Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-201931-08-2019nieuwe regeling

10-06-2019

gmb-2019-153115

Tekst van de regeling

Intitulé

Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2018

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel,

Gelet op artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 12 van de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 van de gemeente Dantumadiel,

Besluit

Vast te stellen:

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2018.

Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2018

 

1 Een aanvrager komt in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming voor meerkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap in het desbetreffende kalenderjaar 2018 als die aanvrager en/of (met) zijn partner (hierna samen te noemen: het huishouden):

 • 1.

  in het betreffende kalenderjaar 18 jaar en ouder is en ingeschreven staat in de gemeente Dantumadiel; én

 • 2.

  in het betreffende kalenderjaar een eigen bijdrage heeft betaald voor huishoudelijke hulp via de Algemene Voorziening; èn

 • 3.

  in het betreffende kalenderjaar een eigen bijdrage aan het CAK heeft betaald voor een andere Wmo voorziening; én

 • 4.

  deze eigen bijdragen (onder 2 en 3) niet geheel dan wel gedeeltelijk op andere wijze vergoed kan krijgen.

2 Indien de aanvrager of het huishouden in een kalenderjaar voldoet aan alle 4 de voorwaarden (genoemd in lid 1) dan is de financiële tegemoetkoming een eenmalige forfaitaire vergoeding van

€ 230,-.

3 Indien de aanvrager of het huishouden in een kalenderjaar alleen voldoet aan de voorwaarden 1, 2 en 3 (genoemd in lid 1) en niet aan voorwaarde 4, omdat de aanvrager of het huishouden daarvoor een beroep kan doen op een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de collectieve ziektekostenverzekering voor minima, dan is de financiële tegemoetkoming een eenmalige forfaitaire vergoeding van € 100,-.

4 Indien het huishouden alleen voldoet aan de voorwaarden 1, 2 en 4 (genoemd in lid 1) en niet aan voorwaarde 3, omdat zij behoort tot de groep samenwonenden onder de AOW leeftijd met een inkomen tot € 35.175,- dan is de financiële tegemoetkoming een eenmalige forfaitaire vergoeding van € 100,-.

5 Het college toetst of een aanvraag kan worden gehonoreerd op basis van de laatste factuur die is betaald aan het CAK en de laatste factuur over het desbetreffende kalenderjaar voor het gebruik van de Algemene Voorziening voor een schoon huis.

6 De aanvraagprocedure loopt vanaf 1 april 2019 tot en met 31 augustus 2019.

7 De regeling treedt in werking per 1 april 2019 en treedt uit werking per 31 augustus 2019.

8 De regeling treedt in werking per 1 april 2019 onder gelijktijdige intrekking van de Nadere regels Wmo meerkostenregeling chronische zieken en gehandicapten 2017 (van de gemeente Dantumadiel).

 

Aldus vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dantumadiel d.d. 10 juni 2019.

De burgemeester De secretaris