Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Controleverordening gemeente De Marne 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingControleverordening gemeente De Marne 2016
CiteertitelControleverordening gemeente De Marne 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-201601-01-2016Gewijzigde regeling

28-06-2016

Gemeenteblad 2016-89311

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Controleverordening gemeente De Marne 2016

 

 

 

Controleverordening Gemeente De Marne 2016

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Accountant: een door de raad benoemde:

  • ·

   registeraccountant of

  • ·

   accountant-administratieconsulent met een aantekening in het inschrijvingsregister als bedoeld in het derde lid van artikel 36, Wet op de Accountant-Administratieconsulenten of

  • ·

   organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

 • b.

  Accountantscontrole: De controle van de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde

  jaarrekening uitgevoerd door een door de gemeenteraad benoemde accountant van:

  • 1.

   Het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen.

  • 2.

   Het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder gemeentelijke verordeningen.

  • 3.

   Het in overstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

  • 4.

   De inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken, waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen.

  • 5.

   De controle van specifieke uitkeringen die worden verantwoord conform de methode Single information/single audit (Sisa).

  • 6.

   De controle van deelverantwoordingen opgesteld door het college ten behoeve van derden voor zover een accountantsverklaring wordt verlangd.

 • c.

  Rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole: Het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado).

 • d.

  Single information/single audit (Sisa):Verantwoording van de besteding van specifieke uitkeringen richting Rijk en/of andere medeoverheden als onderdeel van de jaarrekening van de gemeente.

 • e.

  Deelverantwoordingen: Een in opdracht van de raad ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording van een afzonderlijke organisatie eenheid binnen de gemeentelijke organisatie, welke verantwoording onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1.

  De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door de gemeenteraad te benoemen accountant. De benoeming geschiedt voor een periode van maximaal vier jaar met de mogelijkheid om twee keer met een periode van een jaar te verlengen.

 • 2.

  De griffie en de ambtelijke ondersteuning van het college bereiden in overleg met de raad of een daaruit aan te wijzen commissie de aanbesteding van de accountantscontrole voor.

Artikel 3. Algemene uitgangspunten voor de accountantscontrole

 • 1.

  De controle van de jaarrekening door de accountant is gericht op het afgeven van een oordeel over het getrouwe beeld en de rechtmatigheid van de jaarrekening.

 • 2.

  Bij de controle zullen het Bado, de Richtlijnen voor de Accountantscontrole (afkomstig van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)) en het jaarlijks werkplan interne controle en rechtmatigheid bepalend zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.

 • 3.

  De accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, vastgestelde toleranties en statistische deelwaarnemingen en extrapolaties.

Artikel 4. Informatieverstrekking door het college van burgemeester en wethouders

 • 1.

  Het college is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening en voor de verantwoording van de deelverklaringen conform de geldende interne- en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 • 2.

  Het college draagt er zorg voor dat alle voor de controle noodzakelijke documenten en bescheiden voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

 • 3.

  Bij de jaarrekening bevestigt het college schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

 • 4.

  Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor de behandeling van de jaarrekening in de gemeenteraad beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt direct door het college aan de gemeenteraad en de accountant gemeld.

Artikel 5. Werkzaamheden accountant

 • 1.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles.

 • 3.

  Voorafgaand aan de controle van de jaarrekening vindt lopende het betreffende jaar een interimcontrole plaats.

 • 4.

  Over de uitkomsten van de interimcontrole wordt door de accountant een raadsbrief uitgebracht en over de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole een verslag van bevindingen.

Artikel 6. Toegang tot informatie

 • 1.

  De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt.

  Het college draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle informatiedragers van de gemeente.

 • 2.

  Het college draagt er zorg voor dat alle voor de accountantscontrole benodigde informatie en overige documentatie zoveel mogelijk van tevoren wordt verzameld en vastgelegd.

 • 3.

  De accountant is bevoegd om van alle ambtenaren mondelinge en schriftelijke verklaringen te verlangen, die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het college draagt er zorg voor, dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

 • 4.

  Het college draagt er zorg voor, dat de ambtenaren van de gemeente zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

Artikel 7. Overige controles en opdrachten

 • 1.

  Het college kan de door de gemeenteraad benoemde accountant na raadpleging van de auditcommissie opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2.

  Onderdeel van de accountantscontrole vormt het geven van ondersteuning bij controlewerkzaamheden en reviews door derden op deelverantwoordingen.

Artikel 8. Rapportering

 • 1.

  Indien de accountant bij de controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze direct schriftelijk aan de gemeenteraad en zendt een afschrift hiervan aan het college.

 • 2.

  De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan de raad door de accountant aan het college voorgelegd met de mogelijkheid voor het college om op deze stukken te reageren.

 • 3.

  De accountant bespreekt voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken in de raad het verslag van bevindingen met de auditcommissie.

Artikel 9. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening (en deelverantwoordingen) van het verslagjaar 2016 en later.

 • 2.

  Met het inwerking treden van deze verordening wordt de Controleverordening gemeente De Marne 2003, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 november 2003, per  1 januari 2016 ingetrokken.

Artikel 10. Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Controleverordening gemeente De Marne 2016”.