Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Verordening stimuleringslening Gemeente Dantumadiel 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening stimuleringslening Gemeente Dantumadiel 2016
CiteertitelVerordening Stimuleringslening gemeente Dantumadiel 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subdidieverordening Dantumadiel 2006,
 2. Gemeentewet, art 147 en 149
 3. Algemene wet bestuursrecht, titel 4,2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-201707-07-2016nieuwe regeling

28-06-2016

gemeenteblad, 13-1-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING STIMULERINGSLENING GEMEENTE DANTUMADIEL 2016

De raad van de gemeente Dantumadiel;

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van 17 mei 2016,

gelet artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Dantumadeel 2006;

alsmede op de bepalingen van artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening;

 

Artikel 1 Begrippen

Deze regeling verstaat onder:

 • a)

  een aanvraag: een verzoek aan het college om voordracht bij de SVn voor een stimuleringslening;

 • b)

  een aanvrager:een in de gemeente Dantumadiel gevestigde rechtspersoon in de vorm van een stichting of vereniging zonder winstoogmerk.

 • c)

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

 • d)

  een Stimuleringslening: een gemeentelijke stimuleringslening die, aan aanvrager na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in het pand en/of het perceel;

 • e)

  duurzaamheidsmaatregelen:energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in bijlage A;

 • f)

  Energieprestatie maatwerkadvies utiliteit: EnergiePrestatieAdvies-maatwerkrapport utiliteitsbouw bedoeld in BRL 9500-04;

 • g)

  werkelijke kosten; de kosten van materialen en werkzaamheden voorzover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld bijlage A, vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de stimuleringslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van de duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten;

 • h)

  SVn:de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken

 • i)

  Stichting: een rechtspersoon zonder leden, die is opgericht om met een bepaald vermogen een in de statuten vermeld ideëel of sociaal doel te realiseren zonder het doel om winst te maken.

 • j)

  Vereniging: Een rechtspersoon die door een meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht. De leden, waaronder de oprichters willen daarbij volgens regels samenwerken voor het behalen van een bepaald gemeenschappelijk doelzonder het doel om winst te maken.

 • k)

  SWS: Stichting Waarborgfonds Sport

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

• Bestaande panden/percelen in de gemeente Dantumadiel waarin een stichting of vereniging is gehuisvest en eigenaar van is.

Artikel 3 Budget

Het totale budget voor het verstrekken van leningen op grond van de verordening starterslening, duurzaamheidslening en stimuleringslening is €450.000,-

Artikel 4 Bevoegdheid

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen.

Artikel 5 Stimuleringsmaatregelen

 • 1.

  De stimuleringsmaatregelen staan genoemd in bijlage A:

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten middels nadere regels.

Artikel 6 De aanvraag

1.Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente Dantumadiel beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a)

  een kopie van de samenvatting van het Energieprestatie maatwerkadvies utiliteit;

 • b)

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • c)

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes); eventuele subsidie of btw aftrek dient in mindering te worden gebracht op de werkelijke kosten;

 • d)

  De garantstelling van het Stichting Waarborg fonds Sport (bijlage B en C) of een onderhandse notariële akte

 • e)

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • f)

  De gemeente is te allen tijde bevoegd om na realisatie van de maatregelen een bezichtiging te (laten) doen. Indien hieruit blijkt dat de uitvoering niet overeenkomt met de criteria zoals aangegeven bij de leningaanvraag, kan het college besluiten het leningsbedrag per direct terug te vorderen

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag in ieder geval af, indien:

 • a)

  het leningsplafond wordt overschreden indien de aanvraag wel zou worden gehonoreerd;

 • b)

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c)

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • d)

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de maatregelen;

 • e)

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

 • f)

  er naar het oordeel van het college onvoldoende blijk is van levensvatbaarheid van de stichting of vereniging.

Artikel 9 Voordracht

Het college besluit aanvrager voor toekenning van een Stimuleringslening voor te dragen bij SVn indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

 • a)

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO 2 uitstoot;

 • b)

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de e nergievoorziening van het pand.

Artikel 10 Toekenning

 • 1.

  De toekenning van een Stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegekende Stimuleringslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op Stimuleringsleningen zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een Stimuleringslening’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Dantumadiel en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 12 Kenmerken Stimuleringslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan €50.000 (inclusief BTW).

 • 3.

  De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt voor leningen tot een bedrag van € 7 . 5 00,- 10 jaa r en voor leningen tussen de € 7.5 00,- en € 50 .000,- 15 jaar .

 • 4.

  Het rentepercentage is 0,5% per jaar.

 • 5.

  De rente staat gedurende de gehele looptijd vast.

 • 6.

  De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de hierboven genoemde Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening.

 • 7.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

 • 8.

  Ook dient van de lening een notariële akte te worden opgemaakt OF dient een borgstelling van de SWS te zijn.

Artikel 13 Bouwkrediet

Een Stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Naamgeving en Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Stimuleringslening gemeente Dantumadiel 2016” en treedt in werking met ingang van 7 juli 2016.

 • 2.

  Deze verordening wordt gepubliceerd in het Nieuwsblad Noordoost Fryslan.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Dantumadiel, gehouden in het gemeentehuis te Damwâld op 28 juni 2016

De raad voornoemd,

K.S. Heldoorn, voorzitter.

R.Dijksterhuis, griffier.