Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2018.
CiteertitelLegesverordering 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, 229
 2. Paspoortwet, art. 2, 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-08-201831-12-2018wijziging

16-07-2018

gmb-2018-170425

Onbekend
30-12-201707-08-2018nieuwe regeling

18-12-2017

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018.

De raad van de gemeente DANTUMADIEL;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 5 december 2017;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 november 2017;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid , en 7 van de Paspoortwet;

Besluit

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is.

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse

   identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening

   en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  stukken, strekkende tot betaling van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen;

 • c.

  het aan belanghebbenden verstrekken van minuten, afschriften of uittreksels van besluiten, akten en beschikkingen houdende:

  • 1.

   de benoeming van ambtenaren en leden van colleges of commissies;

  • 2.

   de verhoging van de bezoldiging van ambtenaren en leden van colleges of commissies.

 • d.

  het afgeven van stukken, alsmede voor het legaliseren van handtekeningen op stukken betreffende militaire zaken;

 • e.

  het afgeven van kwitanties voor geldsommen, alsmede van andere stukken, waarbij de ontvangst of de overneming van gelden of goederen wordt erkend of vermeld;

 • f.

  het afgeven van stukken en het verstrekken van inlichtingen, waarvan de kosteloze afgifte of verstrekking bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd;

 • g.

  het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften;

 • h.

  het afgeven van ontheffingen ingevolge het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 indien deze het gevolg zijn van invaliditeit van de aanvrager;

 • i.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • j.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • k.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

 • l.

  Het in behandeling nemen van een aanvraag in het kader van burgerparticipatie, welke in het belang is van het publieke domein.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 1 onderdeel 1.1.7 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   hoofdstuk 4 onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming

   persoonsgegevens );

  • 6.

   Hoofdstuk 9 onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht en slotbepalingen

 • 1.

  De 'Legesverordening 2017’ met bijbehorende tarieventabel van 20 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2018.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad

er gemeente Dantumadiel, gehouden in het

gemeentehuis te Damwâld op 18 december 2017.

De raad voornoemd,

…………………………….., voorzitter.

……………………………..., griffier.

 

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2018

 

 

 

 

2018

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1

Op maandag t/m vrijdag

€ 159,25

1.1.2

Op zaterdag in de Schierstins of het Roodkerkje VERVALLEN

 

1.1.3

Op zaterdagochtend in het gemeentehuis

€ 409,15

1.1.4

Voor het voltrekken van kosteloze huwelijken, artikel 4 wet van 23 april 1879:

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

Een trouwboekje of partnerschapboekje (omslag)

€ 14,55

1.1.5.2

Inclusief uittreksel Burgerlijke Stand

€ 27,65

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand,

 

 

voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 15,75

1.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld

 

 

in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het

 

 

in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

€ 13,20

1.1.8

Het tarief voor het in behandeling nemen van aanvraag tot het benoemen van een

 

 

onbezoldigd Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand

€ 104,95

 

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1

Van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 52,00

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 51,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,00

1.2.6.1

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,55

 

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of

 

 

omwisselen van een rijbewijs of voor het omwisselen van een trekkerscertificaat voor een rijbewijs

€ 39,45

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

Het verlenen van bemiddeling tot het verkrijgen van een geneeskundige verklaring

€ 2,95

1.3.4

Het tarief bedraagt voor een het opmaken van een verklaring van vermissing van een rijbewijs

€ 17,00

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen (BRP)

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.4 en 1.4.5, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,20

1.4.3

Tot verstrekking van gegevens ten aanzien van door aanvrager niet met namen en/of adressen aangeduide personen, waarvoor de Basisregistratie Personen geheel of gedeeltelijk langs elektronische weg moet worden gelezen:

 

,1.4.3.1

een basisbedrag van

€ 67,05

1.4.3.2

verhoogd per verstrekking met

€ 0,10

1.4.3.3

verhoogd per verstrekking, indien levering van de gegevens op etiketten wordt gewenst, per etiket

€ 0,05

1.4.3.4

met een minimum van

€ 6,65

1.4.3.5

indien andere gegevensverzamelingen onder 1.4.3 met een minimum van

€ 8,65

1.4.3.6

indien levering in een bestandsvorm, met een minimum van

€ 18,50

1.4.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit Basisregistratie Personen

€ 2,27

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie Personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 17,20

1.4.6

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd voor reispapier

€ 6,20

 

 

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting, inclusief overzicht nieuw beleid, overzicht paragrafen, overzicht productenraming en overzicht financiële positie

€ 73,60

1.7.1.2

één van de onder 1.7.1.1. genoemde exemplaren

€ 18,45

1.7.1.3

een afschrift van de jaarstukken

€ 36,75

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van de agenda van een raadsvergadering met bijbehorende voorstellen:

 

1.7.2.1.1

per vergadering

€ 9,80

1.7.2.1.2

per jaarabonnement, op de genoemde stukken

€ 73,60

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in het kadaster met hulp van ambtenaren voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 17,20

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit boven vermelde kadastrale stukken, per perceel

€ 3,00

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.3.1

voor milieutechnische en planologische gegevens over onroerende zaken

€ 55,40

1.8.3.2

voor milieutechnische of planologische gegevens over onroerende zaken

€ 27,70

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 6,20

1.9.3

optie, enkelvoudig

€ 184,00

1.9.4

optieverzoek samen met partner

€ 314,00

1.9.5

mee-opteren door minderjarig kind

€ 21,00

1.9.6

naturalisatieverzoek één persoon

€ 866,00

1.9.7

naturalisatieverzoek samen met partner

€ 1.105,00

1.9.8

mee-naturaliseren door minderjarig kind

€ 128,00

1.9.9

verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel

€ 644,00

1.9.10

verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner

€ 884,00

 1.9.11

een legalisatie van een handtekening of foto, per legalisatie

  € 4,35

 

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 17,20

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

Geheel of gedeeltelijk geschreven of getypte stukken, afschriften of uittreksels van stukken voor zover niet elders in deze tabel genoemd op formaat A4 of groter formaat per bladzijde of gedeelte daarvan

€ 2,40

1.10.2.2

Een fotokopie of scan in zwart-wit op A4 formaat

€ 0,35

1.10.2.3

Een fotokopie of scan in kleur per kopie op A4 formaat

€ 1,15

1.10.2.4

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie, scan of lichtdruk van een kaart of tekening per m²

€ 8,25

 

 

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen ( n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten

€ 90,50

 

 

 

Hoofdstuk 17

Kinderopvang (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie (n.v.t.)

 

1.18

Voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 46,50

 

 

 

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 17,15

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 17,15

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 31,25

1.19.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.19.4.1

Een ontheffing tot het houden van een wedstrijd als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet

€ 42,10

1.19.4.2

Een verklaring van geen bezwaar voor het houden van een wedstrijd als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet

€ 13,75

1.19.5

Het verlenen van een vergunning voor het leggen, onderhouden en opruimen van kabels en leidingen in openbare gronden:

 

1.19.5.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2:11, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel

€ 46,50

 

 

 

Hoofdstuk 20

Diversen

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.1.1

Het algemeen ambtenarenreglement

€ 23,10

1.20.1.2

Alle rechtspositieregelingen

€ 32,25

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

€ 0,00

1.20.2.1

Een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel

€ 5,05

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

Onder bouwkosten wordt verstaan de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Bovengenoemde bouwkosten worden gecontroleerd aan de hand van het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde besluit van 28 mei 2013, genaamd: "Richtlijn bouwkosten" en dient, conform artikel 11, tweede lid van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen, als minimum voor de controle van de bouwkostenberekening.

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.1.4

Wro: Wet ruimtelijke ordening

 

2.1.1.5

Gebruiksoppervlakte: gebruiksoppervlakte als bedoeld in NEN 2580

 

2.1.1.6

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.1.7

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

voor vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo en/of de Wro vergunbaar en/of realiseerbaar is.

€ 181,30

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

 

 

2.3.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, voor iedere € 500 van de kosten van het werk (bouwkosten), waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, met een minimum van € 51,75.

 

“In afwijking van artikel 2.3.1.1. en artikel 4 lid l van de legesverordening, bedragen de leges voor de verlening van een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteiten voor een opstelling van een zonnepanelenstellage op de grond € 202,80, indien het plan tot uitvoering wordt gebracht door een aanvrager welke in het bezit is van het keurmerk “MienskipsEnergie”.

 

€ 16,90

2.3.1.2

In afwijking van het bepaalde in het onderdeel 2.3. bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een vergunningvrije activiteit

€ 52,30

 

Welstandstoets

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling (of op verzoek) een advies wordt gevraagd van de commissie voor de welstandszorg en monumentenzorg het bedrag dat door de genoemde commissie bij de gemeente hiervoor in rekening wordt gebracht: (de actuele tarieven staan op www.husenhiem.nl)

 

 

Advies Nije Pleats

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling (of op verzoek) een advies wordt gevraagd van de Nije Pleats het bedrag dat door de Nije Pleats bij de gemeente hiervoor in rekening wordt gebracht. Het tarief wordt door de Nije Pleats bepaald op basis van de omvang van het project.

 

 

 

 

 

Hogere grenswaarde

 

2.3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing voor hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder, per bouwplan vermeerderd met het tarief van het Kadaster voor de inschrijving hogere grenswaarde

€ 278,25

2.3.2

Uitvoeren van een werk

 

2.3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het uitvoeren van een werk(zaamheid) of werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo

€ 430,30

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

Indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning betrekking heeft op de activiteit planologisch strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief:

 

2.3.3.1

voor het in behandeling nemen van een binnenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo:

€ 123,80

2.3.3.2

voor het in behandeling nemen van een buitenplanse afwijking (kruimelgeval) als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo:

€ 341,35

2.3.3.3a

voor het in behandeling nemen van een buitenplanse afwijking zonder de activiteit bouw als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo:

€ 2.255,65

2.3.3.3b

voor het in behandeling nemen van een buitenplanse afwijking met de activiteit bouw als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo en de bouwkosten niet meer dan € 100.000 bedragen:

€ 2.255,65

2.3.3.3c

voor het in behandeling nemen van een buitenplanse afwijking met de activiteit bouw als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo en de bouwkosten meer dan € 100.000 en minder dan € 500.000 bedragen:

€ 3.464,10

2.3.3.3d

voor het in behandeling nemen van een buitenplanse afwijking met de activiteit bouw als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo en de bouwkosten meer dan € 500.000 bedragen:

€ 4.672,45

2.3.4

In gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot de brandveiligheid

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 180,15

 

vermeerderd met een bedrag per gebruiksoppervlakte

 

 

tot 100 m2

€ 132,25

 

van 100 tot 500 m2 een bedrag per m2

€ 1,35

 

van 500 tot 2.000 m een vast bedrag

€ 417,85

 

vermeerderd met een bedrag per m2

€ 0,45

 

van 2.000 tot 5.000 m2 een vast bedrag

€ 1.145,95

 

vermeerderd met een bedrag per m2

€ 0,15

 

van 5.000 tot 50.000 m2 een vast bedrag

€ 1.731,45

 

vermeerderd met een bedrag per m2

€ 0,308

 

vanaf 50.000 m2 een vast bedrag

€ 2.356,95

 

vermeerderd met een bedrag per m2

€ 0,0187

2.3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo bedraagt het tarief voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 173,95

2.3.6

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo:

€ 170,25

2.3.6.1.2

Het bedrag genoemd onder 2.3.6.1 wordt, wanneer een aanvraag voor een omgevingsvergunning vergezeld moet gaan van een sloopveiligheidsplan verhoogd met:

€ 43,15

2.3.6.2

Andere activiteiten

 

2.3.6.2.1

Indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.6.2.2

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 47,30

2.3.7

Aanleggen of veranderen van een weg

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 47,30

2.3.8

Uitweg/inrit

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen, of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 47,30

2.3.9

Kappen

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 3 van de Bomenverordening Dantumadiel een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 47,30

2.3.10

Handelsreclame

 

 

Indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor een vergunning is vereist zoals bedoeld in artikel 4:21 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder h en i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 47,30

2.3.11

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.11.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.12

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.12.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 134,25

2.3.13

Akoestische rapporten

 

2.3.13.1

Indien het beoordelen van een akoestisch rapport noodzakelijk onderdeel uitmaakt van het toetsingskader voor de desbetreffende aanvraag bedraagt het tarief:

€ 134,25

2.3.14

Advies

 

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag voor een omgevingsvergunning, het bedrag dat door het aangewezen bestuursorgaan of andere instantie bij de gemeente hiervoor in rekening wordt gebracht.

 

2.3.15

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo, het bedrag dat door het aangewezen bestuursorgaan bij de gemeente hiervoor in rekening wordt gebracht.

 

2.3.16

Niet ontvankelijke aanvraag voor omgevingsvergunning

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, uitvoeren van een werk of werkzaamheden, planologisch-, monument-, of sloopactiviteiten als bedoelt in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5 en 2.3.6 door onvolledigheid niet in behandeling kan worden genomen.

€ 87,70

2.3.17

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming(bescherming van een Natura 2000-gebied)

 

2.3.17.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 173,95

2.3.18

Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming(bescherming van soorten)

 

2.18.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 173,95

 

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

2.4.1

Indien een positief besluit (vergunning) is voorafgegaan door een aanvraag voor vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop het eerstgenoemde besluit betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges met uitzondering van het onderdeel 2.3.1.3 (welstand) in mindering gebracht op de leges voor het positieve besluit.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, uitvoeren van een werk of werkzaamheden, planologisch-, monument- of sloopactiviteiten, als bedoeld in onderdeel 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 en 2.3.6 intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente, wordt een bedrag geheven tot 1/5 van het tarief van de betreffende activiteit(en).

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning (het recht op teruggaaf vervalt na 3 jaar na besluitdatum)

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, uitvoeren van een werk of werkzaamheden, planologisch-, monument- of sloopactiviteiten als bedoelt in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5 en 2.3.6, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat drie jaar na besluitdatum aanspraak op teruggaaf van de helft van het tarief van de betreffende activiteit(en).

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, uitvoeren van een werk of werkzaamheden, planologisch-, monument-, of sloopactiviteiten als bedoelt in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 of 2.3.6 weigert, wordt een bedrag geheven tot 2/5 van het tarief van de betreffende activiteit(en).

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een bij rechterlijke uitspraak vernietigde beschikking

 

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.14 en 2.3.15 wordt geen teruggaaf verleend.

 

2.5.5

“Als de gemeente voor een project, dat bestaat uit een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, ten behoeve van een zonnepanelenstellage een omgevingsvergunning heeft verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van de op grond van artikel 2.3.1.1. geheven leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 jaren na verlening van de vergunning en de beschikking tot weigering van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) wordt overlegd, met dien verstande dat een minimum van € 202,80 verschuldigd blijft”.

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning (N.V.T)

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project (N.V.T.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingsplannen

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wro

€ 2.489,75

2.8.2

Het tarief bedraagt voor een door de gemeenteraad, ten behoeve van een bestemmingsplan te nemen voorbereidingsbesluit ingevolge artikel 3.7 van de Wro

€ 580,05

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wro

€ 1.150,90

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wro

€ 1.150,90

2.8.5

Het tarief, inclusief kosten voor publicatie e.d. bedraagt ten aanzien waarvan nadere eisen worden gesteld als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder d van de Wro

€ 123,80

 

 

 

Hoofdstuk 9

Sloopmelding (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 47,30

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 303,95

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 27,60

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 52,60

3.1.4

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een openbare inrichting ingevolge artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel.

€ 212,05

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor het toelaten van bezoekers tot horecalokaliteiten tussen: 2.00 uur en 8.00 uur, als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en Horecaverordening

€ 27,60

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€ 131,50

 

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel voor het organiseren van een evenement, voor zover niet elders in deze tabel genoemd, bedraagt

€ 20,60

3.2.2

De bedragen genoemd in 3.2.1 worden, wanneer ter zake van de aanvraag een advies wordt gevraagd van het GHOR verhoogd met het bedrag dat door de genoemde commissie bij de gemeente hiervoor in rekening wordt gebracht

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 303,95

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 303,95

 

 

 

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening (n.v.t.)

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening,

vervallen per 1 januari 2018

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

Diversen

 

7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van door burgemeester en wethouders of door de burgemeester ingevolge een algemeen verbindende regeling te verlenen beschikkingen voor zover deze niet afzonderlijk en met name in deze tabel zijn genoemd, per beschikking voor collecte, inzamelactie of kledinginzameling

€ 6,85

7.2

Voor overige beschikkingen per beschikking

€ 8,25

 

 

 

behorende bij de Legesverordening 2018

 

de griffier,