Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Gemeentelijke Regeling Uitvoering Sociale Zaken Dantumadiel-Dongeradeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeentelijke Regeling Uitvoering Sociale Zaken Dantumadiel-Dongeradeel
CiteertitelGemeentelijke Regeling Uitvoering Sociale Zaken Dantumadiel-Dongeradeel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur, burger, veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling treedt in werking op de dag na die van opname ervan door Gedeputeerde Staten in het register als bedoeld in artikel 27, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen doch niet eerder dan op 1 januari 2005. Zij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Ja

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2017Geen

11-12-2012

Kollumer Courant, 27 december 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling uitvoering Sociale Zaken gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel

De colleges van burgemeester en wethouders van Dantumadeel en Dongeradeel, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

overwegende, dat de colleges van genoemde gemeenten op 24 augustus 2004 hebben ingestemd met het document “Samenwerking Sociale Zaken Dantumadeel-Dongeradeel”, waarin wordt uitgesproken dat de gemeenten Dantumadeel en Dongeradeel op het werkveld sociale zaken zullen samenwerken. In dit document wordt nader uitgewerkt op welke wijze die samenwerking plaatsvindt;

 

dat door middel van deze gemeenschappelijke regeling wordt beoogd een formele basis te geven aan deze samenwerking;

 

dat van de raden van de genoemde gemeenten een verklaring van geen bezwaar is verkregen tot het treffen van deze gemeenschappelijke regeling, welke raadsbesluiten als bijlagen bij deze regeling zijn gevoegd;

 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluiten de volgende gemeenschappelijke regeling aan te gaan.

 

Gemeenschappelijke regeling uitvoering Sociale Zaken gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • -

  gemeenten: de bij de regeling aangesloten gemeenten Dantumadeel en Dongeradeel;

 • -

  colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten;

 • -

  productgroep: de productgroep Sociale Zaken van Dantumadeel;

 • -

  backoffice: het faciliterend onderdeel van de productgroep;

 • -

  frontoffice: het op direct contact met de klant gerichte onderdeel van de productgroep;

 • -

  document: het door de colleges op 24 augustus 2004 vastgestelde document; “Samenwerking Sociale Zaken Dantumadeel- Dongeradeel”;

 • -

  bedrijfsplan: het bedrijfsplan zoals bedoeld in het document;

 • -

  Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Fryslân.

Artikel 2: Belang, taak en bevoegdheden

 • 1.

  De samenwerking beoogt op efficiënte wijze uitvoering te geven aan de doelstellingen op het terrein van werk, inkomen en zorg, zoals omschreven in het document.

 • 2.

  De centrumgemeente draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding, beleidsadvisering en beleidsuitvoering voor de gemeenten ten aanzien van de taken die voortvloeien uit de volgende wetten en hun opvolgers en de volgende taken:

  • -

   Wet werk en bijstand (WWB);

  • -

   Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);

  • -

   Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

  • -

   Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004);

  • -

   Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

  • -

   Vangnetregeling Huursubsidie (VRH);

  • -

   Individuele Huursubsidie (IHS);

  • -

   Wet Kinderopvang (WK);

  • -

   Wet inburgering (WIN);

  • -

   Vreemdelingenwet 2000;

  • -

   Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP);

  • -

   Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs);

  • -

   Budgettering;

  • -

   Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

Artikel 3 Opdracht van bevoegdheid.

 • 1.

  Het college van Dongeradeel besluit, in het kader van taken op het terrein van werk, inkomen en zorg, aan het college van Dantumadeel de bevoegdheid tot het nemen van nader te noemen besluiten te mandateren, alsmede machtiging te verstrekken voor het verrichten van handelingen niet zijnde een besluit of privaatrechtelijke rechtshandelingen met betrekking tot:

  • a.

   besluiten op grond van de in artikel 2, lid 2 van deze regeling genoemde regelgeving die tot de bevoegdheden van het college behoren;

  • b.

   handelingen die voortvloeien uit privaatrechtelijke overeenkomsten die het college van Dongeradeel heeft aangegaan.

 • 2.

  Onder de opgedragen bevoegdheid valt tevens de bevoegdheid tot de behandeling van en de beslissing op klachten.

 • 3.

  Van de opgedragen bevoegdheid is de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften ingevolge de Algemene wet bestuursrecht uitgesloten.

 • 4.

  Met inachtneming van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht zijn burgemeester en wethouders van Dantumadeel bevoegd om ten aanzien van aan heb gemandateerde besluiten ondermandaat te verlenen.

 • 5.

  Het college van Dantumadeel aanvaardt deze opdracht bij het aangaan van deze regeling.

 • 6.

  Hoewel de colleges de intentie hebben een gezamenlijk beleid te voeren ingevolge artikel 2, behouden zij, ieder voor zich, de verantwoordelijkheid voor de eigen beleidsinvulling. Bij onderling verschil op dit punt is het college van Dantumadeel gehouden om ten aanzien van uit Dongeradeel te bedienen burgers, het beleid van het college van die gemeente toe te passen.

Artikel 4: Organisatievorm en huisvesting

 • 1.
  • a.

   De backoffice van de productgroep die werkzaam is voor de gemeenten, is gehuis- vest in het gemeentehuis van Dantumadeel.

  • b.

   De frontoffice van de productgroep die werkzaam is voor de gemeenten, is gehuisvest in het bedrijfsverzamelgebouw waarin tevens het C(entrum) voor W(erk) en I(nkomen) is gevestigd.

 • 2.

  De dagelijkse leiding van de onder 1. genoemde organisatie berust bij de manager van de productgroep van de gemeente Dantumadeel.

 • 3.

  De benoeming van deze functionaris vereist de instemming van het college van Dongeradeel.

 • 4.

  De uitoefening van de functie van de onder 2. genoemde manager geschiedt onder verantwoordelijkheid van het directoraat.

 • 5.

  Het directoraat wordt gevormd door de gemeentesecretarissen van de gemeenten.

 • 6.

  Het directoraat stelt een conceptbedrijfsplan op, dat door de colleges wordt vastgesteld.

 • 7.

  In het bedrijfsplan als bedoeld onder 6. worden de te verrichten werkzaamheden, de daartoe in te zetten middelen voor het opvolgende jaar en de verrekeningsgrondslag voor de gemaakte kosten tussen de gemeenten uitgewerkt.

 • 8.

  Het directoraat faciliteert de manager in de uitoefening van zijn functie.

Artikel 5. Bestuurlijk overleg

 • 1.

  De manager en de portefeuillehouder(s) Sociale Zaken van de colleges voeren geregeld overleg.

 • 2.

  Met het oog op de ontwikkeling en bestendiging van een gezamenlijk beleid als bedoeld in artikel 2 voeren de colleges tenminste eenmaal per jaar overleg. In dit overleg wordt ook het conceptbedrijfsplan besproken.

 • 3.

  Het overleg als bedoeld in voornoemd lid wordt namens de colleges gevoerd door tenminste de portefeuillehouders Sociale Zaken, alsmede in aanwezigheid van het directoraat.

 • 4.

  Op verzoek kan de portefeuillehouder Sociale Zaken van een gemeente waarmee een privaatrechtelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder b. is afgesloten, voor dit overleg worden uitgenodigd.

Artikel 6. Verantwoording

 • 1.

  Het college van Dantumadeel informeert jaarlijks in april het college van Dongeradeel over de uitvoering van het bedrijfsplan in het daaraan voorafgaande jaar.

 • 2.

  Het college van Dantumadeel informeert voor 15 juli over de uitvoering van het bedrijfsplan van het lopende jaar. Daarbij wordt ook zo veel mogelijk een prognose gegeven voor het tweede halfjaar.

 • 3.

  Het directoraat is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de informatie als bedoeld in voorgaande leden 1. en 2.

Artikel 7. Werkgeverschap

 • 1.

  Personeel van de productgroep is in dienst van de gemeente Dantumadeel. De rechtspositieregeling(en) van die gemeente is (zijn) op dit personeel van toepassing.

 • 2.

  Het personeel is, voor zoveel mogelijk, afkomstig uit de gemeenten.

 • 3.

  Het personeel dat werkzaam is bij de gemeenten op de terreinen waar in het kader van deze regeling wordt samengewerkt, wordt ontslagen uit zijn huidige functies en aansluitend benoemd in de nieuwe functies van de productgroep.

 • 4.

  Over de personele gevolgen stellen de colleges een sociaal statuut op.

Artikel 8. Financiën

 • 1.

  Binnen de productgroep worden de volgende aan de gemeente Dongeradeel in rekening te brengen soorten kosten onderscheiden:

  • a.

   directe uitvoeringskosten: dit zijn salarissen en materiële kosten. De colleges hebben besloten deze kosten te verdelen naar rato van het aantal uitkeringsgerechtigden (in 2012 overeenkomend met een verhouding van 47% voor Dantumadiel en 53% voor Dongeradeel).

  • b.

   indirecte uitvoeringskosten: overheadkosten en kosten van huisvesting. Deze kosten worden niet bij de gemeente Dongeradeel in rekening gebracht.

  • c.

   programmakosten: dit zijn alle kosten die op basis van werkelijke uitgaven rechtstreeks aan de gemeenten kunnen worden toegerekend. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bijstandsverstrekkingen.

 • 2.

  Jaarlijks stelt de gemeente Dantumadiel in de tweede helft van augustus een ontwerp- begroting op:

  • -

   voor de gemeente Dongeradeel ter vaststelling door de raad van Dongeradeel;

  • -

   voor de gemeente Dantumadiel ter vaststelling door de raad van Dantumadiel.

 • 3.

  Jaarlijks wordt op voorcalculatiebasis de kosten in de begroting DanDon verwerkt op basis van de systematiek zoals opgenomen in het eerste lid. Bij het opstellen van de jaarrekening van de afdeling Wolwezen worden de kosten op basis van nacalculatie verrekend.

 • 4.

  Iedere 15de van de maand wordt door de gemeente Dongeradeel 1/12 van het aandeel van Dongeradeel in kosten genoemd onder artikel 8.1 bevoorschot aan de gemeente Dantumadiel.

 • 5.

  Kennelijke onbillijkheden die uit de toepassing van dit artikel voortvloeien, worden ter beslissing voorgelegd aan de colleges.

   

  In ieder geval geldt, dat als door voorafgaande besluitvorming door een van (de) college(s) een zodanige vermindering van werkzaamheden/dienstverlening bij de afdeling optreedt dat er sprake is van frictiekosten ten laste van de gemeente Dantumadiel, deze kosten worden toegerekend aan de gemeente(n) door wiens besluitvorming deze vermindering van werkzaamheden/dienstverlening is (zijn) opgetreden. De colleges maken binnen een termijn van een half jaar na de vermindering van werkzaamheden/dienstverlening, of, als de vermindering van werkzaamheden/dienstverlening een wijziging van de regeling nodig maakt, voorafgaand aan het wijzigingsbesluit als bedoeld in artikel 10, definitieve afspraken over de gevolgen daarvan.

Artikel 9. Nieuwe taken

 • 1.

  Indien zich een nieuwe taak binnen de uitvoering van de in artikel 2 genoemde taken en regelingen voordoet wordt deze, na daarvoor van het college van Dongeradeel verkregen instemming, door de gemeente Dantumadeel uitgevoerd. Met het oog op het beheer van het mandaatterrein wordt door of namens het directoraat een mandaatregister bijgehouden.

 • 2.

  Met betrekking tot de extra kosten welke voortvloeien uit de eventuele uitvoering van een nieuwe taak, wordt verwezen naar artikel 8. van deze regeling.

Artikel 10. Toetreding en uittreding

 • 1.

  Met inachtneming van de daarvoor in de Wet gemeenschappelijke regelingen opgenomen bepalingen, beslissen de colleges over een wijziging van de regeling en of de toetreding door andere gemeenten, die willen deelnemen aan deze regeling;de toetreding gaat alsdan in op de dag volgende op de dag waarop de betreffende besluiten door Gedeputeerde Staten zijn opgenomen in de registers van gemeenschappelijke regelingen;

 • 2.

  Uittreding van een deelnemende gemeente geschiedt bij besluit van het college van de betreffende gemeente en overigens met inachtneming van de daarvoor in de Wet gemeenschappelijke regelingen opgenomen bepalingen.

 • 3.

  Van het besluit tot uittreden wordt uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar kennis gegeven aan de colleges.

 • 4.

  De uittreding vindt niet eerder plaats dan op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de colleges van het besluit als bedoeld in het vierde lid in kennis zijn gesteld.

 • 5.

  Een besluit tot wijziging treedt in werking met ingang van een door de colleges te bepalen datum.

Artikel 11. Opheffing

 • 1.

  Deze regeling kan worden opgeheven als de colleges of éénvan de colleges daartoe besluit(en).

 • 2.

  Een besluit tot opheffing treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar volgend op dat waarin het besluit is genomen.

 • 3.

  Opheffing ontslaat gemeenten niet van de financiële verplichtingen die in het kader van de samenwerking zijn aangegaan.

 • 4.

  De colleges regelen de financiële gevolgen en de overige gevolgen van de opheffing.

Artikel 12. Evaluatiebepaling

 • 1.

  De colleges evalueren per raadsperiode van vier jaar de noodzaak en wenselijkheid van de regeling.

 • 2.

  Indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft, wordt de regeling dienovereenkomstig gewijzigd of opgeheven.

Artikel 13. Inwerkingtreding en duur samenwerking

 • 1.

  De regeling treedt in werking op de dag na die van opname ervan door Gedeputeerde Staten in het register als bedoeld in artikel 27, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen doch niet eerder dan op 1 januari 2005. Zij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  Het college van Dantumadeel draagt zorg voor de toezending van de regeling aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 14. Onvoorziene gevallen en citeertitel

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, door de colleges een voorziening getroffen.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Gemeenschappelijke regeling uitvoering Sociale Zaken Dantumadiel-Dongeradeel”.