Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Wijzigingsbesluit Financiële Beheersverordening Dantumadiel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijzigingsbesluit Financiële Beheersverordening Dantumadiel
CiteertitelWijzigingsbesluit Financiële Beheersverordening Dantumadiel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën, belastingen en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 7 van de Financiële Beheersverordening gemeente Dantumadeel

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012Geen

21-02-2011

Kollumer Courant

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging van de Financiële beheersverordening gemeente Dantumadeel

De raad van de gemeente Dantumadiel,

 

Gezien het voorstel van het college van 16 februari 2012,

 

overwegende dat al een drietal taakvelden (Sociale Zaken, WMO en Gemeentelijk Beheer) van de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel zijn samengevoegd en dat samenvoeging van een derde taakveld in voorbereiding is, dat op dit moment in de twee gemeenten in principe dezelfde verantwoordingsgegevens op verschillende tijdstippen moeten worden aangeleverd en het in verband hiermee wenselijk is in beide gemeenten dezelfde begrotingscyclus te hanteren waardoor de betreffende afdelingen maar éénmalig de gegevens hoeven op te leveren, wat de efficiency ten goede komt;

 

overwegende dat de actualiteit van de verantwoordingsrapportages bij de huidige rapportage cyclus vooral bij de tweede rapportage tekortschiet omdat deze rapportage door de vakantietijd pas in de raad van september wordt behandeld, terwijl de derde verantwoordingsrapportage dan al weer spoedig volgt.

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen een wijziging van artikel 7 van de Financiële Beheersverordening gemeente Dantumadeel:

I. Artikel 7 van de Financiële Beheersverordening wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 7, lid 1 komt te luiden:

Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier maanden en de eerste acht maanden van het lopende boekjaar.

 

Artikel 7, lid 2, sub a komt te luiden:

a.de viermaands rapportage uiterlijk 15 juni van het lopende begrotingsjaar;

 

Artikel 7, lid2, sub b komt te luiden:

b.de achtmaands rapportage uiterlijk 15 oktober van het lopende begrotingsjaar.

 

Artikel 7, lid 2, sub c komt te vervallen.

 

II. Dit besluit treedt in werking op de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

 

III. Dit besluit wordt aangehaald als: Verordening tot wijziging van de Financiële beheersverordening gemeente Dantumadiel.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dantumadiel van 26 maart 2012.

De griffier De voorzitter