Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Dantumadiel 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Dantumadiel 2019
CiteertitelVerordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Dantumadiel 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 33 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-2019nieuwe verordening

25-06-2019

gmb-2019-252430

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Dantumadiel 2019

 

 

De raad van de gemeente Dantumadiel;

gelezen het voorstel van 14 mei 2019 ;

gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet ;

gezien het advies van de trajectgroep Lokaal Duaal ;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende:

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Dantumadiel 2019

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • ambtelijke bijstand: bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere ambtelijke bijstand niet zijnde een verzoek om informatie;

 • ambtenaar: ambtenaar van de gemeente, niet zijnde een medewerker van de griffie;

 • document: document als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur;

 • fractie: fractie als bedoeld in artikel 10 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van Dantumadiel 2019

 • wet: Gemeentewet.

Paragraaf 2 Verzoeken om informatie of bijstand

 

Artikel 2 Verzoek om informatie

 • 1.

  Een raadslid wendt zich tot de griffie met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn;

  • c.

   bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 2.

  De informatie bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, wordt door de griffie of op verzoek van de griffie door een ambtenaar gegeven.

 • 3.

  Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij in overleg met de griffie de gemeentesecretaris van de gemeente Dantumadiel daarvan in kennis.

 • 4.

  De bijstand, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt verleend door de griffier. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffie kan worden verleend kan de griffie secretaris van de gemeente Dantumadiel verzoeken één of meer ambtenaren aan te wijzen die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 3 Verzoek om bijstand/weigering verzoek ambtelijke bijstand

 • 1.

  Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffie en/of de gemeentesecretaris van de gemeente Dantumadiel ambtelijke bijstand aan een raadslid , tenzij:

  • a.

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden.

 • 2.

  De secretaris beoordeelt zo spoedig mogelijk in overleg met de griffie of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

 • 4.

  Indien het verzoek om ambtelijke bijstand is geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. Deze beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek.

 

Artikel 4 Geschil over verleende ambtelijke bijstand

 • 1.

  Indien een raadslid niet tevreden is doet hij de griffier hiervan mededeling; deze overlegt met de secretaris teneinde tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen.

 • 2.

  Indien het onder het eerste lid genoemde overleg niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leidt, wordt het geschil over de ambtelijke bijstand voorgelegd aan de burgemeester Deze voorziet zo spoedig mogelijk in de kwestie.

Artikel 4.a Recht op ambtelijke bijstand

Elk raadslid heeft recht op ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 2.

Paragraaf 3 Fractieondersteuning

 

Artikel 5 Recht op financiële bijdrage

De fracties, zoals bedoeld in artikel 10 van het reglement van orde, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 250 voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag van € 50 per raadszetel.

Artikel 6 Besteding financiële bijdrage

 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;

  • e.

   opleidingen voor raads- en commissieleden.

Artikel 7 Voorschot financiële bijdrage

 • 1.

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt, voor 1 maart van een kalenderjaar, als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt.

 • 2.

  In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

 • 3.

  Het voorschot wordt verrekend met het teveel ontvangen voorschot in het voorgaande kalenderjaar.

Artikel 8 Gevolgen splitsen en einde bestaan fractie

 • 1.

  Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage

  • a.

   bij vermindering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

  • b.

   bij vermeerdering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

 • 2.

  Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 5 tweede lid, vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

 • 3.

  Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid.

Artikel 9 Verantwoording, controle en vaststelling financiële bijdrage

 • 1.

  De fractie legt, binnen één maand na het einde van een kalenderjaar, aan de raad een summiere verantwoording af bij de griffer over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning. Deze verantwoording wordt zal vervolgens op de website worden gepubliceerd.

 • 2.

  De verrekening van niet daadwerkelijk gedane uitgaven en het ontvangen voorschot worden verrekend met het voorschot voor het komende kalenderjaar.

Artikel 10 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  Het reglement ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2017 , vastgesteld door de raad op 20 december 2016 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Het reglement ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2017, vastgesteld door raad op 20 december 2016 blijft van toepassing ten aanzien van de op basis van die verordening verleende financiële bijdragen en de verantwoording van die financiële bijdragen.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 26 juni 2019.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Dantumadiel 2019 .

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeente Dantumadiel 25 juni 2019.

De griffier, De voorzitter,

T.D. de Jong N.L. Agricola