Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Participatieverordening gemeenten Dantumadiel, Dongeradiel, Kollumerland c.a. en Ferweradiel 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParticipatieverordening gemeenten Dantumadiel, Dongeradiel, Kollumerland c.a. en Ferweradiel 2015
CiteertitelParticipatieverordening gemeenten Dantumadiel, Dongeradiel, Kollumerland c.a. en Ferweradiel 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWerk, inkomen, zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet; artikel 6, tweede lid van de Participatiewet; artikel 8a, eerste lid, orderdelen a, c, d en e van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-201601-01-2016Geen

23-06-2015

Gemeenteblad 2015 nr. 60476, 6 juli 2015

Onbekend
01-01-201501-01-201523-11-2016Geen

23-06-2015

Gemeenteblad 2015 nr. 60476, 6 juli 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Participatieverordening gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel 2015 en verder

De Raad van de gemeente Dantumadiel,

 

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van 1 mei 2015,

 

gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet,

 

gelet op artikel 6, tweede lid van de Participatiewet,

 

gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdelen a, c, d en e van de Participatiewet,

 

besluiten op 23 juni in vergadering vast te stellen de volgende verordening:

 

Participatieverordening gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel 2015 en verder

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   college: colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

  • b.

   doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Participatiewet, met uitzondering van personen als bedoeld in artikel 7, derde lid van deze wet;

  • c.

   doelgroep loonkostensubsidie: personen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e van de Participatiewet;

  • d.

   IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  • e.

   IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • f.

   klant: persoon die tot de doelgroep van deze verordening behoort;

  • g.

   loonwaarde: loonwaarde als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel g van de Participatiewet;

  • h.

   nugger: niet-uitkeringsgerechtigde als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a van de Participatiewet, die niet of minder dan 12 uren per week werkt en meer dan 12 uren per week wil werken;

  • i.

   ondersteuning: ondersteuning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Participatiewet, inclusief het bepalen en aanbieden van door het college noodzakelijk geachte voorzieningen;

  • j.

   participatie: alle activiteiten waaraan de klant in de samenleving deelneemt, onderverdeeld in arbeid, onderwijs en maatschappelijke participatie;

  • k.

   pva: plan van aanpak waarin de door het college voor een individuele klant noodzakelijk geachte ondersteuning, alsmede de voor deze klant geldende algemene en bijzondere verplichtingen zijn vastgelegd.

  • l.

   Algemeen geaccepteerde arbeid: arbeid die algemeen maatschappelijk aanvaard is. Werkzaamheden die niet algemeen geaccepteerd zijn, zoals prostitutie, zijn hiermee uitgesloten. De arbeid die wordt aangeboden hoeft niet beperkt te blijven tot de arbeid die gangbaar is voor de betrokken persoon, omdat hij bijvoorbeeld die arbeid in het verleden heeft verricht en daarmee wellicht meer affiniteit heeft dan met de aangeboden arbeid.

 • 2.

  Alle niet nader omschreven begrippen die in deze verordening worden gebruikt zoals zij zijn gedefinieerd in de Algemene wet bestuursrecht, de Participatiewet of overige in deze verordening aangehaalde wetten.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze verordening richt zich op het bieden van ondersteuning aan klanten die tot de doelgroep behoren bij het participeren op het voor de individuele klant hoogst haalbare niveau, waarbij regulier werk (algemeen geaccepteerde arbeid) prioritair is.

Artikel 3. Opdracht college

 • 1.

  Het college biedt aan klanten ondersteuning bij participatie voor zover deze ondersteuning door het college noodzakelijk wordt geacht.

 • 2.

  Het college maakt een afweging van de individuele mogelijkheden en capaciteiten van een klant, teneinde de ondersteuning van klanten zodanig vorm te kunnen geven dat de beoogde mate van participatie zo doelmatig mogelijk wordt gerealiseerd.

 • 3.

  Bij de toepassing van het tweede lid besteedt het college in ieder geval aandacht aan de afstand tot de arbeidsmarkt en de wijze waarop rekening wordt gehouden met de zorgtaken, waaronder begrepen de opvang van ten laste komende kinderen tot vijf jaar en het noodzakelijkerwijs verrichten van mantelzorg.

 • 4.

  Het college kan, bij het bepalen van de wijze waarop de ondersteuning wordt vormgegeven prioriteiten stellen in verband met de financiële mogelijkheden en maatschappelijke, economische en conjuncturele ontwikkelingen.

 • 5.

  In geval van een nugger kan het college:

  • a.

   een eigen bijdrage instellen; of

  • b.

   nadere voorwaarden vaststellen, waarbij een inkomens- of vermogensgrens kan worden gehanteerd; of

  • c.

   zowel een eigen bijdrage instellen als nadere voorwaarden vaststellen, waarbij een inkomens- of vermogensgrens kan worden gehanteerd.

HOOFDSTUK 2. PARTICIPATIE ALGEMEEN

Artikel 4. Ondersteuning van klanten

 • 1.

  Het college doet een klant een aanbod voor ondersteuning bij participatie dat in overeenstemming is met de bepalingen van deze verordening en de op deze verordening gebaseerde beleidsregels.

 • 2.

  De componenten waaruit de ondersteuning bestaat worden nader uitgewerkt in een op de specifieke situatie van een klant toegespitst pva.

 • 3.

  In geval van klanten van 27 jaar of ouder, doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd wordt het pva als bijlage toegevoegd aan de beschikking waarin het aanbod als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt bekend gemaakt.

 • 4.

  In geval van klanten beneden de 27 jaar wordt het pva overeenkomstig artikel 44, vierde lid van de Participatiewet als bijlage toegevoegd aan de beschikking waarin het aanbod voor ondersteuning als bedoeld in het eerste lid van dit artikel bekend wordt gemaakt.’

 • 5.

  Een klant heeft geen recht op ondersteuning indien er een voorliggende voorziening voorhanden is welke naar het oordeel van het college voldoende bijdraagt aan het behalen van de voor de klant hoogst haalbare participatietrede.

 • 6.

  Het college kan in beleidsregels vastleggen welke niet in deze verordening opgenomen voorzieningen het college kan aanbieden.

 • 7.

  Het college kan de voorwaarden die gelden voor de in het zesde lid van dit artikel bedoelde voorzieningen vaststellen in beleidsregels.

 • 8.

  Het college kan, in aanvulling op de verplichtingen die zijn verbonden aan de inkomensvoorziening waar een klant aanspraak op maakt, nadere verplichtingen verbinden aan een deze klant aangeboden voorziening.

Artikel 5. Verplichtingen klant

 • 1.

  Een klant die deelneemt aan een voorziening is gehouden tenminste te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de inkomensvoorziening waar de klant aanspraak op maakt, alsmede aan de verplichtingen die het college aan de aangeboden voorziening heeft verbonden.

 • 2.

  Indien een klant die deelneemt aan een voorziening niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, kan het college de aangeboden voorziening beëindigen.

 • 3.

  Het college verlaagt de uitkering van de klant conform hetgeen hierover is bepaald in de Participatiewet of de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel 2015, indien de klant die deelneemt aan een voorziening niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

HOOFDSTUK 3. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT IN DE PARTICIPATIEWET OPGENOMEN VOORZIENINGEN

Artikel 6. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort

 • 1.

  Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

 • 2.

  Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

  • a.

   de persoon behoort tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet;

  • b.

   die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en

  • c.

   die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.

Artikel 7. Vaststelling loonwaarde doelgroep loonkostensubsidie

Het college gebruikt de in beleidsregels nader te omschrijven wijze om de loonwaarde van een persoon vast te stellen.

Artikel 8. Beschut werk

 • 1.

  Een klant met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, dan wel een combinatie van genoemde beperkingen, die een zodanige mate van begeleiding op en aanpassingen van de werkplek vereist dat van een reguliere werkgever in redelijkheid niet mag worden verwacht dat hij deze klant in dienst neemt, kan door het college de participatievoorziening beschut werk als bedoeld in artikel 10b van de Participatiewet worden aangeboden.

 • 2.

  Het college maakt ter uitvoering van het eerste lid van dit artikel een voorselectie uit de groep klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

 • 3.

  Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen adviseert het college overeenkomstig artikel 10b, tweede lid van de Participatiewet in verband met de beoordeling of een klant slechts mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden.

 • 4.

  Het college biedt de volgende op arbeidsinschakeling gerichte voorzieningen aan om de in artikel 10b, eerste lid van de Participatiewet bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken:

  • a.

   fysieke aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving;

  • b.

   uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur.

 • 5.

  Het college legt vast hoeveel plekken voor beschut werk de gemeente beschikbaar stelt.

Artikel 9. De no-riskpolis

Vervallen

HOOFDSTUK 4. INNOVATIE

Artikel 10. Innovatie

 • 1.

  Het college kan, als experiment in het kader van het onderzoeken en toepassen van mogelijkheden om de participatie te bevorderen, afwijken van het bepaalde in deze verordening en voor zover van toepassing, de Beleidsregels Participatie.

 • 2.

  De duur van een experiment als bedoeld in het eerste lid is ten hoogste twee jaar.

 • 3.

  Indien het experiment noodzaakt tot bijstelling van de Participatieverordening en de Beleidsregels Participatie, kan de periode zoals genoemd in het tweede lid worden verlengd tot aan het moment van inwerkingtreding van de bijstelling.

 • 4.

  Indien het college gebruik wil maken van de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid wordt dit voornemen voorgelegd aan de Cliëntenraad Werk en Inkomen.

HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN

Artikel 11. Uitvoering

 • 1.

  Het college draagt zorg voor de uitvoering van deze verordening.

 • 2.

  Het college stelt voor de uitvoering van deze verordening beleidsregels vast.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan, indien de toepassing van bepalingen in deze verordening in de individuele situatie tot onbillijkheden van overwegende aard leidt voor zover het de bevoegdheid betreft die voortvloeit uit deze verordening, afwijken van deze verordening.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Participatieverordening gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel 2015 en verder’.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015 onder gelijktijdig intrekken van de bestaande re-integratieverordening WWB.