Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Regeling mandaat, volmacht en machtiging Programmamanager herindeling BMWE-gemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling mandaat, volmacht en machtiging Programmamanager herindeling BMWE-gemeenten
CiteertitelRegeling mandaat, volmacht en machtiging Programmamanager herindeling BMWE-gemeenten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-201801-02-2017Nieuwe regeling

19-12-2017

Gemeenteblad 2018-8472

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling mandaat, volmacht en machtiging Programmamanager herindeling BMWE-gemeenten

 

 

Regeling mandaat, volmacht en machtiging Programmamanager herindeling BMWE-gemeenten

 

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  In het kader van dit besluit wordt verstaan onder BMWE-gemeenten: de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond die per 1-1-2019 worden samengevoegd tot de gemeente Het Hogeland.

 • 2.

  In het kader van dit besluit wordt verstaan onder programmamanager: de manager die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het programma herindeling BMWE-gemeenten, zoals beschreven in het door de vier gemeenteraden vastgestelde Plan van aanpak herindeling BMWE-gemeenten.

Artikel 2 Volmacht, machtiging programmabudgetten

Aan de programmamanager wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot de besteding van het programmabudget. Dit budget wordt voornamelijk gevormd door het frictiebudget dat door het Rijk voor de herindeling van de BMWE-gemeenten is toegekend en wordt uitgekeerd.

Artikel 3 Instructies

De uitoefening van het mandaat, de volmacht en machtiging geschiedt met inachtneming van:

 • a.

  ter zake geldende algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en andere van toepassing zijnde regelingen en instructies;

 • b.

  de voor de programmamanager vastgestelde taken, voortvloeiend uit het plan van aanpak herindeling BMWE-gemeenten en daaraan gerelateerde documenten;

 • c.

  de daartoe opgestelde begroting voor het programma herindeling BMWE-gemeenten waarmee de raden van deze gemeenten hebben ingestemd;

 • d.

  door de Stuurgroep herindeling BMWE-gemeenten ter zake genomen besluiten;

 • e.

  het bepaalde in de Regeling op het budgethouderschap van de gemeente Bedum.

Artikel 4 Controle en verantwoording

De programmamanager stelt de Stuurgroep herindeling BMWE-gemeenten en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum actief in kennis van de uitoefening van mandaat, volmacht en machtiging waarvan zij moet aannemen dat kennisneming door de Stuurgroep dan wel het college van belang is.

 

Deze regeling treedt in werking treedt daags na bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 februari 2017.