Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Verordening onroerende zaakbelastingen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onroerende zaakbelastingen 2013
CiteertitelVerordening onroerende zaakbelastingen 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën, belastingen en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijzigingsverordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2007

Datum inwerkingtreding is 28 december 2012, de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 220 tot en met 220h van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201201-01-2014Belastingtarieven worden gewijzigd

18-12-2012

Kollumer Courant, 27 december 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijzigingsverordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2007

De raad van de gemeente DANTUMADIEL;

 

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 4 december 2012;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 november 2012;

 

gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

 

Besluit

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Wijzigingsverordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2007

ARTIKEL I

Artikel 5 Belastingtarieven wordt als volgt gewijzigd:

1.Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf.

Het percentage bedraagt:

 • a.

  de gebruikersbelasting 0,1395 %;

 • b.

  de eigenarenbelasting:

  • 1.

   voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1370 %;

  • 2.

   voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1795 %.

ARTIKEL II
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Dantumadiel, gehouden in het gemeentehuis te Damwâld op 18 december 2012.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, griffier.