Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Verordening duurzaamheidslening gemeente Dantumadiel 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening duurzaamheidslening gemeente Dantumadiel 2016
CiteertitelVerordening Duurzaamheidslening gemeente Dantumadiel 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2006, art 5
 2. Gemeentewet, art 147 en 149
 3. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-201707-07-2016nieuwe regeling

28-06-2016

Gemeenteblad, 13-01-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING DUURZAAMHEIDSLENING GEMEENTE DANTUMADIEL 2016

De raad van de gemeente Dantumadiel;

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van 17 mei 2016,

gelet artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Dantumadeel 2006;

alsmede op de bepalingen van artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening;

 

Artikel 1 Begrippen

Deze regeling verstaat onder:

 • a)

  een aanvraag: een verzoek aan het college om voordracht bij de SVn voor een duurzaamheidslening;

 • b)

  een aanvrager: een meerderjarig natuurlijke persoon die een aanvraag doet, die een woning in eigendom heeft in de gemeente Dantumadiel en daarin zijn hoofdverblijf heeft

 • c)

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

 • d)

  een Duurzaamheidslening: een gemeentelijke stimuleringslening die, aan aanvrager na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning; duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1;

 • e)

  maatwerkadvies: EnergiePrestatieAdvies-maatwerkrapport bestaande woningen als bedoeld in BRL 9500, deel 2;

 • f)

  werkelijke kosten; de kosten van materialen en werkzaamheden voorzover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten;

 • g)

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op: Bestaande woonruimte in de gemeente Dantumadiel, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

Artikel 3 Budget

Het totale budget voor het verstrekken van leningen op grond van de verordening starterslening, duurzaamheidslening en stimuleringslening is €450.000,-

Artikel 4 Duurzaamheidsleningen

Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Duurzaamheidslening toe te kennen.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  De duurzaamheidsmaatregelen staan genoemd in bijlage A

 • 1.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten middels nadere regels.

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door gemeente Dantumadiel beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a)

  een kopie van de samenvatting van het maatwerkadvies;

 • b)

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • c)

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

 • d)

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • e)

  De gemeente is te allen tijde bevoegd om na realisatie van de maatregelen een bezichtiging te (laten) doen. Indien hieruit blijkt dat de uitvoering niet overeenkomt met de criteria zoals aangegeven bij de leningaanvraag, kan het college besluiten het leningsbedrag per direct terug te vorderen

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 1.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 3.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 4.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing.

 • 5.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag in ieder geval af, indien:

 • a)

  het leningsplafond wordt overschreden indien de aanvraag wel zou worden gehonoreerd;

 • b)

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c)

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • d)

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • e)

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9 Voordracht

Het college besluit aanvrager voor toekenning van een Duurzaamheidslening voor te dragen bij SVn indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

 • a)

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b)

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning.

Artikel 10 Toekenning

 • 1.

  De toekenning van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegekende Duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op Duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘ProductspecificatiesDuurzaamheidslening’, Procedures duurzaamheidslening, Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening, Productspecificaties bouwkrediet,Toelichting[ een SVnFinancieringsplan zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Dantumadiel en SVn,danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de geldlening.

Artikel 12 Kenmerken van Duurzaamheidslening

De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 1.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000 (incl. BTW).

 • 3.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 13 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Naamgeving en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening gemeente Dantumadiel 2016” en treedt in werking met ingang van 7 juli 2016

 • 2.

  Deze verordening wordt gepubliceerd in het Nieuwsblad Noordoost Fryslan.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Dantumadiel, gehouden in het gemeentehuis te Damwâld op 28 juni 2016

De raad voornoemd,

K.S. Heldoorn, voorzitter.

R.Dijksterhuis, griffier.