Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Nadere subsidieregeling ondernemersfonds Dantumadiel 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere subsidieregeling ondernemersfonds Dantumadiel 2020
CiteertitelNadere subsidieregeling ondernemersfonds Dantumadiel 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-202001-01-2020nieuwe regeling

12-05-2020

gmb-2020-155665

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere subsidieregeling ondernemersfonds Dantumadiel 2020

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

 

overwegende dat het gewenst is een nadere regeling vast te stellen ten behoeve van het Ondernemersfonds;

 

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en de Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2020, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Dantumadiel d.d. 8 juli 2019;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende nadere regeling

 

Nadere subsidieregeling OndernemersfondsDantumadiel 2020

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

 • b.

  collectief belang: belang dat het particuliere belang van een onderneming of van een groep van ondernemingen overstijgt;

 • c.

  ontwikkelingspartnerschap: een samenwerkingsverband dat de begunstigde ten behoeve van de voorbereiding en subsidiëring van het in aanmerking te brengen project is aangegaan met medebelanghebbenden bij het project;

 • d.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht.

 •  

Artikel 2 Reikwijdte en doelstelling Ondernemersfonds

1. Op de subsidieverstrekking op grond van deze nadere subsidieregeling is de Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2020 van toepassing.

2. Doelstelling van het ondernemersfonds is het steunen van projecten die een bijdrage leveren aan de verbetering van het ondernemersklimaat in de gemeente Dantumadiel.

 

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het college kan op grond van deze regels subsidie verstrekken voor:

 • a.

  haalbaarheidsstudies en planvorming;

 • b.

  kennisontwikkeling en kennisoverdracht;

 • c.

  de ontwikkeling en uitbreiding van netwerken;

 • d.

  investeringsprojecten.

 

Artikel 4 Advisering

1. Voordat door of namens het college op een aanvraag om subsidie wordt beslist wordt het advies gevraagd van het ondernemersplatform.

2. Het in het eerste lid genoemde ondernemersplatform bestaat uit vertegenwoordigers van alle Dantumadielse ondernemersverenigingen en de portefeuillehouder.

 

Artikel 5 Doelgroep

1. Voor subsidie op grond van deze regels komen de volgende samenwerkingsvormen in aanmerking:

a. verenigingen naar burgerlijk recht;

b. stichtingen;

c. ontwikkelpartnerschappen.

2. Indien een ontwikkelpartnerschap aanvrager is, treedt een van de deelnemende partners in het ontwikkelpartnerschap op als subsidie-aanvrager.

 

Artikel 6 Algemene voorwaarden voor subsidiëring

1. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die passen binnen de doelstelling van het ondernemersfonds, niet strijdig zijn met de visie en het beleid van de gemeente Dantumadiel, verwoordt in het programma economie en werkgelegenheid, en voor projecten die een collectief belang dienen.

2. Een aanvraag om subsidie komt slecht voor honorering in aanmerking indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de aanvraag heeft betrekking op één project;

b. de aanvrager maakt de financieringsbehoefte aannemelijk;

c. de financiering heeft geen betrekking op sanering van schulden, dan wel op een afbouw van bedrijfsactiviteiten;

d. in de gevraagde financiering kan niet op andere wijze worden voorzien;

e. er is nog niet begonnen met de activiteiten waarvoor de subsidie is aangevraagd;

f. de resultaten van het project zijn meetbaar, en

g. het project heeft een looptijd van maximaal drie jaar.

 

Artikel 7 Inhoudelijke beoordelingscriteria voor subsidiëring

Het college kan subsidie verstrekken aan projecten die nieuwe dan wel innovatieve activiteiten betreffen met een te verwachten blijvend effect en die betreffen:

a. aanvullende fysieke voorzieningen in de openbare ruimte en/of bedrijventerreinen;

b. activiteiten op het gebied van marketing en promotie;

c. activiteiten die ondernemers faciliteren in het geval van administratieve- en aanbestedingstrajecten, dan wel;

d. activiteiten die criminaliteitspreventie bevorderen.

 

Artikel 8 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de wet en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Dantumadiel 2020, wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

a. de gelden niet of in onvoldoende mate besteedt zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

b. niet voldaan is aan de criteria genoemd in artikel 6;

c. niet voldaan is aan de aanhef in artikel 7 en minimaal één van de criteria genoemd in artikel 7 onder a tot en met d.

 

Artikel 9 Subsidiebedrag

1. Het maximum subsidiebedrag dat wordt verstrekt bedraagt per aanvraag € 50.000,-.

2. Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten en is beperkt tot het maximum bedrag dat is vastgesteld in de beschikking tot subsidieverlening.

3. Het subsidieplafond in een bepaald jaar is gelijk aan het totaal van geheven gelden voor het bedrijfsleven in dat jaar minus de kosten van maximaal € 10.000,- voor voorlichting en inspraak. De eventuele overgebleven geheven gelden voor het bedrijfsleven over de voorafgaande jaren worden toegevoegd voor zover de raad deze beschikbaar heeft gesteld bij begroting of begrotingswijziging.

4. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de wet de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 

Artikel 10 Intrekking, wijziging van de subsidieverlening

Onverminderd het bepaalde in de wet kan het college de subsidieverlening intrekken of het subsidiebedrag ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen indien:

a. de subsidieontvanger wijzigingen in aanwending van de subsidie niet vooraf ter beoordeling heeft voorgelegd aan het college;

b. de subsidieontvanger de activiteiten waarvoor subsidie is verkregen niet uitvoert of beëindigt;

c. de subsidieontvanger de voorschriften in deze regeling, of de verplichtingen vermeld in de beschikking niet nakomt;

d. de subsidieontvanger in surseance van betaling of in staat van faillissement geraakt.

 

Artikel 11 Aanvraag en te overleggen gegevens

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:2 van de wet en in afwijking van artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2012 worden bij alle aanvragen naast het door het college vastgestelde aanvraagformulier de volgende gegevens in enkelvoud overlegd:

a. een volledige projectomschrijving en bijbehorende begroting;

b. een onderbouwd financieringsplan;

c. een recente kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, doch niet ouder dan 3 maanden;

d. een kopie van de statuten van de rechtspersoon die de aanvraag indient, of in geval van indiening namens een consortium, van alle deelnemende rechtspersonen, en in geval van indiening namens een samenwerkingsverband, een kopie van de samenwerkingsovereenkomst.

 •  

Artikel 12 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan het college afwijken van de bepalingen in deze nadere subsidieregels voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze nadere subsidieregeling worden aangehaald als: Nadere subsidieregeling ondernemersfonds Dantumadiel 2020.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel d.d. 12 mei 2020.

De burgemeester De secretaris

N.L. Agricola R.G. Dijksterhuis