Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Bezoldigingsregeling gemeente Dantumadiel 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBezoldigingsregeling gemeente Dantumadiel 2010
CiteertitelBezoldigingsregeling gemeente Dantumadiel 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

05-01-2010

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Bezoldigingsregeling gemeente Dantumadiel 2010

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel;

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dantumadiel (CAR/UWO);

gelet op de bereikte overeenstemming met de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 10 december 2009;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

besluiten :

vast te stellen de navolgende regeling:

“Bezoldigingsregeling gemeente Dantumadiel 2010”

Hoofdstuk I Begripsbepalingen

Begripsbepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar:

 • de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder a, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dantumadiel;

 • b.

  salaris:

 • het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dantumadiel;

 • c.

  uurloon:

 • het uurloon als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder o, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dantumadiel;

 • d.

  salarisschaal:

 • de schaal als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder a, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dantumadiel, opgenomen in bijlage IIa van die regeling;

 • e.

  maximumsalaris:

 • het hoogste bedrag van een salarisschaal;

 • f.

  bezoldiging:

 • de bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder c, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dantumadiel;

 • g.

  betrekking:

 • de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder b, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dantumadiel;

 • h.

  functie:

 • het geheel van werkzaamheden, dat uit de vastgestelde doelstellingen en taken van de gemeente is af te leiden en dat door één of meerdere ambtenaren is te verrichten;

 • i.

  functiewaarderingsonderzoek:

 • het op systematische wijze in rangorde plaatsen van functies met als criterium de relatieve zwaarte van het werk;

 • j.

  conversie:

 • de vertaling van de gevonden rangorde naar salarisschalen;

 • k.

  functieschaal:

 • de schaal die het resultaat is van de conversie;

 • l.

  aanloopschaal:

 • de schaal direct onder het functieniveau;

 • m.

  volledige betrekking:

 • de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder k, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dantumadiel;

 • n.

  onvolledige betrekking:

 • de onvolledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder k, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dantumadiel;

 • o.

  overwerk:

 • het overwerk als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder mm, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dantumadiel.

Hoofdstuk II Salaris

Recht op salaris

Artikel 2

 • 1.

  Het recht op salaris vangt aan met de dag waarop de aanstelling van de ambtenaar ingaat.

 • Indien in het aanstellingsbesluit geen datum van ingang is vermeld, vangt het recht op salaris aan met de dag waarop de ambtenaar feitelijk in dienst is getreden.

 • 2.

  Het recht op salaris eindigt, in geval van ontslag, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat.

Gebroken tijdvakken

Artikel 3

Wanneer het salaris of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal normuren van die maand.

Onvolledige betrekking

Artikel 4

Het salaris van de ambtenaar met een onvolledige betrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem zou gelden bij een volledige betrekking.

Salarisbedragen

Artikel 5

De salarissen van de ambtenaren van wie het salaris niet bij of krachtens de wet is geregeld, worden vastgesteld op de bedragen volgens de salarisschalen zoals opgenomen in bijlage IIa van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dantumadiel.

Artikel 6

 • 1.

  De toepassing van bijlage IIa van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dantumadiel vindt plaats conform hetgeen is bepaald in artikel 3:1, derde t/m vijfde lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dantumadiel.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen met inachtneming van de resultaten van een functiewaarderingsonderzoek en aan de hand van de vastgestelde conversie de voor de ambtenaar geldende salarisschaal, tenzij zijn wijze van functioneren zich nog daartegen verzet.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van een functiewaarderingsonderzoek en de daarbij te hanteren methode.

 • 4.

  Anders dan bij het aanvaarden van passende of gangbare arbeid dan wel bij wijze van disciplinaire straf, als bedoeld in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dantumadiel, kan zonder voorafgaand ontslag voor een ambtenaar geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris dan dat van de reeds voor hem geldende salarisschaal.

Salaris bij aanstelling

Artikel 7

 • 1.

  Bij aanstelling wordt aan de ambtenaar afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris toegekend in de voor zijn functie vastgestelde aanloopschaal of functieschaal.

 • 2.

  Indien de ambtenaar een salaris wordt toegekend in de aanloopschaal wordt aan de ambtenaar indien hij blijkend uit een vastgestelde beoordeling voldoet aan de functie-eisen uiterlijk na 12 maanden een salaris toegekend in de functieschaal.

Periodieke verhoging van het salaris

Artikel 8

 • 1.

  Het salaris van de ambtenaar, die voldoet aan de functie-eisen, wordt binnen de voor hem geldende salarisschaal periodiek verhoogd tot het naasthogere bedrag.

 • 2.

  De periodieke verhogingen worden toegekend aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, voor de eerste maal met ingang van de eerste dag van het kalenderjaar volgend op de datum indiensttreding en nadien telkens één jaar later.

 • 3.

  Het tijdstip, waarop ingevolge het vorige lid voor de eerste maal een periodieke verhoging wordt toegekend, kan worden vervroegd indien daartoe naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanleiding bestaat.

Extra periodieke verhoging van het salaris

Artikel 9

 • 1.

  Aan de ambtenaar, die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, kan een extra periodieke salarisverhoging tot een in de salarisschaal genoemd bedrag, niet uitgaande boven het maximumsalaris, worden toegekend op grond van uitstekende vervulling van de betrekking, blijkend uit een vastgestelde beoordeling.

 • 2.

  Bij de toepassing van het vorige lid blijft het tijdstip, waarop ingevolge artikel 8 een salarisverhoging wordt toegekend, onverlet, tenzij anders wordt bepaald.

Geen periodieke verhoging

Artikel 10

 • 1.

  Indien een ambtenaar, blijkend uit een vastgestelde beoordeling onvoldoende functioneert, kan worden bepaald dat voor hem de in artikel 8 bedoelde salarisverhoging achterwege wordt gelaten.

 • 2.

  Nadien kan, op basis van een vastgestelde beoordeling, worden bepaald dat de salarisverhoging, welke met toepassing van het eerste lid achterwege is gelaten, al dan niet met terugwerkende kracht alsnog wordt toegekend.

 • 3.

  Van een beslissing tot toepassing van het eerste lid wordt de ambtenaar zo spoedig mogelijk, doch in elk geval voor de datum waarop anders de salarisverhoging zou ingaan, schriftelijk mededeling gedaan, onder vermelding van de redenen welke tot de beslissing hebben geleid.

Salaris bij overgang naar hogere schaal

Artikel 11

 • 1.

  Wanneer de ambtenaar wordt geplaatst in een salarisschaal met een hoger maximum salaris, wordt het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het naasthogere bedrag in die schaal, waarmee wordt gerealiseerd dat het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de ambtenaar tenminste 75% bedraagt van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk genoot en het naast hogere bedrag in die oude schaal, dan wel het naast lagere bedrag in de oude schaal, indien het salaris in de oude schaal reeds overeenkwam met het hoogste bedrag uit die schaal.

 • 2.

  Wanneer de plaatsing in een salarisschaal met een hoger maximum salaris, als bedoeld in het eerste lid, samenvalt met de periodieke verhoging als bedoeld in artikel 8, bedraagt de vooruitgang in salaris als bedoeld in het eerste lid, nooit minder dan de (periodieke) verhoging ingevolge artikel 8, die de ambtenaar zou zijn toegekend op als hij op dat moment niet zou zijn geplaatst in een salarisschaal met een hoger maximumsalaris.

Hoofdstuk III Instrumenten van flexibele beloning

Gratificatie en/of extra verlof

Artikel 12

 • 1.

  Indien een ambtenaar een uitstekende individuele prestatie heeft geleverd, kan aan hem een gratificatie, extra verlof of een combinatie van een gratificatie en extra verlof als bedoeld in artikel 15:1:28 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dantumadiel worden toegekend.

 • 2.

  De hoogte van de gratificatie bedraagt minimaal € 200,- en maximaal € 2.000,- bruto.

 • 3.

  Het extra verlof bedraagt minimaal 14,4 uren en maximaal 108 uren.

 • 4.

  Indien een combinatie wordt toegekend van gratificatie en extra verlof, vertegenwoordigt de waarde van beide maximaal een bedrag van € 2.000,- bruto, waarbij voor de waarde van de berekening van het extra verlof wordt uitgegaan van het bruto uurloon van salarisschaal 7, regel 11.

Groepsgratificatie

Artikel 13

 • 1.

  Aan een groep ambtenaren, die een uitstekende collectieve prestatie heeft geleverd, kan een groepsgratificatie worden toegekend.

 • 2.

  De hoogte van de gratificatie of een andere vorm van waardering bedraagt per lid van de groep maximaal € 250,- bruto.

Persoonlijke toelage

Artikel 14

 • 1.

  Aan een ambtenaar, die minimaal twee jaren op het maximum van de voor hem geldende salarisschaal zit, kan een persoonlijke toelage als bedoeld in artikel 3:7:8 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dantumadiel worden toegekend, indien betrokkene blijkend uit vastgestelde beoordelingen gedurende minimaal twee jaren uitstekend heeft gefunctioneerd.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde toelage kan worden toegekend tot het maximum van de naastgelegen hogere schaal.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde toelagen wordt toegekend voor de periode van één jaar.

 • 4.

  Telkens na één jaar wordt op basis van een beoordeling besloten of de persoonlijke toelage opnieuw voor een periode van één jaar wordt toegekend.

 • 5.

  Indien de ambtenaar aan wie een toelage als bedoeld in het eerste lid is toegekend, wordt geplaatst in een hogere schaal, wordt met ingang van de datum van de plaatsing de toelage ingetrokken, met dien verstande dat het salaris niet minder bedraagt dan het salaris van de ambtenaar in de oude schaal aangevuld met de persoonlijke toelage.

 • 6.

  De toelage bedoeld in het eerste en derde lid wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen.

Tijdelijke arbeidsmarkttoelage

Artikel 15

 • 1.

  Aan de ambtenaar kan om redenen van werving en behoud een tijdelijke toelage worden toegekend.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde toelage wordt toegekend voor een tijdvak dat tevoren is vastgesteld, met inachtneming van een maximum van drie jaar.

 • 3.

  De hoogte van de toelage als bedoeld in het eerste lid kan worden toegekend tot het maximum van de naastgelegen hogere schaal.

 • 4.

  De toelage als bedoeld in het eerste lid eindigt op de ingevolge het tweede lid vastgestelde vervaldatum. Wanneer de arbeidsmarktsituatie waarop de toelage is gebaseerd nog steeds bestaat, kan opnieuw een toelage als bedoeld in het eerste lid aan de ambtenaar worden toegekend.

 • 5.

  Indien de ambtenaar aan wie een toelage als bedoeld in het eerste lid is toegekend, wordt geplaatst in een hogere schaal, wordt met ingang van de datum van de plaatsing de toelage ingetrokken met dien verstande dat het salaris niet minder bedraagt dan het salaris van de ambtenaar in de oude schaal aangevuld met de arbeidsmarkttoelage.

 • 6.

  De toelage als bedoeld in het eerste lid wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen.

Nadere regels instrumenten flexibele beloning

Artikel 16

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen omtrent de toepassing en de hoogte van instrumenten van flexibele beloning als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 15.

Geen afbouwregeling

Artikel 17

Bij het beëindigen van instrumenten van flexibele beloning als bedoeld in artikelen 14 en 15 wordt geen afbouwregeling toegepast.

Hoofdstuk IV Overige toelagen en vergoedingen

Waarnemingstoelage

Artikel 18

Een waarnemingstoelage wordt toegekend conform hetgeen is geregeld in artikel 3:1:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dantumadiel.

Overwerkvergoeding

Artikel 19

 • 1.

  Aan de ambtenaar met een salarisschaal tot en met 8 wordt ingeval van overwerk een overwerkvergoeding toegekend conform hetgeen is geregeld in artikel 3:2 en artikel 3:2:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dantumadiel.

 • 2.

  Aan de ambtenaar met een salarisschaal 9 en hoger worden de gewerkte overuren gecompenseerd in tijd zonder toeslagen.

 • 3.

  Declaratie van overuren moet binnen twee maanden na het verrichten van het overwerk. Declaraties die na deze termijn worden ingediend, worden, tenzij de te late indiening is veroorzaakt door omstandigheden buiten de ambtenaar gelegen, niet in behandeling genomen. De overwerkvergoeding wordt uiterlijk in de 2e maand na indiening van de declaratie uitbetaald.

Toelage onregelmatige dienst

Artikel 20

 • 1.

  De ambtenaar in de functies als genoemd in lid 2, voor wie volgens rooster werktijden zijn vastgesteld conform artikel 3:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dantumadiel, ontvangt een toelage toegekend op grond van artikel 3:3 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dantumadiel.

 • 2.

  De toelage, als bedoeld in lid 1, is voor de ambtenaar in de functie van;

  • cassière zwembad 11% van het salaris,

  • bode/beheerder 8% van het salaris,

  • zwemonderwijzer 7% van het salaris.

 • 3.

  Bij het beëindigen van de toelage buiten het toedoen van de ambtenaar, wordt een aflopende toelage toegekend, indien de ambtenaar de toelage direct voorafgaand aan het tijdstip van beëindiging gedurende tenminste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

 • 4.

  De aflopende toelage bedraagt het eerste half jaar 100% van de toelage zoals die gold op het tijdstip van beëindiging, het 2e half jaar 75%, het 3e half jaar 50% en het laatste en 4e halfjaar 25%.

 • 5.

  In afwijking van het gestelde in artikel 3 gaat bij het beëindigen van de toelage buiten het toedien van de ambtenaar, de toelage voor de ambtenaar van 60 jaar en ouder over in blijvende toelage indien de ambtenaar de toelage direct voorafgaand aan het tijdstip van beëindiging gedurende tenminste tien jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

 • 6.

  De toelage als bedoeld in de voorgaande leden wordt per maand uitbetaald, met dien verstande dat de toelage van de bode/beheerder bij de eenheid Documentaire Informatievoorziening één keer per jaar in de maand januari wordt uitbetaald.

Inconveniëntentoelage

Artikel 21

 • 1.

  Aan de ambtenaar bij de eenheid Sportvoorzieningen in de functie van cassière zwembad, zwemonderwijzer en teamleider Sportvoorzieningen aan wie het verrichten van zware, onaangename of gevaarlijke arbeid is opgedragen, wordt een toelage van 1% van het salaris toegekend.

 • 2.

  Bij het beëindigen van de toelage buiten het toedoen van de ambtenaar, wordt een aflopende toelage toegekend, indien de ambtenaar de toelage direct voorafgaand aan het tijdstip van beëindiging gedurende tenminste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

 • 3.

  De aflopende toelage bedraagt het eerste halfjaar 100% van de toelage zoals die gold op het tijdstip van beëindiging, het 2e halfjaar 75%, het 3e halfjaar 50% en het laatste en 4e halfjaar 25%.

 • 4.

  In afwijking van het gestelde in artikel 3 gaat bij het beëindigen van de toelage buiten het toedien van de ambtenaar, de toelage voor de ambtenaar van 60 jaar en ouder over in blijvende toelage indien de ambtenaar de toelage direct voorafgaand aan het tijdstip van beëindiging gedurende tenminste tien jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

 • 5.

  De toelage als bedoeld in de voorgaande leden wordt per maand uitbetaald.

Toelage programmaregisseur

Artikel 22

 • 1.

  Aan de ambtenaar met een salarisschaal tot en met 9 aan wie het regisseurschap van één of meerdere raadsprogramma’s is opgedragen, wordt een toelage toegekend van € 100,- per maand.

 • 2.

  Bij de beëindiging van de toelage is een afbouwregeling niet van toepassing.

 • 3.

  De toelage als bedoeld in het eerste lid wordt per maand uitbetaald.

Toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheiddienst voor gladheidbestrijding en andere calamiteiten

Artikel 23

 • 1.

  Aan de ambtenaar die buiten de werktijdenregeling als bedoeld in artikel 4:1 en 4:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Dantumadiel ingevolge een schriftelijke aanwijzing van burgemeester en wethouders zich regelmatig of vrij regelmatig volgens rooster bereikbaar en beschikbaar moet houden teneinde bij oproep arbeid te gaan verrichten, wordt een toelage toegekend.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen nadere regels vast voor de hoogte van de toelage.

 • 3.

  De toelage wordt niet toegekend als de ambtenaar als bedoeld in lid 1 van dit artikel om welke reden dan ook niet beschikbaar is.

 • 4.

  Bij de beëindiging van de toelage is een afbouwregeling niet van toepassing.

 • 5.

  De toelage wordt uiterlijk in de 2e maand nadat de ambtenaar bereikbaar en beschikbaar is geweest uitbetaald.

Vergoeding van bedrijfshulpverleners

Artikel 24

 • 1.

  Aan de ambtenaar die door de werkgever is aangewezen als bedrijfshulpverlener en de ambtenaar die lid is van het interventieteam agressie, wordt een vergoeding toegekend van een bedrag van € 160,- bruto per jaar.

 • 2.

  De vergoeding wordt jaarlijks in de maand november uitbetaald.

 • 3.

  De hoogte van de vergoeding wordt gerelateerd aan de verhoging van de salarissen, zoals deze worden overeengekomen in het landelijk overleg over de arbeidsvoorwaarden.

 • 4.

  Bij beëindiging van de vergoeding is een afbouwregeling niet van toepassing.

Hoofdstuk V Slotbepalingen

Onvoorziene gevallen

Artikel 25

Voor gevallen, waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders een bijzondere regeling.

Inwerkingtreding

Artikel 26

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Bezoldigingsregeling gemeente Dantumadiel 2010”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 3.

  De “Bezoldigingsverordening 1989” vastgesteld door de raad van de gemeente Dantumadeel in zijn vergadering van 19 december 1989 en alle nadien vastgestelde wijzigingen, worden met ingang van 1 januari 2010 ingetrokken.

Damwâld, 5 januari 2010.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

A.J.H.M. Stierhout A. Aalberts