Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Verordening Gemeentelijke onderscheidingen Dantumadiel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke onderscheidingen Dantumadiel
CiteertitelVerordening Gemeentelijke onderscheidingen Dantumadiel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBurger, bestuur, veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2012Geen

26-06-2012

Kollumer Courant

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Dantumadiel

De raad van de gemeente Dantumadiel;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum);

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

Besluit vast te stellen de volgende Verordening tot gemeentelijke onderscheidingen Dantumadiel:

Artikel 1 De onderscheidingen
 • 1.

  Ingesteld worden de volgende twee onderscheidingen:

   

  • a.

   de erepenning van de gemeente Dantumadiel;

    

  • b.

   de erespeld van de gemeente Dantumadiel.

Artikel 2 Toekenning door burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het verlenen van de erepenning of erespeld. Het college kan alleen een erepenning of erespeld toekennen met een gemotiveerd besluit. Dat besluit delen zij de raad in de eerstvolgende raadsvergadering mee.

Artikel 3 Initiatief

Het college van burgemeester en wethouders kan:

 

 • a.

  Zelfstandig het initiatief nemen tot het toekennen van een erepenning of erespeld;

 • b.

  Het initiatief nemen tot het toekennen van een erepenning op voordracht van één of meer inwoners of niet-inwoners van de gemeente Dantumadiel.

Artikel 4 Grond voor toekenning
 • a.

  Een erepenning wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan inwoners, niet-inwoners, instellingen, verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen, die zich voor de gemeente Dantumadiel uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt.

 • b.

  Een erespeld wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan inwoners, instellingen, verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen binnen de gemeente Dantumadiel, die zich voor de lokale gemeenschap uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 5 Bewijs van verlening onderscheiding
 • a.

  Als bewijs van deze verleende onderscheiding wordt aan de begiftigde een oorkonde, alsmede een erepenning in zilver uitgereikt.

 • b.

  Als bewijs van deze verleende onderscheiding wordt aan de begiftigde een oorkonde, alsmede een erespeld in zilver uitgereikt

Artikel 6 Uitreiking

Uitreiking van de erepenning of erespeld geschiedt door de burgemeester tijdens een openbare bijeenkomst.

Artikel 7 Register van toekenningen

Burgemeester en wethouders houden een register bij van de uitgereikte onderscheidingen en de grond voor toekenning van de onderscheiding.

Artikel 8 Vormgeving
 • a.

  De erepenning wordt van zilver gemaakt en heeft een doorsnede van zes centimeter. Aan de voorkant staat het gemeentewapen en 'Gemeentebestuur van Dantumadiel'. Aan de achterkant de naam van de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de erepenning is toekend.

 • b.

  De erespeld is een zilveren speld met daarop het wapen van de gemeente Dantumadiel.

Artikel 9 Overige bepalingen
 • a.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 26 juni 2012.

 • b.

  De Verordening erepenning gemeente Dantumadeel d.d. 31 maart 1999 wordt met ingang van 26 juni 2012 ingetrokken.

 • c.

  Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel Verordening gemeentelijke onderscheidingen Dantumadiel.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dantumadiel, gehouden op … .

, voorzitter

, griffier