criteria of niet voldoen aan de algemene subsidie verordening van de gemeente Dalfsen. Daarnaast kunnen projecten ook worden afgewezen bij het behalen van het subsidieplafond, waarbij er gewogen wordt zoals beschreven onder het kopje “criteria bij het bereiken van het subsidie plafond.”

 

Subsidienormen

Het totale subsidiebudget bestaat uit een bedrag van maximaal € 40.000 per jaar. Subsidie kan voor een periode van maximaal vier boekjaren worden toegekend.

 

Werkwijze

U kunt jaarlijks voor 1 november een aanvraag indienen binnen de regeling ontwikkeling en innovatie kunst en cultuur. De binnengekomen projecten worden gewogen op kwaliteit, haalbaarheid en de meerwaarde en innovativiteit ten opzichte van reeds bestaande en uitgevoerde projecten en activiteiten. Bij gelijke beoordeling en bereiken van het subsidieplafond wordt gekeken naar de beschreven criteria en op basis hiervan wordt een besluit genomen. Wanneer het subsidieplafond niet wordt bereikt bij de aanvraagronde voor 1 november dan worden aanvragen in het daaropvolgende jaar op basis van binnenkomst behandeld. Bij het bereiken van het subsidieplafond is dit een reden voor afwijzing. Bovenstaande werkwijze geldt voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Voor 2017 moeten aanvragen worden ingediend voor 15 april 2017. Wanneer het subsidieplafond niet is bereikt binnen de aanvraagronde voor 15 april 2017 dan worden aanvragen na 15 april 2017 op basis van binnenkomst behandeld.

 

Beoordeling

De beoordeling van de projecten wordt gedaan door de beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij het kunst- en cultuurbeleid. Het college van Burgemeester en Wethouders besluit op basis van de adviezen welke projecten worden gehonoreerd.

 

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is € 40.000 per jaar. In de periode 2017 tot en met 2020 wordt er jaarlijks een bedrag van € 40.000 gereserveerd voor deze regeling. Bij vaststelling van de subsidieregeling is dit tevens het subsidieplafond, onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad.

 

Inwerkingtreding

De beleidsregels treden in werking per 1 januari 2017

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn (openbare) vergadering van 19 december 2016.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

drs. H.C.P. Noten J. Leegwater Msc