Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Voorwaarden / toetsingscriteria Kansenpot

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVoorwaarden / toetsingscriteria Kansenpot
CiteertitelVoorwaarden / toetsingscriteria Kansenpot
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanvraagformulier Kansenpot

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij raadsbesluit van 3 november 2016 kenmerk 516 is het subsidieplafond vastgesteld op € 15.000,-- per jaar.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dalfsen/CVDR285896/CVDR285896_2.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201501-01-2019Nieuwe regeling

10-02-2015

gmb-2018-45104

B&W15-01219

Tekst van de regeling

Intitulé

Voorwaarden / toetsingscriteria Kansenpot

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van 4 februari 2015, nummer 1219;

 

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2013;

 

b e s l u i t:

 

 • 1.

  Voorwaarden / toetsingscriteria voor de kansenpot vast te stellen.

 • 2.

  Het aanvraagformulier kansenpot vast te stellen.

 

Voorwaarden / toetsingscriteria Kansenpot

Introductie

We gaan uit van de eigen kracht van de samenleving en staan open voor nieuwe ideeën vanuit een buurt en realiseren daartoe een eigen pot voor lokale, kleinschalige, fysieke projecten in de openbare ruimte. Groepen inwoners kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de kansenpot. Jaarlijks storten we € 15.000 in deze pot. Na één jaar gaan we evalueren en kijken we of de financiële ruimte voldoende is.

 

Benodigdheden

Aanvraagformulier met projectplan.

 

Doorlooptijd en bevoegd gezag

Aanvragen kunnen ingediend worden voor 1 april van ieder jaar. Besluit door het college van Burgemeester en Wethouders voor 1 mei van het jaar welke organisatie/vereniging in aanmerking komt voor een bijdrage (1e ronde).

Wanneer er na de 1e ronde nog budget beschikbaar is, kunnen er nieuwe aanvragen worden ingediend voor 1 september. Het college besluit voor 1 oktober aan welke organisatie/vereniging een bijdrage wordt toegekend (2e ronde)

 

Beschikbaar budget

Er is een kansenpot beschikbaar van maximaal € 15.000,- per jaar voor de gehele gemeente Dalfsen. Het subsidieplafond bedraagt jaarlijks € 15.000,--. Er kan éénmalig een maximale bijdrage verleend worden van 50% van de projectkosten/activiteiten-kosten met een maximum van € 2.500,-.

BTW is subsidiabel voor zover de aanvrager deze niet kan verrekenen.

 

Toetsingscriteria

De volgende voorwaarden en/of toetsingscriteria worden gehanteerd om te toetsen of een aanvraag in aanmerking komt voor een bijdrage:

 • Het project/de activiteit in de aanvraag draagt bij aan het beleidsdoel om de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van de woonmilieus binnen de gemeente Dalfsen te versterken. Onder dit beleidsdoel vallen ook projecten op sociaal/economisch terrein, die niet direct tot een fysieke ingreep leiden;

 • Het project/de activiteit is openbaar toegankelijk en bedoeld voor een brede doelgroep;

 • De aanvraag past binnen het beleid van de gemeente Dalfsen zoals die is vastgelegd in geldende visiedocumenten;

 • Als er voor een project/activiteit een omgevingsvergunning noodzakelijk is, dan moet dit vooraf of uiterlijk gelijktijdig met de aanvraag zijn ingediend;

 • Projecten/aanvragen waarmee al een begin is gemaakt op het moment dat de aanvraag wordt ingediend, komen niet voor een bijdrage in aanmerking;

 • Aanvragen kunnen worden ingediend door rechtspersonen zonder winstoogmerk en georganiseerd in een bepaalde verband (bijvoorbeeld PB’s of andere organisaties/ verenigingen) binnen de gemeente Dalfsen.

 

Verantwoording

 • De organisatie/vereniging dient binnen 8 weken na de voltooiing van het project/de activiteit een gereed melding in, waarin een kostenoverzicht is van de werkelijk gemaakte kosten.

 • Een korte verklaring dat is voldaan aan toetsingscriteria zoals hierboven zijn genoemd.

 

 

Aanvraagformulier kansenpot

 

De gemeente heeft voorwaarden/toetsingscriteria vastgesteld waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de kansenpot.

Aanvragen moeten jaarlijks voor 1 april ingediend worden en het college besluit voor 1 mei welke organisatie/vereniging in aanmerking komt voor een bijdrage.

Er kan éénmalig een maximale bijdrage verleend worden van 50% van de projectkosten/activiteitenkosten met een maximum van € 2.500,-.

 

We nemen de aanvraag is behandeling wanneer deze compleet/volledig is ingeleverd.

 

 

Wat moet u meesturen?

1) Aanvraagformulier kansenpot

2) Korte omschrijving van het project

 

Aanvraag indienen?

Is uw aanvraag compleet? Stuur uw aanvraag met bijlagen naar:

 

Gemeente Dalfsen

t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 35

7720 AA Dalfsen

 

Of digitaal:

gemeente@dalfsen.nl

 

 

Aanvraagformulier kansenpot

 

1. Basisgegevens

 

Naam (naam organisatie) ________________________________________________________

 

Adres ________________________________________________________

 

Postcode en woonplaats ________________________________________________________

 

Telefoonnummer ________________________________________________________

 

E-mail ________________________________________________________

 

Rekeningnummer ________________________________________________________

 

Overige gegevens ________________________________________________________

 

 

 

Activiteit

Korte omschrijving van het project/ de activiteit:

 

 

 

 

 

 

2. Kostenindicatie

Totale geraamde kosten zijn: € ________________________________________________________

met korte financiële onderbouwing.

 

 

 

3. Project/activiteit

Wanneer start en eindigt het project/de activiteit.

Datum start ————————————————————————

 

Datum gereed ————————————————————————

 

 

4. Gegevens

Het project/de activiteit komt in aanmerking voor een bijdrage uit de kansenpot wanneer deze voldoet aan de volgende voorwaarden/toetsingscriteria:

 • Het project/de activiteit in de aanvraag draagt bij aan het beleidsdoel om de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van de woonmilieus binnen de gemeente Dalfsen te versterken.

 • Onder dit beleidsdoel vallen ook projecten op sociaal/economisch terrein, die niet direct tot een fysieke ingreep leiden. Denk aan projecten ter stimulering van het toerisme of sociale activiteiten;

 • Het project/de activiteit is bedoeld voor een brede doelgroep;

 • De aanvraag past binnen het beleid van de gemeente Dalfsen zoals die is vastgelegd in geldende visiedocumenten;

 • Aanvragen kunnen worden ingediend door rechtspersonen zonder winstoogmerk en georganiseerd in een bepaalde verband (bijvoorbeeld PB’s of andere organisaties/ verenigingen) binnen de gemeente Dalfsen.

 • Projecten/aanvragen waarmee al een begin is gemaakt op het moment dat de aanvraag wordt ingediend, komen niet voor een bijdrage in aanmerking;

 • Heeft u een omgevingsvergunning nodig?

  • 0

   Nee, ga naar vraag 5.

  • 0

   Ja (ga door naar onderstaande vraag)

   Heeft u die aangevraagd?

  • 0

   Nee

  • 0

   Ja, op (datum) ______________

 

 

5. Bijlagen bij de aanvraag

 • Projectplan

  Hierin moeten onderstaande punten aan de orde komen:

  • -

   doel van het project, wie/wat wil je ermee bereiken;

  • -

   motivatie waarom het project/de activiteit bijdraagt aan het beleidsdoel om de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van de woonmilieus binnen de gemeente Dalfsen te versterken;

  • -

   Locatie van het project/de activiteit;

  • -

   Korte beschrijving werkzaamheden/activiteiten;

  • -

   Indicatie van de kosten;

  • -

   Planning van werkzaamheden, start- en einddatum project/activiteit.

 • Wanneer van toepassing, een kopie (van de aanvraag) van de omgevingsvergunning

   

6. Ondertekening en verklaring aanvragende organisatie/vereniging

 

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Samen met de bijgevoegde stukken geeft deze aanvraag een goed en volledig beeld van het project/de activiteit.

 

Plaats Datum

 

 

_____________________________ ____________________________

 

 

Handtekening

 

 

 

_____________________________