Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Nadere subsidieregels Millenniumdoelen Dantumadiel 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere subsidieregels Millenniumdoelen Dantumadiel 2014
CiteertitelNadere subsidieregels Millenniumdoelen Dantumadiel 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpWonen, ruimte, verkeer, milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervalt met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op vóór deze datum aangevraagde of verstrekte subsidie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 156 lid 3 van de Gemeentewet en de Algemene subsidieverordening gemeente Dantumadiel 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Ja

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-201423-06-2020Geen

01-07-2014

Kollumer Courant, 9 juli 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere subsidieregels Milleniumdoelen Dantumadiel 2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

 

overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen ten behoeve van het verlenen en vaststellen van subsidies op het terrein van de millenniumdoelen;

 

gelet op artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet en de Algemene subsidieverordening gemeente Dantumadiel 2012, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Dantumadiel d.d. 20 december 2011;

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Nadere subsidieregels Millenniumdoelen Dantumadiel 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

 • b.

  raad: raad van de gemeente Dantumadiel;

 • c.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Reikwijdte en doelstelling nadere subsidieregels

 • 1.

  Op de subsidieverstrekking op grond van deze nadere subsidieregels is de Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2012 van toepassing.

 • 2.

  Met de verstrekking van millenniumdoelen-subsidies wil het college bijdragen aan de realisatie van millenniumdoelen.

  De millenniumdoelen zijn:

  • 1.

   extreme armoede en honger is uitgebannen

  • 2.

   alle jongens en meisjes gaan naar school

  • 3.

   mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten

  • 4.

   kindersterfte is sterk afgenomen

  • 5.

   minder vrouwen sterven door zwangerschap

  • 6.

   de verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt

  • 7.

   er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu

  • 8.

   er is eerlijke handel, schuldverlichting en zorg

 • 3.

  Deze regels zijn niet van toepassing op subsidieaanvragen voor activiteiten voor zover, ten name van de subsidieontvanger en deze activiteiten, reeds een bedrag is opgenomen in de begroting.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het college kan op grond van deze regels subsidie verstrekken voor activiteiten die vallen binnen de millenniumdoelen.

Artikel 4 Doelgroep

Voor subsidie op grond van deze regels komen in aanmerking:

 • a.

  verenigingen naar bergerlijk recht;

 • b.

  stichtingen;

 • c.

  natuurlijke personen.

Artikel 5 Algemene voorwaarden voor subsidiëring

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd passen binnen de doelstellingen zoals geformuleerd in de door de raad vastgestelde programma's en/of door de raad vastgesteld beleid.

Artikel 6 Inhoudelijke beoordelingscriteria en subsidiebedrag

6A. Maatschappelijke participatie/Ontwikkelingssamenwerking

Het college kan een subsidie verstrekken voor activiteiten van natuurlijke personen en organisaties zonder winstoogmerk op het gebied van ontwikkelingssamenwerking die vallen binnen de millenniumdoelstelling, indien deze activiteit:

 • - is gericht op de lokale bevolking in de gemeente Dantumadiel en

  - als doel heeft het verbeteren van de leefsituatie van de bevolking in het ontwikkelingsland.

De subsidie bedraagt 50% van de door het college redelijk geachte begrote kosten tot een maximum van € 500,-

 

6B. Leefomgeving

Het college kan subsidie verstrekken voor activiteiten van natuurlijke personen en organisaties zonder winstoogmerk op het gebied van de directe eigen leefomgeving binnen de gemeente Dantumadiel die vallen binnen de millenniumdoelstellingen, indien de activiteit:

 • - is gericht op de lokale bevolking;

  - een duidelijke aantoonbare verbetering brengt ofwel een versterking van de leefbaarheid en/of duurzaamheid voor de lokale bevolking in de gemeente Dantumadiel.

De subsidie bedraagt 50% van de door het college redelijk geachte begrote kosten tot een maximum van € 500,-

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de wet en het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2012, wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • b.

  niet voldaan is aan de voorwaarden en criteria zoals genoemd in artikel 5 en 6 van deze regels;

 • c.

  de subsidieaanvraag een verzoek betreft om in aanmerking te komen voor een, al dan niet renteloze of laagrentende, lening of borgstelling.

Artikel 8 Intrekking, wijziging van de subsidieverlening

Onverminderd het bepaalde in de wet kan het college de subsidieverlening intrekken of het subsidiebedrag ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen indien:

 • a.

  de subsidieontvanger wijzigingen in aanwending van de subsidie niet vooraf ter beoordeling heeft voorgelegd aan het college;

 • b.

  de subsidieontvanger de activiteiten waarvoor subsidie is verkregen niet uitvoert of beëindigt;

 • c.

  de subsidieontvanger de voorschriften in deze regeling, of de verplichtingen vermeld in de beschikking niet nakomt;

 • d.

  de subsidieontvanger in surseance van betalingof in staat van faillissement raakt.

Artikel 9 Subsidieplafond

 • a.

  Het subsidieplafond bedraagt voor de jaren 2014-2015: € 5.000,- totaal.

 • b.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen 4 weken aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • c.

  Indien toekenning van aanvragen die op dezelfde datum zijn binnengekomen, leidt tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt, in afwijking van het eerste lid, met betrekking tot die aanvragen de volgorde van ontvangst door loting vastgesteld.

Artikel 10 Aanvraag

De aanvraag tot subsidievaststelling wordt door de aanvrager met gebruikmaking van het formulier, waarvan het model is opgenomen in de bijlage A bij deze regeling, ingediend.

Artikel 11 Inwerkingtreding en duur

Deze nadere regels treden in werking met ingang van 10 juli 2014 en vervallen met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op vóór laatstgenoemde datum aangevraagde of verstrekte subsidie.

Artikel 12 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan het college afwijken van de bepalingen in deze regels voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 13 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere subsidieregels millenniumdoelen Dantumadiel 2014.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel d.d. 1 juli 2014.

Damwâld,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

B.T.T. Schat S. Heldoorn

Bekendgemaakt op: 9 juli 2014

Bijlage A Subsidie millenniumdoelen

Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van de millenniumdoelen.

 

1. Persoonlijke gegevens

 

Aanvrager

 

Achternaam

 

Tussenvoegsels

 

Voorletters

 

Geslacht

0 man 0 vrouw

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

 

Burgerservicenummer (BSN)

 

Stichting/Vereniging

 

KVK nummer

 

IBANnummer (van aanvrager)

 

Straat en huisnummer

 

Postcode en woonplaats

 

Telefoon privé

 

Telefoon werk

 

E-mailadres

 

 

2. Gevraagd subsidiebedrag

 

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

 

3. Begroting van de kosten

 

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

 

4. Omschrijving van de activiteit (datum tijd plaats e.d.)

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

LET OP!

 • a.

  Het in strijd met de waarheid ondertekenen en/of het verschaffen van onjuiste/onvolledige informatie in het kader van deze aanvraag kan leiden tot weigeren van verlening en verstrekking van de aangevraagde subsidie dan wel terugvordering van de reeds uitbetaalde subsidie

 • b.

  Houd rekening met een behandeltermijn van acht weken, na ontvangst door de gemeente Dantumadiel.

 • c.

  Een spoedprocedure is niet mogelijk.

 • d.

  Vragen? Bel voor informatie 14-0511.

 

Tot slot

 

Stuur uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier naar:

 

Gemeente Dantumadiel

T.a.v. mevrouw van Hijum

Postbus 22

9104 ZG Damwâld

 

4. Ondertekenen

 

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden gecontroleerd aan de hand van bestanden van externe organisaties en dat mijn gegevens worden vastgelegd bij de gemeente.

 

Naam aanvrager :

Datum ..... -- ..... 20..

 

 

Handtekening aanvrager :