Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Nadere subsidieregeling maatwerkadvies Dantumadiel 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere subsidieregeling maatwerkadvies Dantumadiel 2020
CiteertitelNadere subsidieregeling maatwerkadvies gemeente Dantumadiel 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-202001-01-2020nieuwe regeling

12-05-2020

gmb-2020-155635

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere subsidieregeling maatwerkadvies Dantumadiel 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

 

overwegende dat het gewenst is een nadere regeling vast te stellen ten behoeve van het vaststellen van subsidie op een maatwerkadvies;

 

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en de Algemene Subsidieverordening Dantumadiel 2020, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Dantumadiel d.d. 8 juli 2019;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende nadere regeling:

 

Nadere subsidieregeling maatwerkadvies Dantumadiel 2020

 

 

 

Artikel 1 Reikwijdte

Op de subsidieverstrekking op grond van deze subsidieregeling is de Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2020 van toepassing.

 

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:

a. adviseur: verstrekker van een maatwerkadvies die beschikt over een geldig procescertificaat voor het verlenen van diensten op het gebied van de energieprestatie van gebouwen ten behoeve van het maatwerkadvies;

b. BRL: door de Raad voor de Accreditatie vastgestelde Nationale Beoordelingsrichtlijn;

c. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

d. een aanvrager:

  • een natuurlijke persoon die een woning in eigendom heeft in de gemeente Dantumadiel en daarin zijn hoofdverblijf heeft of

  • een in de gemeente Dantumadiel gevestigde rechtspersoon in de vorm van een stichting of vereniging zonder winstoogmerk, welke eigenaar is van een gebouw/ perceel in de gemeente Dantumadiel.

e. EPA: EnergiePrestatieAdvies-maatwerkrapport bestaande woningen als bedoeld in BRL 9500, deel 2;

f. EPA-U: EnergiePrestatieAdvies-Utiliteitsgebouwen als bedoeld in BRL 9500-04 EPA-U maatwerkadvisering voor utiliteitsgebouwen

g. werkelijke kosten; de kosten die zijn gemaakt door de aanvrager/eigenaar met aftrek van subsidies verleend door andere instanties dan de gemeente Dantumadiel.

2. Met een maatwerkadvies als bedoeld in deze regeling wordt gelijkgesteld een maatwerkadvies dat is opgesteld door een adviseur die voldoet aan beroepseisen die worden gesteld in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat Nederland bindt en die een beroepsniveau waarborgen dat ten minste gelijkwaardig is aan het beroepsniveau dat met de nationale eisen wordt nagestreefd.

 

Artikel 3 Werkingssfeer

1. Het college kan aan een aanvrager subsidie verstrekken voor het laten opstellen van een EPA of EPA-U voor een woning (in het geval van een natuurlijk persoon) of een gebouw niet zijnde een woning (in het geval van een rechtspersoon) gelegen in de gemeente Dantumadiel indien dat:

a. is opgesteld door een adviseur en

b. is uitgebracht na 1 januari 2016.

2. De subsidie wordt slechts éénmaal per gebouw/perceel verstrekt.

 

Artikel 4 Subsidiebedrag

De subsidie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, bedraagt de kosten voor het laten opstellen van de EPA of EPA-U, tot een bedrag van ten hoogste € 150,– incl. BTW, maar nooit meer dan de werkelijke kosten.

 

Artikel 5 Subsidieplafond

1. Het subsidieplafond bedraagt voor de komende jaren: € 5.000,- totaal.

2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen 4 weken aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

3. Indien toekenning van aanvragen die op dezelfde datum zijn binnengekomen, leidt tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt, in afwijking van het eerste lid, met betrekking tot die aanvragen de volgorde van ontvangst door loting vastgesteld.

 

Artikel 6 Aanvraag en te overleggen gegevens

1. De aanvraag tot subsidievaststelling wordt door de aanvrager met gebruikmaking van het formulier, waarvan het model is opgenomen in de bijlage A bij deze regeling, ingediend.

2. Bij de aanvraag wordt een kopie van de factuur en van het betalingsbewijs van het de EPA of EPA-U meegezonden.

3. Op verzoek van het college wordt door de aanvrager een afschrift van de EPA of EPA-U overlegd.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding en duur

Deze nadere regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020.

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze nadere regeling wordt aangehaald als: Nadere subsidieregeling maatwerkadvies gemeente Dantumadiel 2020.

 

 

N.L. Agricola R.G. Dijksterhuis

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel d.d. 12 mei 2020.

De burgemeester, De secretaris,