Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Dalfsen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Dalfsen 2018
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Dalfsen 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2017/09/29/circulaire-benoeming-klankbordgesprekken-en-herbenoeming-burgemeester
 2. artikel 61 van de Gemeentewet
 3. artikel 61c van de Gemeentewet
 4. artikel 84 van de Gemeentewet
 5. artikel 86 van de Gemeentewet
 6. artikel 147 van de Gemeentewet
 7. artikel 149 van de Gemeentewet
 8. artikel 15 van de Archiefwet 1995
 9. artikel 31 van de Archiefwet 1995
 10. artikel 9 van het Archiefbesluit 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2018Nieuwe regeling

28-05-2018

gmb-2018-117296

RIS 795

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Dalfsen 2018

 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 17 mei 2018, nummer 795;

gelezen de ‘Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester’ van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties;

gelet op artikelen 61, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, artikel 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de “Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt

 

HOOFDSTUK 1 TAAK EN SAMENSTELLING

Artikel 1 Taak

De vertrouwenscommissie heeft tot taak de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor te bereiden.

 

Artikel 2 Samenstelling vertrouwenscommissie

 • 1.

  De vertrouwenscommissie bestaat uit de fractievoorzitters.

 • 2.

  De voorzitter van het presidium is voorzitter van de vertrouwenscommissie.

 • 3.

  De vertrouwenscommissie kiest een plaatsvervangend voorzitter uit haar midden.

 • 4.

  De vertrouwenscommissie kent geen plaatsvervangende leden.

Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De raadsgriffier is secretaris van de vertrouwenscommissie en geeft uit dien hoofde ambtelijke ondersteuning aan de vertrouwenscommissie.

 • 2.

  De gemeentesecretaris is plaatsvervangend secretaris van de vertrouwenscommissie.

 • 3.

  De secretaris en plaatsvervangend secretaris zijn geen lid van de vertrouwenscommissie en hebben geen stemrecht.

Artikel 4 Adviseurs

 • 1.

  De gemeenteraad kan één of meer wethouders aan de vertrouwenscommissie toevoegen als adviseur.

 • 2.

  De adviseurs worden uitgenodigd voor de vergaderingen van de vertrouwenscommissie.

 • 3.

  De adviseurs zijn geen lid van de vertrouwenscommissie en hebben geen stemrecht.

HOOFDSTUK 2 WERKZAAMHEDEN

Artikel 5 Geheimhouding

 • 1.

  Op alle informatie van de vertrouwenscommissie rust op grond van de wet de verplichting tot geheimhouding, die zich uitstrekt tot iedereen die van de informatie kennis draagt;

 • 2.

  De vergaderingen van de vertrouwenscommissie zijn besloten. De voorzitter wijst in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht.

 • 3.

  Alle stukken van de vertrouwenscommissie zijn geheim. De secretaris ziet toe op de vertrouwelijkheid in de procesgang.

 • 4.

  De voorzitter van de vertrouwenscommissie treedt op als contactpersoon.

 • 5.

  Stukken die van de vertrouwenscommissie uitgaan worden onder vermelding van ‘persoonlijk’, ‘vertrouwelijk’ of ‘geheim’ door voorzitter en secretaris ondertekend en verstuurd.

 • 6.

  Stukken die bestemd zijn voor de vertrouwenscommissie worden onder vermelding van ‘persoonlijk’, ‘vertrouwelijk’ of ‘geheim’ gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privéadres van de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering.

 • 7.

  Aan degenen die geen lid meer zijn van de vertrouwenscommissie wordt geen informatie verstrekt over de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek.

 • 8.

  De vertrouwenscommissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 9.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht en kan niet worden opgeheven.

Artikel 6 Archivering

 • 1.

  De secretaris van de vertrouwenscommissie draagt er zorg voor dat na afronding van de benoeming alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als ‘geheim’ worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archiefwet door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De secretaris van de vertrouwenscommissie draagt er zorg voor dat in het belang van een zorgvuldige overbrenging naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats, als bedoeld in artikel 12 van de Archiefwet 1995, een verklaring van overbrenging, als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  De secretaris van de vertrouwenscommissie draagt er bij de procedure zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

 

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De vertrouwenscommissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste de drie leden dit noodzakelijk achten. De vertrouwenscommissie vergadert slechts indien meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering.

 • 3.

  De voorzitter roept de volgende personen schriftelijk tot de vergadering op:

  • a.

   De leden van de vertrouwenscommissie;

  • b.

   De ambtelijke ondersteuning en de adviseurs, als bedoeld in artikelen 3 en 4 van deze verordening;

  • c.

   De sollicitanten naar het ambt van burgemeester, elk voor zover met de betreffende sollicitant een gesprek plaats heeft;

  • d.

   De burgemeester, voor zover met hem een gesprek plaats heeft;

 • 4.

  De in het derde lid bedoelde oproeping geschiedt tenminste vierentwintig uur voorafgaand aan de vergadering. In geval er gesprekken plaats hebben met sollicitanten, geschiedt de oproeping tenminste drie dagen voorafgaand aan de vergadering.

Artikel 8 Informatie over en gesprek met sollicitant

De secretaris nodigt, namens de voorzitter, sollicitanten uit voor een gesprek met de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie treft daarbij de voorzieningen die nodig zijn ter bescherming van de privacy van de sollicitant. Elk overleg met derden, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.

 

Artikel 9 Stemmingen

 • 1.

  De vertrouwenscommissie besluit over de vaststelling van een concept aanbeveling bij meerderheid van stemmen, waarbij elk lid één stem heeft.

 • 2.

  Bij het staken van de stemmen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk, of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de vertrouwenscommissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen.

Artikel 10 Verslag

 • 1.

  De vertrouwenscommissie brengt over haar werkzaamheden ter voorbereiding op het doen van een aanbeveling schriftelijk een verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning.

 • 2.

  Het verslag van bevindingen bevat tenminste:

  • a.

   een weergave van de wijze waarop de vertrouwenscommissie haar werkzaamheden heeft verricht;

  • b.

   een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de vertrouwenscommissie;

  • c.

   een gemotiveerde concept aanbeveling van twee personen;

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de vertrouwenscommissie.

 

Artikel 12 Ontbinding van de vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie kan worden ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop door de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature is voorzien.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Dalfsen 2018’.

 

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 mei 201

De raad voornoemd

de voorzitter, de griffier,

drs. H.C.P. Noten drs. J. Leegwater