Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Legesverordening 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening 2018
CiteertitelLegesverordening 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 229 Gemeentewet
 2. art. 7 Paspoortwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2017Nieuwe regeling

19-12-2017

Gemeenteblad 2017-233143

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2018

 

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2018

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot en met de

  laatste dag in hetzelfde kalendermaand;

 • d.

  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot en met de laatste dag

  in hetzelfde kalenderjaar;

 • c.

  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

  • a.

   ` het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel doortoezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 3.1.3.3 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 5 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 6 (rijbewijzen);

  • 4.

   hoofdstuk 4 onderdelen 1.4.5 en 1.4.6 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 12.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 8 (kansspelen);

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De "Legesverordening 2017’ van 20 december 2016, wordt ingetrokken met ingangvan de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindendebelastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening 2018”.

 

 

Tarieventabel

 

Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2018

 

 

 

 

TITEL 1 Algemene dienstverlening

 

Indeling titel 1 tarieventabel

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

 

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

Hoofdstuk 5 Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart

 

Hoofdstuk 6 Rijbewijzen

 

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

 

Hoofdstuk 8 Kansspelen

 

Hoofdstuk 9 Verkeer en vervoer

 

Hoofdstuk 10 Ongediertebestrijding

 

Hoofdstuk 11 Wet op de openluchtrecreatie

 

Hoofdstuk 12 Diversen

 

 

 

TARIEF

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.1.1

* gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke

 

 

regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 6,45

1.1.1.2

* afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een

 

 

andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen en waarbij een dubbelzijdige kopie geldt als 2 fotokopieën:

 

1.1.1.2.1

-per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,70

1.1.1.2.2

-per pagina op papier van A3-formaat

€ 1,40

1.1.1.2.3

-per pagina op papier van A2-formaat

€ 2,55

1.1.1.2.4

-per pagina op papier van A1-formaat

€ 5,10

1.1.1.2.5

-per pagina op papier van A0-formaat

€ 10,40

1.1.1.2.6

Bij niet-contante betaling wordt een opslag per aanvraag toegepast van

€ 6,45

 

 

 

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

 

 

1.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.1.1

* een exemplaar van de gemeentebegroting

€ 59,35

1.2.1.2

* een exemplaar van de gemeenterekening

€ 65,25

1.2.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement

 

 

voor een kalenderjaar:

 

1.2.2.1

* op de agenda's en notulen van de raadsvergaderingen en de voorstellen van het college van B&W aan de raad

€ 130,55

 

 

 

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap in:

 

1.3.1.1

* het gemeentehuis te Leens op:

 

1.3.1.1.1

-maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tot 18.00 uur

€ 347,95

1.3.1.1.2

-maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag na 18.00 uur

€ 426,70

1.3.1.1.3

-zaterdag tot 18.00 uur

€ 650,50

 

-de kosteloze huwelijksvoltrekking / registratie van het partnerschap heeft plaats in de kleine commissiekamer

 

 

van het gemeentehuis op maandag om 9.30 uur en 10.30 uur

 

1.3.1.2

* het Marnehoes te Wehe-den Hoorn op:

 

1.3.1.2.1

-maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tot 18.00 uur

€ 476,00

1.3.1.2.2

-maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag na 18.00 uur

€ 554,80

1.3.1.2.3

-zaterdag tot 18.00 uur

€ 631,20

1.3.1.3

* de Nederlands Hervormde Kerk te Pieterburen op:

 

 

-maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tot 18.00 uur

€ 701,20

 

-maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag na 18.00 uur

€ 779,90

 

-zaterdag tot 18.00 uur

€ 846,25

1.3.1.4

* de Nederlands Hervormde Kerk te Zuurdijk op:

 

 

-maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tot 18.00 uur

€ 476,00

 

-maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag na 18.00 uur

€ 554,80

 

-zaterdag tot 18.00 uur

€ 631,20

1.3.1.5

* m.s. "De Vlinderbalg te Zoutkamp op:

 

 

-maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tot 18.00 uur

€ 476,00

 

-maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag na 18.00 uur

€ 554,80

 

-zaterdag tot 18.00 uur

€ 631,20

1.3.1.6

* het Visserijmuseum te Zoutkamp op:

 

 

-maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tot 18.00 uur

€ 476,00

 

-maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag na 18.00 uur

€ 554,80

 

-zaterdag tot 18.00 uur

€ 631,20

1.3.1.7

* de Kerk te Vierhuizen op:

 

 

-maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tot 18.00 uur

€ 556,40

 

-maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag na 18.00 uur

€ 635,15

 

-zaterdag tot 18.00 uur

€ 701,50

1.3.1.8

* een locatie dat eenmalig wordt aangewezen als huis der gemeente op:

 

 

-maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tot 18.00 uur

€ 347,95

 

-maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag na 18.00 uur

€ 426,70

 

-zaterdag tot 18.00 uur

€ 650,50

1.3.1.9

* de Nederlands Hervormde Kerk te Hornhuizen op:

 

1.3.1.9.1

-maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tot 18.00 uur

€ 526,75

1.3.1.9.2

-maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag na 18.00 uur

€ 605,55

1.3.1.9.3

-zaterdag tot 18.00 uur

€ 681,95

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met uitzondering

 

 

van de tijdstippen voor kosteloze voltrekking van huwelijk of geregistreerd partnerschap

 

1.3.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

 

 

* een trouwboekje/binnenboekje geregistreerd partnerschap

€ 36,75

 

* een duplicaat van het trouwboekje/binnenboekje geregistreerd partnerschap

€ 36,75

1.3.2.2

Indien geen huwelijksvoltrekking heeft plaatsgevonden als gevolg van annulering van de huwelijksdatum of

 

 

indien de datum van de huwelijksvoltrekking wordt gewijzigd

€ 30,20

1.3.3

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in

 

 

artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten

 

 

burgerlijke stand

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4., wordt onder één verstrekking

 

 

verstaan één of meer gegegevens over één persoon, waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 8,35

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 99,25

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 427,10

1.4.2.2.3

voor 1000 verstrekkingen

€ 691,10

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4. wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één

 

 

persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 8,35

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 99,25

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 427,10

1.4.4.2.3

voor 1000 verstrekkingen

€ 691,10

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit

 

 

basisregistratie personen:

€ 23,75

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,60

1.4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed

 

 

kwartier

€ 18,00

 

 

 

Hoofdstuk 5 Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart

 

 

1.5.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.5.1

van een nationaal paspoort:

 

1.5.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.5.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

1.5.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel

 

 

1.5.1.2 (zakenpaspoort):

 

1.5.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.5.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

1.5.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positite van Molukkers als

 

 

Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.5.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.5.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

1.5.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 52,00

1.5.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.5.5.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 51,00

1.5.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,00

1.5.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.5.1 tot en met 1.5.5 genoemde documenten, de in die onderdelen

 

 

genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,55

 

 

 

Hoofdstuk 6 Rijbewijzen

 

 

1.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van:

 

1.6.1.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,45

1.6.1.2

Het tarief als genoemd in 1.6.1.1. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

 

 

 

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in het

 

 

gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 15,35

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

 

 

van inlichtingen omtrent kadastrale, dan wel de plaatsaanduiding van een perceel per inlichting

€ 6,90

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een makelaar tot het

 

 

verstrekken van inlichtingen over o.a. bestemmingsplannen, statusmomument/beschermd dorpsgezicht etc.

€ 43,50

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een makelaar tot het verstrekken van

 

 

inlichtingen over o.a. bestemmingsplannen, statusmomument/beschermd dorpsgezicht, aanschrijvingen

 

 

mogelijke verontreiniging van het perceel, ondergrondse en bovengrondse tanks, historische bedrijfslocaties,

 

 

historie ten aanzien van verontreiniging en vermelding op de provinciale saneringslijst per inlichting

€ 87,25

1.7.5

Het tarief bedraagt ter zake van:

 

1.7.5.1

Het raadplegen van de publiekrechtelijke beperkingsbesluiten in het Kadaster, voor zover dit niet uitsluitend

 

 

gemeentelijke beperkingen betreft, per onroerende zaak

€ 12,30

1.7.5.2

Een afschrift van de onder 1.7.5.1. genoemde besluiten (inclusief raadplegen), per besluit

€ 12,30

1.7.5.3

Een afschrift van een besluit en/of uittreksel uit de gemeentelijke beperkingenregistratie per adres/

 

 

kadastraal object

€ 12,30

1.7.5.4

Een verklaring dat uit het register blijkt dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke

 

 

beperkingen van toepassing zijn

€ 12,30

 

 

 

Hoofdstuk 8 Kansspelen

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vverlenen van een aanwezigheidsvergunning als

 

 

bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.8.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.8.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.8.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.8.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor

 

 

onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.8.2

De subonderdelen 1.9.1.1 en 1.9.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter

 

 

dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde be-

 

 

dragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als

 

 

bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 9,30

 

 

 

Hoofdstuk 9 Verkeer en vervoer

 

 

1.9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

een aanvraag:

 

1.9.1.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 4,00

1.9.1.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling Voertuigen

€ 34,80

1.9.1.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve

 

 

bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 35,50

1.9.1.4

tot het verlenen van een vergunning tot het mogen aanleggen van een uitrit op de openbare weg

€ 122,45

 

 

 

Hoofdstuk 10 Ongediertebestrijding

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

een aanvraag (en voor zover de dienst door een gemeentelijk ambtenaar wordt verricht):

 

1.10.1.1

tot het verdelgen van wespennesten, PER UUR

€ 64,05

1.10.1.2.

tot het bestrijden van overige ongedierte, uitgezonderd bruine ratten, per uur

€ 64,05

1.10.2

Ter zake van de bestrijding van bruine ratten zijn geen leges verschuldigd en kunnen gemaakte kosten bij de

 

 

gemeente worden gedeclareerd mitsdien vooraf bij de gemeente melding wordt gemaakt van de overlast

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Openluchtrecreatie

 

 

1.11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.5.2, derde lid van de APV

€ 28,80

 

 

 

Hoofdstuk 12 Diversen

 

 

1.12.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.12.1.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 8,35

1.12.1.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 2,35

1.12.1.4

tot het ter legalisatie opzenden van een stuk

€ 2,95

1.12.1.5

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 8,35

1.12.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

 

 

standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente,

 

 

geldig voor:

 

1.12.2.1

* één dag

€ 29,60

1.12.2.2

* een week

€ 59,25

1.12.2.3

* een maand

€ 88,90

1.12.2.4

* een half jaar

€ 118,65

1.12.2.5

* een jaar

€ 178,10

1.12.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning een

 

 

ontheffing een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief opgenomen

€ 11,50

1.12.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld

 

 

in artikel 35 van de Wet persoonsregistraties:

 

1.12.4.1

* bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.12.4.1.1

-ten hoogste 100 pagina's, per pagina

€ 0,23

 

met een maximum per bericht van

€ 5,10

1.12.4.1.2

-meer dan 100 pagina's

€ 22,85

1.12.4.2

* bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,10

1.12.4.3

* dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijk gegevensverstrekking

€ 22,85

1.12.5

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.12.4.1, 1.12.4.2 en 1.12.4.3 meerdere vergoedingen kunnen

 

 

worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.12.6

Het tarief bedraag voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming

 

 

persoonsgegevens

€ 4,60

1.12.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen tot een aanvraag tot het verkrijgen van een

 

 

vergunning voor het opslaan en ter verkoop aanbieden van vuurwerk aan particulieren

€ 63,50

1.12.8

Het tarief voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan

 

 

besteed kwartier

€ 18,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITEL 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

Indeling titel 2 tarieventabel

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

Hoofdstuk 2 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

 

 

TARIEF

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve

 

 

voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012

 

 

(UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt,

 

 

een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de

 

 

fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de

 

 

omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of

 

 

gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het

 

 

economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de

 

 

werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve

 

 

voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012

 

 

(UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een

 

 

raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke

 

 

realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en

 

 

indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die

 

 

aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand

 

 

brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting

 

 

daarin niet begrepen;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of

 

 

krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op

 

 

activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde

 

 

betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Gereserveerd

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:

 

 

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of

 

 

gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in

 

 

verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in

 

 

dit hoofdstuk en hoofdstuk 5 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of

 

 

andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel

 

 

2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van

 

 

dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2,677%

 

van de bouwkosten, afgerond naar boven op duizendtallen van euro's, met een minimum van

€ 43,05

2.3.1.2

Gereserveerd.

 

2.3.1.2a

Welstandstoets

 

 

Indien bij de beoordeling van de in onderdeel 2.3.1.1 bedoelde aanvraag een welstandtoets noodzakelijk is,

 

 

wordt het op grond van die bepaling verschuldigde bedrag verhoogd met het bedrag van de kosten voor de

 

 

beoordeling van het bouwplan zoals dat volgt uit het bij deze verordening behorende overzicht van tarieven van

 

 

Libau welstands- en monumentenzorg.

 

2.3.1.2b

Bouwveiligheidsplan

 

 

Indien bij de beoordeling van de in onderdeel 2.3.1.1 bedoelde aanvraag een bouwveiligheidsplan wordt

 

 

ingediend, wordt het op grond van die bepaling verschuldigde bedrag verhoogd met:

€ 151,00

2.3.1.3

Gereserveerd.

 

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van

 

 

dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

10%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum van

€ 1.000,00

2.3.1.5

Gereserveerd.

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in

 

 

artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van

 

 

dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 430,65

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,

 

 

eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid, onder a,

 

 

van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen

 

 

van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.3.1a

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) en de

 

 

aanvraag betrekking heeft op een wijziging als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet

 

 

ruimtelijke ordening:

€ 4.682,40

2.3.3.1b

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 566,95

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke

 

 

afwijking):

€ 724,40

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4.792,70

 

 

 

2.3.4

Gereserveerd.

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,

 

 

eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk

 

 

indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 197,45

2.3.5.2

Het in artikel 2.3.5.1 genoemde bedrag wordt, indien de oppervlakte van het bouwwerk bedraagt:

 

 

-minder dan 100 m2, verhoogd met

€ 156,45

 

-100 tot 200 m2, verhoogd met

€ 235,35

 

-200 tot 300 m2, verhoogd met

€ 392,40

 

-300 tot 500 m2, verhoogd met

€ 628,40

 

-500 tot 1.000 m2, verhoogd met

€ 941,45

 

- 1.000 tot 2.000 m2, verhoogd met

€ 1.407,90

 

- 2.000 tot 3.000 m2, verhoogd met

€ 1.853,10

 

- 3.000 tot 4.000 m2, verhoogd met

€ 2.049,70

 

- 4.000 tot 5.000 m2, verhoogd met

€ 2.245,65

 

- 5.000 tot 6.000 m2, verhoogd met

€ 2.568,45

 

- 6.000 tot 7.000 m2, verhoogd met

€ 2.766,20

 

- 7.000 tot 8.000 m2, verhoogd met

€ 2.897,20

 

- 8.000 tot 9.000 m2, verhoogd met

€ 2.964,00

 

- 9.000 tot 10.000 m2, verhoogd met

€ 3.161,05

 

-10.000 tot 15.000 m2, verhoogd met

€ 3.754,35

 

-15.000 tot 20.000 m2, verhoogd met

€ 3.951,00

 

-20.000 tot 30.000 m2, verhoogd met

€ 4.939,60

 

-30.000 tot 40.000 m2, verhoogd met

€ 5.268,90

 

-40.000 tot 50.000 m2, verhoogd met

€ 5.598,50

 

-50.000 m2 of meer

€ 5.927,90

 

 

 

2.3.6

Gereserveerd.

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen

 

 

waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid

 

 

onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien

 

 

tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 154,55

2.3.8

Gereserveerd.

 

 

 

 

2.3.9

Gereserveerd.

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van

 

 

houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de gemeentelijke

 

 

Bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en

 

 

onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien

 

 

tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 21,90

 

 

 

2.3.11

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of ver-

 

 

anderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening

 

 

of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2.,

 

 

eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit

 

 

hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 85,40

 

 

 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op

 

 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit

 

 

omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde

 

 

in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die

 

 

onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 283,25

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op

 

 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit

 

 

omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het

 

 

bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die

 

 

onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 283,25

2.3.14

Handelingen in het kader van de Flora-en faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van

 

 

artikel 75, derde lid, van de Flora- en faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de

 

 

andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 85,40

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in

 

 

artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase:

 

 

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de

 

 

aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase:

 

 

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de

 

 

aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens

 

 

wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt

 

 

beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 47,15

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport, de kosten voor de beoordeling van het

 

 

bodemrapport aan de hand van de tarieven van Libau welstands- en monumentenzorg, zoals deze kosten

 

 

voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager worden meegedeeld en blijken uit

 

 

een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.16.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de

 

 

vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze

 

 

vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij

 

 

wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het

 

 

ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 283,25

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij

 

 

wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet

 

 

afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 283,25

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 283,25

 

 

 

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk

 

 

bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.7, intrekt

 

 

terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel

 

 

van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van een maand na het in behandeling nemen ervan

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na een termijn van een maand na het in behandeling nemen ervan

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.2

teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit

 

 

bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.7, intrekt op aanvraag

 

 

van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is

 

 

ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

30%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-,

 

 

aanleg- of sloopactiviteiten bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op

 

 

teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldige leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking

 

 

waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning

 

 

als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 42,95

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een

 

 

bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke Ordening

€ 6.783,45

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een

 

 

bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 4.684,20

 

 

 

Hoofdstuk 9 Gereserveerd

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet

 

 

benoemde beschikking:

€ 10,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITEL 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Indeling titel 3 tarieventabel

 

Hoofdstuk 1 Drank- en horecawet

 

 

 

 

 

 

TARIEF

Hoofdstuk 1 Drank- en horecawet

 

 

 

 

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 223,60

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 38,35